Trắc nghiệm Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trọng phạm vi 1 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em Mai làm đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Con hãy chọn kết quả thích hợp cho phép tính sau:

 

 • A

  327

 • B

  227

 • C

  317

 • D

  217

Câu 3 :

Biết x – 115 = 435. Giá trị của x là bao nhiêu?

 

 

 • A

  540

 • B

  505

 • C

  550

 • D

  Không có số nào

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong đó có 128 nam. Đội đồng diễn đó có số nữ là 

người.

Câu 5 :

Thuyền thứ nhất có 305 người, thuyền thứ hai có nhiều hơn thuyền thứ nhất 86 người. Hỏi thuyền thứ hai có bao nhiêu người?

 • A

  209 người

 • B

  391 người

 • C

  381 người

 • D

  219 người

Câu 6 :

Một cửa hàng nhập về 215 chiếc khăn. Ngày thứ nhất bán được 19 chiếc khăn, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 5 chiếc khăn. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu chiếc khăn?

 • A

  172

 • B

  182

 • C

  170

 • D

  192

Câu 7 :

Để về đến nhà, kiến cần đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

 

 • A

  500 m

 • B

  5 m

 • C

  450 cm

 • D

  520 cm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em Mai làm đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Vậy bạn Mai làm sai.

Câu 2 :

Con hãy chọn kết quả thích hợp cho phép tính sau:

 

 • A

  327

 • B

  227

 • C

  317

 • D

  217

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thực hiện trừ các số thẳng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

560 – 243 = 317

Câu 3 :

Biết x – 115 = 435. Giá trị của x là bao nhiêu?

 

 

 • A

  540

 • B

  505

 • C

  550

 • D

  Không có số nào

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Để tìm x ta thực hiện phép tính 435 + 115

Lời giải chi tiết :

x - 115 = 435

x = 435 + 115

x = 550

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

 

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong đó có 128 nam. Đội đồng diễn đó có số nữ là 

người.

Đáp án

Một đội đồng diễn thể dục gồm 300 người, trong đó có 128 nam. Đội đồng diễn đó có số nữ là 

người.

Phương pháp giải :

Số bạn nữ = Tổng số người trong đội đồng diễn - Số bạn nam

Lời giải chi tiết :

Độ đồng diễn đó có số bạn nữ là 

300 - 128 = 172 (bạn)

Đáp số: 172 bạn

Câu 5 :

Thuyền thứ nhất có 305 người, thuyền thứ hai có nhiều hơn thuyền thứ nhất 86 người. Hỏi thuyền thứ hai có bao nhiêu người?

 • A

  209 người

 • B

  391 người

 • C

  381 người

 • D

  219 người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số người trên thuyền thứ hai = Số người trên thuyền thứ nhất + 86 người

Lời giải chi tiết :

Thuyền thứ hai có số người là

305 + 86 = 391 (người)

Đáp số: 391 người

 

Câu 6 :

Một cửa hàng nhập về 215 chiếc khăn. Ngày thứ nhất bán được 19 chiếc khăn, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 5 chiếc khăn. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu chiếc khăn?

 • A

  172

 • B

  182

 • C

  170

 • D

  192

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Số chiếc khăn ngày thứ hai bán được = Số chiếc khăn ngày thứ nhất bán được + 5

- Tìm số chiếc khăn đã bán cả hai ngày

- Tìm số chiếc khăn cửa hàng còn lại sau hai ngày

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số chiếc khăn là

19 + 5 = 24 (chiếc khăn)

Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại số chiếc khăn là

215 - (19 + 24) = 172 (chiếc khăn)

Đáp số: 172 chiếc khăn

 

 

Câu 7 :

Để về đến nhà, kiến cần đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

 

 • A

  500 m

 • B

  5 m

 • C

  450 cm

 • D

  520 cm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Độ dài kiến về nhà = Độ dài đường gấp khúc = 125 cm + 245 cm + 130 cm

Lời giải chi tiết :

Để về nhà, Kiến cần đi quãng đường dài số mét là

125 + 245 + 130 = 500 (cm) 

Đổi: 500 cm = 5 m

Đáp số: 5 m

 

close