Trắc nghiệm Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

3 x 6 = 


3 x 9 =


24 : 3

Đáp án của giáo viên lời giải hay

3 x 6 = 


3 x 9 =


24 : 3

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 3 và bảng chia 3.

Lời giải chi tiết :

3 x 6 = 18

3 x 9 = 27

24 : 3 = 8

Câu hỏi 2 :

Phép nhân nào thích hợp với tranh vẽ:

 

 • A

  2 x 7 = 14

 • B

  3 x 7 = 21

 • C

  3 x 5 = 15

 • D

  3 x 6 = 18

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đếm số quả dâu trong mỗi cột và số cột như thế rồi chọn phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Phép nhân thích hợp với tranh vẽ là 3 x 7 = 21.

Câu hỏi 3 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

3 x 3

2 x 5

40 : 5

18 : 3

30 : 3

24 : 3

30 : 5

27 : 3

Đáp án của giáo viên lời giải hay

3 x 3

27 : 3

2 x 5

30 : 3

40 : 5

24 : 3

18 : 3

30 : 5

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân, bảng chia 2, 3, 5 rồi ghép với đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

3 x 3 = 27 : 3

2 x 5 = 30 : 3

40 : 5 = 24 : 3

18 : 3 = 30 : 5

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Mỗi túi có 3 kg gạo. Vậy 8 túi như thế có tất cả

 

kg gạo.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mỗi túi có 3 kg gạo. Vậy 8 túi như thế có tất cả

 

kg gạo.

Phương pháp giải :

Số kg gạo ở 8 túi = Số kg gạo ở một túi x 8

Lời giải chi tiết :

8 túi như thế có số ki-lô-gam gạo là

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg gạo

Câu hỏi 5 :

Chia đều 27 lít dầu vào 3 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  6 lít     

 • B

  7 lít

 • C

  8 lít

 • D

  9 lít

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Để tìm số lít dầu trong mỗi can ta lấy số lít dầu có tất cả chia cho số can.

Lời giải chi tiết :

Mỗi can có số lít dầu là

27 : 3 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít dầu

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết phép chia thích hợp với tranh vẽ:

 

Phép chia tương ứng với hình vẽ là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phép chia tương ứng với hình vẽ là

Phương pháp giải :

Đếm số quả cam và số chiếc túi có trong hình từ đó viết phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Trong hình vẽ có 24 quả cam và 3 chiếc túi, vậy mỗi túi có 8 quả cam.

Ta có phép chia 24 : 3 = 8.

Câu hỏi 7 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  4  ;  102

 • B

  5  ;  102

 • C

  4  ; 103

 • D

  5  ;  103

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả các phép tính theo chiều mũi tên.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Biết $x \times 3 = 21$ và $y:3 = 9$

Giá trị của x + y là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Biết $x \times 3 = 21$ và $y:3 = 9$

Giá trị của x + y là

Phương pháp giải :

Tính nhẩm để tìm x và y dựa vào bảng nhân và bảng chia 3.

Lời giải chi tiết :

x x 3 = 21 

x = 21 : 3 

x = 7

y : 3 = 9

y = 9 x 3 

y = 27

Vậy x + y = 3 + 27 = 30

 

Câu hỏi 9 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Tích vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp.

3 x 4 + 278 = 280          

Đúng
Sai

199 + 3 x 7 = 220        

Đúng
Sai

168 – 27 : 3 = 160     

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

3 x 4 + 278 = 280          

Đúng
Sai

199 + 3 x 7 = 220        

Đúng
Sai

168 – 27 : 3 = 160     

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nếu biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

3 x 4 + 278 = 12 + 278 = 290 (Chọn Sai)

199 + 3 x 7 = 199 + 21 = 220 (Chọn Đúng)

168 - 27 : 3 = 168 - 9 = 159 (Chọn Sai)

Câu hỏi 10 :

Bà mua về 18 trái đào, bà chia đều cho mỗi bạn 3 trái đào. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận trái đào?

 • A

  5 bạn

 • B

  6 bạn

 • C

  7 bạn

 • D

  8 bạn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Để tìm số bạn được nhận đào ta lấy số trái đào bà mua chia cho số trái đào mỗi bạn được nhận.

Lời giải chi tiết :

Số bạn được nhận trái đào là:

18 : 3 = 6 (bạn)

Đáp số: 6 bạn

close