Trắc nghiệm: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Tổng của $24680$ và $35791$ bằng $69471$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính cộng hai số $24680$ và $35791$

- Kiểm tra kết quả có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Tổng của hai số $24680$ và $35791$ có giá trị là:

$24\,680+35\,791=60\,471$.

Vậy bạn Lan nói sai.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $93628 - 71353$ là:

A. $22275$

B. $22265$

C. $22375$

D. $22365$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $22275$

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Kết quả của phép toán trừ là:

$93\,628 - 71\,353 = 22\,275$

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $74567 + 12634 - x = 1107$. Giá trị của \(x\) là: $86094$. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính $74567 + 12634$

- Tìm giá trị của số trừ bằng cách lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

$\begin{array}{l}74567 + 12634 -&x = 1107\\87201\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\; - &x = 1107\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;&x = 87201 - 1107\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,&x = \,\,\,\,\,\,86094\end{array}$

Giá trị của \(x\) là $86094$.

Câu hỏi 4 :

Giá trị của biểu thức 61 350 – 40 418 + 10 836 là:

 • A

  30 768

 • B

  31 778

 • C

  32 425

 • D

  31 768

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Với biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

61 350 – 40 418 + 10 836 = 20 932 + 10 836

                                       = 31 768

Câu hỏi 5 :

Hiền mua một quyển truyện giá 29 000 đồng, mua hộp bút hết 47 000 đồng. Hiền đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Hiền bao nhiêu tiền?

 • A

  34 000 đồng

 • B

  66 000 đồng

 • C

  24 000 đồng

 • D

  76 000 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm tổng số tiền Hiền mua quyển truyện và hộp bút

- Tìm số tiền phải trả lại = 100 000 - số tiền Hiền đã mua

Lời giải chi tiết :

Hiền mua quyển truyện và hộp bút hết số tiền là

29 000 + 47 000 = 76 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Hiền số tiền là

100 000 - 76 000 = 24 000 (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng

 

Câu hỏi 6 :

Giá trị của biểu thức 31 916 – 17 305 – 10120 là:

 • A

  4 491

 • B

  14 491

 • C

  4 591

 • D

  5034

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Với biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

31 916 – 17 305 – 10 120 = 14 611  - 10 120

                                       = 4491

Câu hỏi 7 :

Mẹ đi chợ mua 1 chai nước mắm hết 34 000 đồng và 1 gói hạt nêm hết 37 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một số tiền và được trả lại 9000 đồng. Vậy mẹ đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tiền?

 • A

  62 000 đồng

 • B

  80 000 đồng

 • C

  100 000 đồng

 • D

  71 000 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số tiền mẹ đưa cô bán hàng = Số tiền mua nước mắm + số tiền mua hạt nêm + số tiền được trả lại

Lời giải chi tiết :

Mẹ đưa cho cô bán hàng số tiền là

34 000 + 37 000 + 9 000 = 80 000 (đồng)

Đáp số: 80 000 đồng

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Giá trị của biểu thức 7500 – (4800 – 2900) là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Giá trị của biểu thức 7500 – (4800 – 2900) là

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết :

7500 – (4800 – 2900) = 7500 - 1800 

                                 = 5600

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Vườn ươm giống của bác Nga ươm được 20 500 cây hồng xiêm và 16 300 cây mít. Bác đã bán 15 250 cây giống. Vậy vườn ươm của bác Nga còn lại

cây giống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Vườn ươm giống của bác Nga ươm được 20 500 cây hồng xiêm và 16 300 cây mít. Bác đã bán 15 250 cây giống. Vậy vườn ươm của bác Nga còn lại

cây giống.

Phương pháp giải :

- Tìm tổng số cây giống = Số cây hồng xiêm + số cây mít

- Tìm số cây giống còn lại = Số cây giống có tất cả - số cây đã bán

Lời giải chi tiết :

Số cây giống có tất cả trong vườn ươm là

20 500 + 16 300 = 36 800 (cây)

Vườn ươm của bác Nga còn lại số cây giống là

36 800 - 15 250 = 21 550 (cây)

Đáp số: 21 550 cây

Câu hỏi 10 :

Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

 

 • A

  89 999

 • B

  87 765

 • C

  89 765

 • D

  88 765

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 5 chữ số

- Tìm hiệu hai số đó

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98 765 

Số nhỏ nhất có 5 chữ số là 10 000

Hiệu của hai số là 98 765 - 10 000 = 88 765

close