Trắc nghiệm Bài 14: Một phần mấy Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:


$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là

 

quả.

Câu 3 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định hình được chia thành 5 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình sau:

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:


$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là

 

quả.

Đáp án


$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là

 

quả.

Phương pháp giải :

Để tìm $\frac{1}{7}$ số quả cam ta lấy số quả cam trong hình vẽ chia cho 7.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có 21 quả cam.

$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là 21 : 7 = 3 (quả)

Câu 3 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu có trong can chia cho 4.

Lời giải chi tiết :

Số lít dầu được lấy ra là

32 : 4 = 8 (lít)

Đáp số: 8 lít

 

close