Trắc nghiệm Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số $52\,425$ được đọc là:

A. Năm hai nghìn bốn trăm hai lăm

B. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm

C. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

D. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi năm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

Phương pháp giải :

- Phân tích số đã cho gồm bao nhiêu chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

- Từ đó em có cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Số $52425$ gồm $5$ chục nghìn, $2$ nghìn, $4$ trăm, $2$ chục, $5$ đơn vị.

Số $52\,425$ được đọc là: Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 

\(46\,095=\)

\(+6000+\)

\(+90+\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(46\,095=\)

\(+6000+\)

\(+90+\)

Phương pháp giải :

- Phân tích cấu tạo số.

- Điền các hàng còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 46 095 = 40000 + 6000 + 0 + 90 + 5

Vậy số điền vào các ô trống lần lượt là 40000; 0; 5

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

\(23\,540\)$\to$

$\to$\(23\,560\)$\to$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(23\,540\)$\to$

$\to$\(23\,560\)$\to$

Phương pháp giải :

Đếm thêm 10 rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

 

Lời giải chi tiết :

Các số còn thiếu điền vào ô trống lần lượt là 23550, 23570.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số lớn nhất trong các số $21783;\,21873;\,21387;\,21837$ là:

A. $21783$

B. $21873$

C. $21387$

D. $21837$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $21873$

Phương pháp giải :

Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

- Các số đã cho đều là số có $5$ chữ số.

- So sánh các chữ số của hàng trăm và hàng chục.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(21\,387<21\,783<21\,837<21\,873\)

Số lớn nhất trong các số là: $21\,873$.

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

\(23\,456\)

\(23\,465\)

\(23\,455\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(23\,455\)

\(23\,456\)

\(23\,465\)

Phương pháp giải :

- Các số cần so sánh đều là số có $5$ chữ số.

- Các số đã có cùng chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn và hàng trăm thì so sánh chữ số hàng chục.

- Các số có cùng chữ hàng hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục thì cần so sánh tiếp đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: $23455<\,23456<\,23465$

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số Ba mươi hai nghìn sáu trăm linh bốn viết là:

A. \(32\,640\)

B. \(32\,604\)

C. \(36\,004\)

D. \(23\,604\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(32\,604\)

Phương pháp giải :

Viết các chữ số của các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Số Ba mươi hai nghìn sáu trăm linh bốn được viết là \(32\,604\).

Đáp án cần chọn là đáp án B.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số nhỏ nhất có \(5\) chữ số khác nhau là:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số nhỏ nhất có \(5\) chữ số khác nhau là:

Phương pháp giải :

- Chọn năm chữ số từ \(0\) đến \(9\) và ưu tiện chọn các số có giá trị nhỏ.

- Hàng chục nghìn là một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết :

Số nhỏ nhất có \(5\) chữ số khác nhau là \(10\,234\).

Số cần điền vào chỗ trống là \(10\,234\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

57 300, 

, 57 500,

 57 600,

,

Đáp án của giáo viên lời giải hay

57 300, 

, 57 500,

 57 600,

,

Phương pháp giải :

Đếm thêm 100 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy dãy số đã cho gồm các số tăng dần 100 đơn vị.

Vậy các số còn thiếu lần lượt là 57 400, 57 700, 57 800.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

60 724 =

+ 700 + 

+

Đáp án của giáo viên lời giải hay

60 724 =

+ 700 + 

+

Phương pháp giải :

Xác định giá trị của từng chữ số rồi viết số đó thành tổng.

Lời giải chi tiết :

Ta có 60 724 = 60 000 + 700 + 20 + 2

Vậy số cần điền vào ô trống lần lượt là 60 000 ; 20 ; 4.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 

Phương pháp giải :

- Số tròn chục có chữ số hàng đơn vị bằng 0.

- Từ đó ta viết số theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết :

Số tròn chục lớn nhất có năm chữ số khác nhau là

98 760.

close