Trắc nghiệm Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{\ntimes{42*3}}{?}$
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, < = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
38 x 5 ..... 46 x 4
Câu 3 :

Bác Mai xếp các bông hoa vào các bó, mỗi bó gồm 65 bông hoa. Hỏi 7 bó như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?

 • A

  425 bông

 • B

  455 bông

 • C

  435 bông

 • D

  445 bông

Câu 4 :

Tìm x biết x : 6 = 47

Vậy x là:

 

 

 • A

  53

 • B

  242     

 • C

  262

 • D

  282

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{\ntimes{42*3}}{?}$
Đáp án
$\frac{\ntimes{42*3}}{126}$
Lời giải chi tiết :

Ta điền số 126 vào ô trống.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, < = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
38 x 5 ..... 46 x 4
Đáp án
>
<
=
38 x 5
>
46 x 4
Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 38 x 5 = 190

         46 x 4 = 184

Vậy 38 x 5 > 46 x 4

Câu 3 :

Bác Mai xếp các bông hoa vào các bó, mỗi bó gồm 65 bông hoa. Hỏi 7 bó như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?

 • A

  425 bông

 • B

  455 bông

 • C

  435 bông

 • D

  445 bông

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Để tìm số bông hoa ở 7 bó ta lấy số bông hoa ở một bó nhân với 7.

Lời giải chi tiết :

7 bó hoa có số bông hoa là

65 x 7 = 455 (bông)

Đáp số: 455 bông hoa

Câu 4 :

Tìm x biết x : 6 = 47

Vậy x là:

 

 

 • A

  53

 • B

  242     

 • C

  262

 • D

  282

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

x : 6 = 47 

x      = 47 x 6 

x      = 282 

close