Trắc nghiệm: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Em tích Đúng hoặc Sai vào ô trống của mỗi phép tính sau:

a) \(34\,654+6\,138=40\,782\)

Đúng
Sai

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

a) \(34\,654+6\,138=40\,782\)

Đúng
Sai

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện các phép tính cộng và chia.

- Kiểm tra các kết quả rồi tích vào ô trống Đúng hoặc Sai.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

a) \(34\,654+6\,138=40\,792\)

b) \(54\,768:7=7\,824\)

Vậy phép toán a - Sai và phép toán b - Đúng.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của biểu thức $48325 - 96232:4$ là:

A. $24268$

B. $24267$

C.\(24269\)

D. $24270$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $24267$

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép chia có trong biểu thức.

- Tính hiệu của \(48325\) và kết quả của phép chia em vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}\,\,\,\,48325 - 96232:4\\ = 48325 - 24058\\ = \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24267\end{array}$

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Giá trị của phép toán $15105:5 = 321$. Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

-Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- Kiểm tra với kết quả đã cho để biết được đúng hay sai.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Vậy giá trị của phép toán là $3021$.

Câu hỏi 4 :

Giá trị của biểu thức 6 x (22 229 – 12 114) là:

 • A

  60 690

 • B

  121 260

 • C

  121 380

 • D

  60 660

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết :

6 x (22 229 – 12 114) = 6 x 10 115 = 60 690

Câu hỏi 5 :

Một đoàn tàu chở hàng gồm 9 toa tàu, mỗi toa tàu chở 10 810 kg hàng hóa. Vậy khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là:

 • A

  19 810 kg

 • B

  90 290 kg

 • C

  97 290 kg

 • D

  10 810 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở = Khối lượng mỗi toa chở được x số toa

Lời giải chi tiết :

Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở được là

10 810 x 9 = 97 290 (kg)

Đáp số: 97 290 kg

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Giá trị của biểu thức 93 645 : 9 x 4 là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Giá trị của biểu thức 93 645 : 9 x 4 là

Phương pháp giải :

Với biểu thức chỉ chứa phép nhân, phép chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

93 645 : 9 x 4 = 10 405 x 4

                     = 41 620

Câu hỏi 7 :

Đàn dê của bác An có 1025 con. Mỗi ngày, một con dê sẽ ăn khoảng 3 kg cỏ tươi. Vậy khối lượng cỏ tươi bác An cần cung cấp cho đàn dê ăn trong một tuần là:

 • A

  10 250 kg

 • B

  7 175 kg

 • C

  7 196 kg

 • D

  21 525kg       

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tìm khối lượng cỏ đàn dê ăn trong 1 ngày = Số kg cỏ mỗi con dê ăn trong 1 ngày x số dê trong đàn

- Tìm khối lượng cỏ đàn dê ăn 1 tuần = khối lượng cỏ đàn dê ăn trong 1 ngày x 7

Lời giải chi tiết :

Mỗi ngày đàn dê ăn hết số ki-lô-gam cỏ tươi là

3 x 1 025 = 3 075 (kg)

Khối lượng cỏ tươi bác An cần cung cấp cho đàn dê ăn trong một là

3 075 x 7 = 21 525 (kg)

Đáp số: 21 525 kg

Câu hỏi 8 :

Bác Mai mua 3 kg táo và đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Mỗi ki-lô-gam táo có giá 32 400 đồng. Cô bán hàng làm tròn đến hàng nghìn số tiền mẹ cần trả. Vậy cô bán hàng cần trả lại mẹ số tiền là:

 • A

  2 800 đồng

 • B

  2 000 đồng

 • C

  3 000 đồng

 • D

  4 000 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số tiền mua 3 kg táo = Số tiền mua 1 kg táo x 3

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 ta làm tròn xuống, còn lại làm tròn lên

- Tìm số tiền cô bán hàng trả lại = 100 000 - số tiền đã làm tròn

Lời giải chi tiết :

Mẹ mua 3 kg táo hết số tiền là

32 400 x 3 = 97 200 (đồng)

Làm tròn số 97 200 đến hàng nghìn ta được số 97 000.

Vậy cô bán hàng cần trả lại mẹ số tiền là

100 000 - 97 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng

Câu hỏi 9 :

Hà mua 5 gói mì tôm và đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Hà 12 000 đồng. Vậy mỗi gói mì tôm có giá là:

 • A

  7 600 đồng

 • B

  7 000 đồng

 • C

  6 500 đồng

 • D

  8 200 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Số tiền Hà mua 5 gói mì tôm = Số tiền Hà đưa - số tiền được trả lại

- Số tiền mỗi gói mì tôm = Số tiền Hà mua 5 gói mì tôm : 5

Lời giải chi tiết :

Hà mua 5 gói mì tôm hết số tiền là

50 000 - 12 000 = 38 000 (đồng)

Mỗi gói mì tôm có giá là

38 000 : 5 = 7 600 (đồng)

Đáp số: 7 600 đồng

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình My tổ chức tiệc cưới cho anh trai nên đã đặt 95 bàn tiệc tại một nhà hàng, mỗi bàn tiệc sẽ có 8 khách ngồi. Hiện tại, 48 bàn tiệc đã có khách đến ngồi đông đủ. Vậy số khách chưa đến là

người.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Gia đình My tổ chức tiệc cưới cho anh trai nên đã đặt 95 bàn tiệc tại một nhà hàng, mỗi bàn tiệc sẽ có 8 khách ngồi. Hiện tại, 48 bàn tiệc đã có khách đến ngồi đông đủ. Vậy số khách chưa đến là

người.

Phương pháp giải :

- Tìm số bàn tiệc chưa có khách ngồi = Số bàn tiệc đã đặt - số bàn tiệc đã có khách

- Tìm số khách chưa đến = số khách ở mỗi bàn x số bàn tiệc chưa có khách ngồi 

Lời giải chi tiết :

Số bàn tiệc chưa có khách ngồi là

95 - 48 = 47 (bàn tiệc)

Số khách chưa đến là

8 x 47 = 376 (người)

Đáp số: 376 người

close