Trắc nghiệm Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phép chia sau Đúng hay Sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Phép chia đã cho đúng.

Câu hỏi 2 :

Số dư của phép chia 97 : 3 là

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  0

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thực hiện đặt tính rồi tính để xác định số dư của phép chia.

 

Lời giải chi tiết :

Ta có phép chia:

97 : 3 = 32 (dư 1)

Câu hỏi 3 :

Kết quả của phép chia 92 : 4 là

 • A

  13

 • B

  23

 • C

  22

 • D

  14

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện đặt tính rồi tính để xác định kết quả phép chia.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

92 : 4 = 23

Câu hỏi 4 :

Tìm x biết $x \times 4 = 96$

 • A

  14

 • B

  18

 • C

  24

 • D

  23

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết :

$x \times 4 = 96$

$x = 96:4$

$x = 24$

Câu hỏi 5 :

Bác Nam thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác chia đều số trái sầu riêng đó vào 6 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu trái sầu riêng?

 • A

  12 trái

 • B

  16 trái

 • C

  14 trái

 • D

  15 trái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số trái sầu riêng ở mỗi rổ = Số trái sầu riêng : Số rổ

Lời giải chi tiết :

Mỗi rổ có số trái sầu riêng là

72 : 6 = 12 (trái)

Đáp số: 12 trái sầu riêng

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 41 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét.


Vậy có thể may được nhiều nhất 

bộ quần áo và còn thừa

mét vải.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có 41 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét.


Vậy có thể may được nhiều nhất 

bộ quần áo và còn thừa

mét vải.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia 41 : 3 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 41 : 3 = 13 (dư 2) 

Vậy có thể may được nhiều nhất 13 bộ quần áo và dư 2 mét vải.

Câu hỏi 7 :

Mai có 52 cái nhãn vở, Mai đã dùng hết $\frac{1}{4}$ số nhãn vở đó. Hỏi Mai đã dùng bao nhiêu cái nhãn vở.

 • A

  12 cái

 • B

  13 cái

 • C

  14 cái

 • D

  15 cái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số nhãn vở Mai đã dùng = Số nhãn vở có tất cả : 4

Lời giải chi tiết :

Mai đã dùng số nhãn vở là

52 : 4 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở

Câu hỏi 8 :

Có 39 du khách cần sang sông, mỗi thuyền chở được nhiều nhất 4 người khách (không kể người chèo thuyền). Theo em cần ít nhất mấy thuyền để chở hết số khách đó?

 • A

  9 thuyền

 • B

  10 thuyền

 • C

  11 thuyền  

 • D

  8 thuyền

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia 39 : 4 rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 39 : 4 = 9 (dư 3)

Vậy nếu sử dụng 9 chiếc thuyền thì còn dư 3 khách nữa.

Vậy ta cần dùng ít nhất số thuyền là

9 + 1 = 10 (thuyền)

Đáp số: 10 thuyền

Câu hỏi 9 :

Ba bạn Nam, Việt, Tú chia nhau 48 viên bi, Nam lấy $\frac{1}{6}$ số viên bi, Việt lấy $\frac{1}{3}$ số bi. Hỏi Tú có bao nhiêu viên bi.

 • A

  8 viên

 • B

  16 viên

 • C

  24 viên

 • D

  18 viên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số bi của Nam = Số bi của ba bạn : 6

Số bi của Việt = Số bi của ba bạn : 3

Tìm số bi của Tú = Số bi của ba bạn - số bi của Nam và Việt

Lời giải chi tiết :

Nam lấy số viên bi là

48 : 6 = 8 (viên)

Việt lấy số bi là

48 : 3 = 16 (viên)

Tú có số bi là

48 - (8 + 16) = 24 (viên)

Đáp số: 24 viên bi

 

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 2 hộp bánh, hộp thứ hai có 36 cái bánh, hộp thứ nhất có số bánh bằng $\frac{1}{2}$ số bánh của hộp thứ nhất. Vậy phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất 

cái bánh để số bánh của 2 hộp bằng nhau.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có 2 hộp bánh, hộp thứ hai có 36 cái bánh, hộp thứ nhất có số bánh bằng $\frac{1}{2}$ số bánh của hộp thứ nhất. Vậy phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất 

cái bánh để số bánh của 2 hộp bằng nhau.

Phương pháp giải :

- Tìm số bánh của hộp thứ nhất = Số bánh của hộp thứ hai : 2

- Tìm hiệu số bánh của hai hộp

- Số bánh cần chuyển = hiệu số bánh của hai hộp : 2

Lời giải chi tiết :

Hộp thứ nhất số cái bánh là

36 : 2 = 18 (cái bánh)

Số bánh của hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất là

36 - 18 = 18 (cái bánh)

Cần chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất số bánh là

18 : 2 = 9 (cái bánh)

Đáp số: 9 cái bánh

close