Trắc nghiệm Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

54 : 

= 6

Câu 3 :

8 con thỏ như nhau cân nặng 48 kg. Hỏi mỗi con thỏ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • A

  6 kg

 • B

  7 kg

 • C

  8 kg

 • D

  9 kg

Câu 4 :

Thương của hai số là 7, biết số chia là 9. Số bị chia là:

 • A

  49

 • B

  16

 • C

  56

 • D

  63

Câu 5 :

Cô Hoa trồng xà-lách và bắp cải trên một mảnh vườn. Biết có 4 luống xà lách, mỗi luống trồng 8 cây và 5 luống bắp cải, mỗi luống trồng 9 cây. Hỏi cô Hoa trồng tất cả bao nhiêu cây xà lách và bắp cải.   

 • A

  62 cây

 • B

  72 cây

 • C

  67 cây

 • D

  77 cây

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Đáp án

5 x 

= 35

Phương pháp giải :

Muốn tìm thừa số ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết :

5 x ......... = 35

35 : 5 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 7.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

54 : 

= 6

Đáp án

54 : 

= 6

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

54 : .... = 6

54 : 6 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

Câu 3 :

8 con thỏ như nhau cân nặng 48 kg. Hỏi mỗi con thỏ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • A

  6 kg

 • B

  7 kg

 • C

  8 kg

 • D

  9 kg

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Số cân nặng của mỗi con thỏ = Cân nặng của 6 con thỏ : 6

Lời giải chi tiết :

Mỗi con thỏ nặng số ki-lô-gam là:

48 : 8 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg

 

Câu 4 :

Thương của hai số là 7, biết số chia là 9. Số bị chia là:

 • A

  49

 • B

  16

 • C

  56

 • D

  63

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

Thương của hai số là 7, biết số chia là 9

Số bị chia là 7 x 9 = 63. 

Câu 5 :

Cô Hoa trồng xà-lách và bắp cải trên một mảnh vườn. Biết có 4 luống xà lách, mỗi luống trồng 8 cây và 5 luống bắp cải, mỗi luống trồng 9 cây. Hỏi cô Hoa trồng tất cả bao nhiêu cây xà lách và bắp cải.   

 • A

  62 cây

 • B

  72 cây

 • C

  67 cây

 • D

  77 cây

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm số cây xà lách  = Số cây ở mỗi luống x số luống xà lách

- Tìm số cây bắp cải = Số cây ở mỗi luống x số luống bắp cải

- Tìm tổng số cây xà lách và bắp cải.

Lời giải chi tiết :

Số cây xà lách là

8 x 4 = 32 (cây)

Số cây bắp cải là

9 x 5 = 45 (cây)

Cô Hoa trồng tất cả số cây là

32 + 45 = 77 (cây)

Đáp số: 77 cây

close