Trắc nghiệm: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Em tích Đúng hoặc Sai vào ô trống của mỗi phép tính sau:

a) \(34\,654+6\,138=40\,782\)

Đúng
Sai

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của biểu thức $48325 - 96232:4$ là:

A. $24268$

B. $24267$

C.\(24269\)

D. $24270$

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Giá trị của phép toán $15105:5 = 321$. Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Một đoàn tàu chở hàng gồm 9 toa tàu, mỗi toa tàu chở 10 810 kg hàng hóa. Vậy khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là:

 • A

  19 810 kg

 • B

  90 290 kg

 • C

  97 290 kg

 • D

  10 810 kg

Câu 5 :

Đàn dê của bác An có 1025 con. Mỗi ngày, một con dê sẽ ăn khoảng 3 kg cỏ tươi. Vậy khối lượng cỏ tươi bác An cần cung cấp cho đàn dê ăn trong một tuần là:

 • A

  10 250 kg

 • B

  7 175 kg

 • C

  7 196 kg

 • D

  21 525kg       

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Em tích Đúng hoặc Sai vào ô trống của mỗi phép tính sau:

a) \(34\,654+6\,138=40\,782\)

Đúng
Sai

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Đúng
Sai
Đáp án

a) \(34\,654+6\,138=40\,782\)

Đúng
Sai

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện các phép tính cộng và chia.

- Kiểm tra các kết quả rồi tích vào ô trống Đúng hoặc Sai.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

a) \(34\,654+6\,138=40\,792\)

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Vậy phép toán a - Sai và phép toán b - Đúng.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của biểu thức $48325 - 96232:4$ là:

A. $24268$

B. $24267$

C.\(24269\)

D. $24270$

Đáp án

B. $24267$

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép chia có trong biểu thức.

- Tính hiệu của \(48325\) và kết quả của phép chia em vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}\,\,\,\,48325 - 96232:4\\ = 48325 - 24058\\ = \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24267\end{array}$

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Giá trị của phép toán $15105:5 = 321$. Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

-Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- Kiểm tra với kết quả đã cho để biết được đúng hay sai.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Vậy giá trị của phép toán là $3021$.

Câu 4 :

Một đoàn tàu chở hàng gồm 9 toa tàu, mỗi toa tàu chở 10 810 kg hàng hóa. Vậy khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là:

 • A

  19 810 kg

 • B

  90 290 kg

 • C

  97 290 kg

 • D

  10 810 kg

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở = Khối lượng mỗi toa chở được x số toa

Lời giải chi tiết :

Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở được là

10 810 x 9 = 97 290 (kg)

Đáp số: 97 290 kg

Câu 5 :

Đàn dê của bác An có 1025 con. Mỗi ngày, một con dê sẽ ăn khoảng 3 kg cỏ tươi. Vậy khối lượng cỏ tươi bác An cần cung cấp cho đàn dê ăn trong một tuần là:

 • A

  10 250 kg

 • B

  7 175 kg

 • C

  7 196 kg

 • D

  21 525kg       

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm khối lượng cỏ đàn dê ăn trong 1 ngày = Số kg cỏ mỗi con dê ăn trong 1 ngày x số dê trong đàn

- Tìm khối lượng cỏ đàn dê ăn 1 tuần = khối lượng cỏ đàn dê ăn trong 1 ngày x 7

Lời giải chi tiết :

Mỗi ngày đàn dê ăn hết số ki-lô-gam cỏ tươi là

3 x 1 025 = 3 075 (kg)

Khối lượng cỏ tươi bác An cần cung cấp cho đàn dê ăn trong một là

3 075 x 7 = 21 525 (kg)

Đáp số: 21 525 kg

close