Trắc nghiệm Bài 30: Mi-li-mét Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 dm = 100 mm

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 cm = 80 mm

        3 dm = 300 mm

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1 m =

mm


92 cm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 m = 1000 mm

1 cm = 10 mm

 

Lời giải chi tiết :

1 m = 1000 mm

92 cm = 920 mm

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

42 mm x 6 = 252 mm

126 mm + 74 mm = 200 mm

Vậy 42 mm x 6 > 126 mm + 74mm

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
35 cm + 48 cm ..... 900 mm
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
35 cm + 48 cm
<
900 mm
Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả vế trái.

- Đổi 900 mm sang đơn vị xăng-ti-mét

- Chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

35 cm + 48 cm = 83 cm 

900 mm = 90 cm

Vậy 35 cm + 48 cm < 900 mm

Câu hỏi 5 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 17 mm

- Tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và CD

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

56 - 17= 39 (mm)

Cả 2 đoạn thẳng dài số mi-li-mét là

56 + 39 = 95 (mm)

Đáp số: 95 mm

Câu hỏi 6 :

Nam đo được cục tẩy có độ dài 35 mm, bút chì có độ dài gấp 6 lần độ dài của cục tẩy. Hỏi bút chì có độ dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  210 mm

 • B

  175 mm

 • C

  200 mm

 • D

  185 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Độ dài của bút chì = Độ dài của cục tẩy x 6

Lời giải chi tiết :

Bút chì có độ dài số mi-li-mét là

35 x 6 = 210 (mm)

Đáp số: 210 mm

Câu hỏi 7 :

Đoạn thẳng AB dài 560 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD dài là 175 mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  735 mm

 • B

  385 mm

 • C

  395 mm

 • D

  635 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 175 mm

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

560 - 175 = 385 (mm)

Đáp số: 385 mm

Câu hỏi 8 :

Chiều dài một chiếc lá là 72 cm, chiều dài của chú kiến là 6 mm. Hỏi chiều dài của chiếc lá gấp mấy lần chiều dài của chú kiến.

 • A

  11 mm

 • B

  13 mm

 • C

  12 mm

 • D

  14 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Để tìm đáp án ta lấy chiều dài của chiếc lá chia cho chiều dài của con kiến.

Lời giải chi tiết :

Chiều dài của chiếc lá gấp chiều dài của chú kiến số lần là

72 : 6 = 12 (lần)

Đáp số: 12 lần

 

Câu hỏi 9 :

Ốc sên và kiến đi đến trường trên cùng một con đường. Đoạn đường từ nhà kiến đến trường dài 268 mm. Đoạn đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến dài 25 cm. Hỏi đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  293 mm

 • B

  518 mm

 • C

  243 mm

 • D

  508 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Đổi 25 cm sang đơn vị mi-li-mét.

- Quãng đường từ nhà ốc sên đến trường = quãng đường từ nhà kiến đến trường + quãng đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến.

Lời giải chi tiết :

Đổi 25 cm = 250 mm

Đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài số mi-li-mét là

250 + 268 = 518 (mm)

Đáp số: 518 mm

 

Câu hỏi 10 :

Đồng xu có độ dài 19 mm, hộp sữa có chiều dài gấp 9 lần đồng xu nhưng gấp 3 lần độ dài của cục tẩy. Hỏi cục tẩy dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  38 mm

 • B

  171 mm

 • C

  57 mm

 • D

  32 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm chiều dải của hộp sữa = Độ dìa của đồng xu x 9

- Tìm chiều dài của cục tẩy = Chiều dài của hộp sữa : 3

Lời giải chi tiết :

Hộp sữa có chiều dài là

19 x 9 = 171 (mm)

Cục tẩy có độ dài là

171 : 3 = 57 (mm)

Đáp số: 57 mm

close