Trắc nghiệm Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

 • A

  4 hình tứ giác

 • B

  3 hình tứ giác

 • C

  5 hình tứ giác

 • D

  6 hình tứ giác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình tứ giác có trong hình trên.

Lời giải chi tiết :

Trong hình bên có 6 hình tứ giác là: AMND, AMCD, ABCD, AMCN, MBCN, ABCN

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

 

 

Hình vẽ bên có 

hình tam giác và có 

hình tứ giác.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 

 

 

Hình vẽ bên có 

hình tam giác và có 

hình tứ giác.

Phương pháp giải :

Quan sát rồi đếm số hình tam giác, số hình tứ giác có trong hình vẽ bên.

Lời giải chi tiết :

Hình bên có 4 hình tam giác là: ABC, CEG, CBG, BDG.

Có 4 hình tứ giác là: ABGE, ABGC, CBGE, CBDG.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Hình trên có 

hình chữ nhật.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình trên có 

hình chữ nhật.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để đếm số hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết :

Hình trên có 5 hình chữ nhật là ABCD, EGCD, EFHD, FGCH, ABGE

Câu hỏi 4 :

Biết EI = 27 cm, IF = 9 cm. Độ dài của đoạn thẳng HG là:

 • A

  36 cm

 • B

  27 cm

 • C

  32 cm

 • D

  28 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng HG bằng tổng độ dài của đoạn thẳng EI và IF.

Lời giải chi tiết :

Ta có EFGH là hình chữ nhật nên EF = HG.

Độ dài đoạn thẳng HG là

27 + 9 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

 

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Hình trên có 

hình vuông.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình trên có 

hình vuông.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình vuông.

Lời giải chi tiết :

Hình trên có 6 hình vuông. 

Câu hỏi 6 :

Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình sau theo trường hợp nào để được hình chữ nhật:

 

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất của hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Để được hình chữ nhật ta kẻ thêm 1 đoạn thẳng như sau:

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Độ dài cạnh BC là

mét.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Độ dài cạnh BC là

mét.

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất của hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Độ dài cạnh BC = AD = 12 mét.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

Chú ốc sên bò từ điểm M đến điểm Q theo các cạnh của khu vườn hình vuông.


Ốc sên đã bò quãng đường là 

mét.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chú ốc sên bò từ điểm M đến điểm Q theo các cạnh của khu vườn hình vuông.


Ốc sên đã bò quãng đường là 

mét.

Lời giải chi tiết :

Ta có mảnh vườn dạng hình vuông nên MN = NP = PQ = 8 m

Ốc sên đã bò quãng đường có độ dài là

8 x 3 = 24 (m)

Đáp số: 24 mét

close