Trắc nghiệm: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Tổng của $24680$ và $35791$ bằng $69471$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $93628 - 71353$ là:

A. $22275$

B. $22265$

C. $22375$

D. $22365$

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $74567 + 12634 - x = 1107$. Giá trị của \(x\) là: $86094$. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Giá trị của biểu thức 61 350 – 40 418 + 10 836 là:

 • A

  30 768

 • B

  31 778

 • C

  32 425

 • D

  31 768

Câu 5 :

Hiền mua một quyển truyện giá 29 000 đồng, mua hộp bút hết 47 000 đồng. Hiền đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Hiền bao nhiêu tiền?

 • A

  34 000 đồng

 • B

  66 000 đồng

 • C

  24 000 đồng

 • D

  76 000 đồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Tổng của $24680$ và $35791$ bằng $69471$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính cộng hai số $24680$ và $35791$

- Kiểm tra kết quả có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Tổng của hai số $24680$ và $35791$ có giá trị là:

$24\,680+35\,791=60\,471$.

Vậy bạn Lan nói sai.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $93628 - 71353$ là:

A. $22275$

B. $22265$

C. $22375$

D. $22365$

Đáp án

A. $22275$

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Kết quả của phép toán trừ là:

$93\,628 - 71\,353 = 22\,275$

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $74567 + 12634 - x = 1107$. Giá trị của \(x\) là: $86094$. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính $74567 + 12634$

- Tìm giá trị của số trừ bằng cách lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

$\begin{array}{l}74567 + 12634 -&x = 1107\\87201\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\; - &x = 1107\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;&x = 87201 - 1107\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,&x = \,\,\,\,\,\,86094\end{array}$

Giá trị của \(x\) là $86094$.

Câu 4 :

Giá trị của biểu thức 61 350 – 40 418 + 10 836 là:

 • A

  30 768

 • B

  31 778

 • C

  32 425

 • D

  31 768

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Với biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

61 350 – 40 418 + 10 836 = 20 932 + 10 836

                                       = 31 768

Câu 5 :

Hiền mua một quyển truyện giá 29 000 đồng, mua hộp bút hết 47 000 đồng. Hiền đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Hiền bao nhiêu tiền?

 • A

  34 000 đồng

 • B

  66 000 đồng

 • C

  24 000 đồng

 • D

  76 000 đồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Tìm tổng số tiền Hiền mua quyển truyện và hộp bút

- Tìm số tiền phải trả lại = 100 000 - số tiền Hiền đã mua

Lời giải chi tiết :

Hiền mua quyển truyện và hộp bút hết số tiền là

29 000 + 47 000 = 76 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Hiền số tiền là

100 000 - 76 000 = 24 000 (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng

 

close