Trắc nghiệm Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $3628-1353$ là: 

A. $2275$ 

B. $2265$ 

C. $2375$                            

D. $2365$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $2275$ 

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Kết quả của phép toán là:

$3628-1353=2275$

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “Hiệu của $2468$ và $999$ bằng $1469$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép trừ hai số $2468$ và $1469$.

- Kiểm tra kết quả vừa tìm được có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Hiệu của $2468$ và $999$ có giá trị là:

 $2468-999=1469$.

Vậy bạn Lan nói đúng.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

$9999-y\,=5489$

Giá trị của $y$ là:

A. $4520$ 

B. $6726$ 

C. $4510$                                  

D. $6736$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $4510$                                  

Phương pháp giải :

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

 $9999-y\,=5489$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y=9999-5489$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y=\,\,\,\,\,\,4510$

Đáp án cần chọn là C.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính:

 

Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số để được phép tính đúng.

 

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Phương pháp giải :

- Nhẩm tìm các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái:

Ví dụ: \(4\) trừ mấy để bằng \(1\) ?. Từ đó tìm được chữ số cần điền vào vị trí chữ \(d\).

- Lần lượt như vậy, em tìm lần lượt các số thay cho chữ cái \(b,c,a\).

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(4-1=3\); \(8+3=11\);

\(5+1=6\); \(2+7=9\)

Vậy điền các số thay cho các chữ cái để được phép tính như sau:

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biết: $567\times 5-x=1107$.

Giá trị của $x$ là: $1107$

Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tính giá trị $567\times 5$.

- Tìm giá trị của số trừ bằng cách lấy số bị trừ vừa tìm được trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

$567\times 5-x=1107$

$\,2835\,\,\,\,\,\,\,-x=1107$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=2835-1107$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=\,\,\,\,\,\,1728$

Giá trị của \(x\) là $1728$.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Kết quả của phép tính 5 700 – 3 000 là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Kết quả của phép tính 5 700 – 3 000 là 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm:

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Lời giải chi tiết :

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Vậy 5 700 – 3 000 = 2 700

Câu hỏi 7 :

Cầu Đình Vũ – Cát Hải là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài 5 442 m. Cầu Vĩnh Tuy dài 3 690 m. Hỏi cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy bao nhiêu mét?

 • A

  1 852 m

 • B

  1 752 m

 • C

  2 752 m

 • D

  2 852 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Để xác định cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy bao nhiêu mét ta thực hiện phép trừ 5 442 – 3 690

Lời giải chi tiết :

Cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy số mét là

5 442 – 3 690 = 1 752 (m)

Đáp số: 1 752 m

Câu hỏi 8 :

Một xe chở 8 050 kg tới các kho. Lần đầu, xe chuyển 3 500 kg gạo tới kho thứ nhất. Lần sau, xe chuyển 2 700 kg gạo tới kho thứ hai. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

 • A

  1 850 kg

 • B

  2 550 kg        

 • C

  1 800 kg

 • D

  2 850 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số gạo cả 2 lần xe đã chuyển đi

- Tìm số gạo còn lại trong xe

Lời giải chi tiết :

Cả hai lần xe đã chuyển số ki-lô-gam gạo là

3 500 + 2 700 = 6 200 (kg)

Trong xe còn lại số ki- lô-gam gạo là

8 050 – 6 200 = 1 850 (kg)

Đáp số: 1 850 kg gạo

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong năm học này, một trường đại học có 6 460 sinh viên. Đến cuối năm học có 1 150 sinh viên tốt nghiệp ra trường và đầu năm học mới có 1 320 sinh viên mới nhập học.


Vậy trong năm học mới trường đó có

sinh viên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong năm học này, một trường đại học có 6 460 sinh viên. Đến cuối năm học có 1 150 sinh viên tốt nghiệp ra trường và đầu năm học mới có 1 320 sinh viên mới nhập học.


Vậy trong năm học mới trường đó có

sinh viên.

Phương pháp giải :

Để tìm số sinh viên trong năm học mới ta thực hiện phép tính 6 460 – 1 150 + 1 320

Lời giải chi tiết :

Trong năm học mới trường đó có số sinh viên là

6 460 – 1 150 + 1 320 = 6630 (sinh viên)

Đáp số: 6630 sinh viên

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

Một cửa hàng nhập về 5 283 m vải. Cửa hàng đã bán được 1 635 m vải.


Vậy cửa hàng còn lại

mét vải.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một cửa hàng nhập về 5 283 m vải. Cửa hàng đã bán được 1 635 m vải.


Vậy cửa hàng còn lại

mét vải.

Phương pháp giải :

Số mét vải còn lại = Số mét vải ban đầu – số mét vải đã bán

Lời giải chi tiết :

Cửa hàng còn lại số mét vải là

5 283 – 1 635 = 3 648 (m)

Đáp số: 3 648 m

close