Trắc nghiệm Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.          

Đúng
Sai

B là điểm ở giữa hai điểm G và H.             

Đúng
Sai

F là điểm ở giữa hai điểm C và E.              

Đúng
Sai

F là trung điểm của đoạn thẳng CD.           

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là

cm

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Cho hình vẽ sau:

Chọn đáp án đúng.

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.          

Đúng
Sai

B là điểm ở giữa hai điểm G và H.             

Đúng
Sai

F là điểm ở giữa hai điểm C và E.              

Đúng
Sai

F là trung điểm của đoạn thẳng CD.           

Đúng
Sai
Đáp án

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.          

Đúng
Sai

B là điểm ở giữa hai điểm G và H.             

Đúng
Sai

F là điểm ở giữa hai điểm C và E.              

Đúng
Sai

F là trung điểm của đoạn thẳng CD.           

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi chọn đúng/sai thích hợp cho mỗi câu.

Lời giải chi tiết :

G là trung điểm của đoạn thẳng AB  (Đúng)

B là điểm ở giữa hai điểm G và H      (Sai vì ba điểm G, B, H không thẳng hàng)

F là điểm ở giữa hai điểm C và E      (Đúng)

F là trung điểm của đoạn thẳng CD   (Sai vì FC < FD)         

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là

cm

Đáp án

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là

cm

Phương pháp giải :

M là trung điểm của đoạn thẳng AB bên MA = MB.

Lời giải chi tiết :

M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên MA = MB = 5 cm.

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Cho hình vẽ sau:

Chọn đáp án đúng.

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G.

Đúng
Sai
Đáp án

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Để xác định kết luận a đúng hay sai:

- Kiểm tra ba điểm I, H, K có thẳng hàng hay không.

- Kiểm tra điểm I có nằm giữa hai điểm H và G ?

Tương tự như vậy kiểm tra các kết luận b và c.

Lời giải chi tiết :

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G. - Đ

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G. - S ( Ba điểm H, K, G không thẳng hàng).

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G. - Đ

close