Trắc nghiệm Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trọng phạm vi 1 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em Mai làm đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Vậy bạn Mai làm sai.

Câu hỏi 2 :

Con hãy chọn kết quả thích hợp cho phép tính sau:

 

 • A

  327

 • B

  227

 • C

  317

 • D

  217

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thực hiện trừ các số thẳng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

560 – 243 = 317

Câu hỏi 3 :

Biết x – 115 = 435. Giá trị của x là bao nhiêu?

 

 

 • A

  540

 • B

  505

 • C

  550

 • D

  Không có số nào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Để tìm x ta thực hiện phép tính 435 + 115

Lời giải chi tiết :

x - 115 = 435

x = 435 + 115

x = 550

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong đó có 128 nam. Đội đồng diễn đó có số nữ là 

người.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong đó có 128 nam. Đội đồng diễn đó có số nữ là 

người.

Phương pháp giải :

Số bạn nữ = Tổng số người trong đội đồng diễn - Số bạn nam

Lời giải chi tiết :

Độ đồng diễn đó có số bạn nữ là 

300 - 128 = 172 (bạn)

Đáp số: 172 bạn

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đánh dấu trước các phép tính có kết quả lớn hơn 180:

135 + 45

529 – 320

117 + 73

876 - 769

Đáp án của giáo viên lời giải hay

529 – 320

117 + 73

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả các phép cộng, phép trừ rồi đánh dấu trước những phép tính có kết quả lớn hơn 180.

Lời giải chi tiết :

135 + 45 = 180

529 - 320 = 209

117 + 73 = 190

876 - 769 = 107

Vậy các phép tính có kết quả lớn hơn 180 là 529 - 320 ; 117 + 73

Câu hỏi 6 :

Thuyền thứ nhất có 305 người, thuyền thứ hai có nhiều hơn thuyền thứ nhất 86 người. Hỏi thuyền thứ hai có bao nhiêu người?

 • A

  209 người

 • B

  391 người

 • C

  381 người

 • D

  219 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số người trên thuyền thứ hai = Số người trên thuyền thứ nhất + 86 người

Lời giải chi tiết :

Thuyền thứ hai có số người là

305 + 86 = 391 (người)

Đáp số: 391 người

 

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

 

Số tuổi của Mai hiện nay bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Mẹ hơn Mai 27 tuổi. Tổng số tuổi của mẹ và Mai hiện nay là 

tuổi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số tuổi của Mai hiện nay bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Mẹ hơn Mai 27 tuổi. Tổng số tuổi của mẹ và Mai hiện nay là 

tuổi.

Phương pháp giải :

- Tìm số tuổi của Mai

- Tìm số tuổi của mẹ = Số tuổi của Mai + 27

- Tìm số tuổi của mẹ và Mai

Lời giải chi tiết :

Số tuổi của Mai hiện nay bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau nên số tuổi của Mai là 11 tuổi.

Tuổi của mẹ hiện nay là

  11 + 27 = 38 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Mai hiện nay là

          11 + 38 = 49 (tuổi)

                      Đáp số: 49 tuổi

Câu hỏi 8 :

Một cửa hàng nhập về 215 chiếc khăn. Ngày thứ nhất bán được 19 chiếc khăn, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 5 chiếc khăn. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu chiếc khăn?

 • A

  172

 • B

  182

 • C

  170

 • D

  192

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Số chiếc khăn ngày thứ hai bán được = Số chiếc khăn ngày thứ nhất bán được + 5

- Tìm số chiếc khăn đã bán cả hai ngày

- Tìm số chiếc khăn cửa hàng còn lại sau hai ngày

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số chiếc khăn là

19 + 5 = 24 (chiếc khăn)

Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại số chiếc khăn là

215 - (19 + 24) = 172 (chiếc khăn)

Đáp số: 172 chiếc khăn

 

 

Câu hỏi 9 :

Để về đến nhà, kiến cần đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

 

 • A

  500 m

 • B

  5 m

 • C

  450 cm

 • D

  520 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài kiến về nhà = Độ dài đường gấp khúc = 125 cm + 245 cm + 130 cm

Lời giải chi tiết :

Để về nhà, Kiến cần đi quãng đường dài số mét là

125 + 245 + 130 = 500 (cm) 

Đổi: 500 cm = 5 m

Đáp số: 5 m

 

close