Trắc nghiệm Bài 30: Mi-li-mét Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Câu 5 :

Nam đo được cục tẩy có độ dài 35 mm, bút chì có độ dài gấp 6 lần độ dài của cục tẩy. Hỏi bút chì có độ dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  210 mm

 • B

  175 mm

 • C

  200 mm

 • D

  185 mm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Đáp án

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 dm = 100 mm

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 cm = 80 mm

        3 dm = 300 mm

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Đáp án

1 m =

mm


92 cm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 m = 1000 mm

1 cm = 10 mm

 

Lời giải chi tiết :

1 m = 1000 mm

92 cm = 920 mm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Đáp án

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

42 mm x 6 = 252 mm

126 mm + 74 mm = 200 mm

Vậy 42 mm x 6 > 126 mm + 74mm

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 17 mm

- Tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và CD

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

56 - 17= 39 (mm)

Cả 2 đoạn thẳng dài số mi-li-mét là

56 + 39 = 95 (mm)

Đáp số: 95 mm

Câu 5 :

Nam đo được cục tẩy có độ dài 35 mm, bút chì có độ dài gấp 6 lần độ dài của cục tẩy. Hỏi bút chì có độ dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  210 mm

 • B

  175 mm

 • C

  200 mm

 • D

  185 mm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Độ dài của bút chì = Độ dài của cục tẩy x 6

Lời giải chi tiết :

Bút chì có độ dài số mi-li-mét là

35 x 6 = 210 (mm)

Đáp số: 210 mm

close