Trắc nghiệm Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số lớn nhất trong các số \(21783;\,21873;\,21387;\,21837\) là:

A. $21783$

B. $21873$

C. $21387$

D. $21837$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $21873$

Phương pháp giải :

Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

- Các số đã cho đều là số có $5$ chữ số.

- So sánh các chữ số của hàng trăm và hàng chục.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(21\,387<21\,783\)\(<21\,837<21\,873\)

Vậy số lớn nhất trong các số là: \(21873\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của $x$ để $\overline {73x46}  < 73146$ là:

A. $0$

B. $1$

C. $2$

D. $3$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $0$

Phương pháp giải :

- Hai số cần so sánh đều là số có $5$ chữ số

- Các số đã có cùng chữ số hàng chục nghìn và hàng nghìn nên so sánh chữ số hàng trăm. Cần chọn chữ số có giá trị nhỏ hơn $1$

Lời giải chi tiết :

Ta có: $73046 < 73146$ nên giá trị của $x=0$.

Câu hỏi 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

\[23456\]

\[23465\]

\[23455\]

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\[23455\]

\[23456\]

\[23465\]

Phương pháp giải :

- Các số cần so sánh đều là số có $5$ chữ số.

- Các số đã có cùng chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn và hàng trăm thì so sánh chữ số hàng chục.

- Các số có cùng chữ hàng hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục thì cần so sánh tiếp đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(23455<23456<23465\)

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: $23455;\,23456;\,23465$

Câu hỏi 4 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Điền đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

56 128 < 56 210

Đúng
Sai

35 729 = 30 000 + 5 000 + 700 + 90 + 2

Đúng
Sai

70 500 = 70 000 + 50

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

56 128 < 56 210

Đúng
Sai

35 729 = 30 000 + 5 000 + 700 + 90 + 2

Đúng
Sai

70 500 = 70 000 + 50

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xét tính đúng, sai ở câu câu rồi đánh dấu thích hợp vào ô tróng.

Lời giải chi tiết :

56 128 < 56 210 (Đúng)

35 729 = 30 000 + 5 000 + 700 + 90 + 2 (Sai vì 35 729 = 30 000 + 5 000 + 700 + 20 + 9)

70 500 = 70 000 + 50 (Sai vì 70 500 = 70 000 + 500)

Câu hỏi 5 :

Theo số liệu thống kê năm 2019, số dân của 4 dân tộc được cho như sau:

Dân tộc Chơ Ro: 29 520 người

Dân tộc Hà Nhì:  25 539 người

Dân tộc La Chí: 15 126 người

Dân tộc Kháng: 16 180 người

Dân tộc nào có đông dân nhất?

 • A

  Dân tộc Chơ Ro

 • B

  Dân tộc Hà Nhì

 • C

  Dân tộc La Chí

 • D

  Dân tộc Kháng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

So sánh số dân của 4 dân tộc rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 15 126 < 16 180 < 25 539 < 29 520

Vậy dân tộc Chơ Ro có đông dân nhất trong 4 dân tộc trên.

Câu hỏi 6 :

Cho biết lượng hàng hóa mà mỗi tàu chở được bằng số ghi trên tàu đó. Chiếc tàu nào chở được số thùng hành ít nhất?

 • A

  Chiếc tàu A

 • B

  Chiếc tàu B

 • C

  Chiếc tàu C

 • D

  Chiếc tàu D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

So sánh các số rồi chọn chiếc tàu có số thùng hàng ít nhất.

Lời giải chi tiết :

Ta có 21 752 < 21 843 < 30 015 < 31 005

Vậy chiếc tàu B chở ít thùng hàng nhất.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 74 895 < $\overline {74x95} $.


Vậy x là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Biết 74 895 < $\overline {74x95} $.


Vậy x là

Phương pháp giải :

So sánh từng cặp chữ số cùng hàng rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 74 895 < 74 995

Vậy x = 9.

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

$1km\,45\,m$

$1145\,m$

$10\,000\,dm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$1145\,m$

$1km\,45\,m$

$10\,000\,dm$

Phương pháp giải :

- Đổi các số về cùng một đơn vị đo là mét.

- So sánh rồi sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

Lời giải chi tiết :

Đổi: $1km\,45\,m = 1045\,m$

        $10\,000\,dm = 1000\,m$

Ta có: $1000\,m < 1045\,m < 1145\,m$ nên sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là:

$1145\,m$ ; $1km\,45\,m;$ $10\,000\,dm$

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quãng đường Thỏ đi được dài $40\,565\,cm$ và quãng đường Rùa bò được dài $500\,m$. Quãng đường của Thỏ hay Rùa đi được dài hơn?

A. Thỏ

B. Rùa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Rùa

Phương pháp giải :

- Đổi các số về cùng một đơn vị đo là mét.

- So sánh rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đổi: $500\,m = 50\,000\,cm$

Vì $50\,000\,cm > 40\,565\,cm$ nên quãng đường Rùa đi được dài hơn quãng đường Thỏ đi được.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu \(>,<\) hoặc \(=\) vào chỗ trống:

$12\,345$

$4567$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$12\,345$

$4567$

Phương pháp giải :

Hai số đã cho, số nào có số chữ số ít hơn thì bé hơn.

Lời giải chi tiết :

Số \(12\,345\) là số có \(5\) chữ số; số \(4\,567\) là số có \(4\) chữ số.

Vậy $12\,345> 4567$.

Dấu cần điền vào chỗ trống là: $>$.

close