Tiếng anh lớp 5 Unit 11 lesson 1 trang 6, 7 Global Success

Look, listen and repeat. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and tick or cross. Read and circle. Listen, complete and sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

a.

Hi Mai, where did your family go last Sunday?

(Chào Mai, chủ nhật tuần trước gia đình bạn đã đi đâu?)

We went to the beach.

(Chúng tôi đã đi đến bãi biển.)

b.

Did you swim?

(Bạn đã bơi phải không?)

Yes, I did. I swam with my mother.

úng vậy. Tôi bơi cùng mẹ.)

That's great!

(Thật tuyệt!)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Did you ________?

(Bạn đã _____ phải không?)

Yes, I __________. I ____________.

(Có. Tôi ____________.)

Lời giải chi tiết:

a. 

Did you swim?

(Bạn đã bơi phải không?)

Yes, I did. I swam with my mother.

(ĐÚng vậy. Tôi bơi cùng mẹ.)

b.

Did you take photos?

(Bạn đã chụp ảnh phải không?)

Yes, I did. I took photos with my father.

(ĐÚng vậy. Tôi chụp ảnh với bố tôi.)

c.

Did you collect seashells?

(Bạn đã thu thập vỏ sò?)

Yes, I did. I collected chúng with my brother.

(Đúng vậy. Tôi đã thu thập chúng với anh trai tôi.)

d.

Did you walk on the beach ?

(Bạn đã đi bộ trên bãi biển phải không?)

Yes, I did. I walked with my family.

(Đúng vậy. Tôi đi dạo cùng gia đình.)

Câu 3

3. Let’s talk.

 

(Nói.)

Lời giải chi tiết:

- Did you swim?

(Bạn đã bơi phải không?)

Yes, I did. I swam with my mother.

úng vậy. Tôi bơi cùng mẹ.)

- Did you take photos?

(Bạn đã chụp ảnh phải không?)

Yes, I did. I took photos with my father.

úng vậy. Tôi chụp ảnh với bố tôi.)

- Did you collect seashells?

(Bạn đã thu thập vỏ sò phải không?)

Yes, I did. I collected it with my brother.

úng vậy. Tôi đã sưu tầm nó với anh trai tôi.)

- Did you walk on the beach ?

(Bạn đã đi bộ trên bãi biển?)

Yes, I did. I walked with my family.

úng vậy. Tôi đi dạo cùng gia đình.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Câu 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

1.

A: Did you swim yesterday?

(Hôm qua bạn có bơi không?)

B: Yes, I did. I swim / swam with my father.

úng vậy. Tôi đã bơi cùng bố tôi.)

2.

A: Did you walk / walked on the beach last Sunday?

(Chủ nhật tuần trước bạn có đi dạo trên bãi biển không?)

B: Yes, I did. I walked on the beach with my family.

úng vậy. Tôi đi dạo trên bãi biển cùng gia đình.)

3.

A: Look at Nga's family in Ha Long Bay.

(Hãy nhìn gia đình Nga ở Vịnh Hạ Long.)

B: It's a nice photo! When did / do they go there?

(Đó là một bức ảnh thật đẹp! Họ đã đến đó khi nào?)

A: They go / went there last weekend.

(Họ đã đến đó vào cuối tuần trước.)

4.

A: Where were your family last summer?

(Gia đình bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái?)

B: We are / were at the Golden Pagoda in Thailand.

(Chúng tôi đang ở chùa Vàng ở Thái Lan.)

A: Did you buy / bought some postcards there?

(Bạn có mua vài tấm bưu thiếp ở đó không?)

B: No, we didn't. We took lots of photos.

(Không. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1.    swam

2.    walk

3.    did/ went

4.    were/ buy

Câu 6

6. Listen, complete and sing.

(Nghe, hoàn thành và hát.)

Lời giải chi tiết:

1.    beach

2.    park

3.    took

Bài hát:

Did you swim last Sunday?

Where were you last Sunday?

I was on the beach.

Did you swim?

Yes, I did. I swam with my mum.

Where were you last weekend?

I was in the  park.

Did you walk?

No, I didn't. I took photos there.

 

Tạm dịch:

Chủ nhật tuần trước bạn có bơi không?

Bạn ở đâu vào chủ nhật vừa rồi?

Tôi đã ở trên bãi biển.

Bạn đã bơi chưa?

Đúng vậy. Tôi bơi cùng mẹ.

Cuối tuần trước bạn đã ở đâu?

Tôi đã ở công viên.

Bạn đã đi bộ à?

Không. Tôi chụp ảnh ở đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close