Trắc nghiệm Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Cho hình vẽ sau:

Chu vi của hình tam giác ABC là:

  • A
  • B
  • C
  • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :
Lời giải chi tiết :
Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là 

mm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chu vi hình tứ giác MNPQ là 

mm.

Phương pháp giải :

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết :

Chu vi hình tứ giác MNPQ là

30 + 25 + 25 + 50 = 130 (mm)

Đáp số: 130 mm

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tứ giác DEGH là 

cm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chu vi hình tứ giác DEGH là 

cm.

Phương pháp giải :

Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết :

Chu vi hình tứ giác DEGH là

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng $15\,cm$ và chiều rộng bằng $8\,cm$ là:

A. $23\,cm$

B. $36\,cm$

C. $46$

D. $46\,cm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. $46\,cm$

Phương pháp giải :

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với $2$.

Lời giải chi tiết :

Chu vi của hình chữ nhật là:

$(15 + 8) \times 2 = 46\,(cm)$

Đáp số: $46\,cm$.

Đáp án cần chọn là D.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều rộng là $14\,cm$ và chiều dài bằng $2\,dm$ là:

A. $34\,cm$

B. $40\,dm$

C. $68\,cm$

D. $76\,dm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $68\,cm$

Phương pháp giải :

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với $2$.

Lời giải chi tiết :

Đổi: $2\,dm = 20\,cm$

Chu vi của hình chữ nhật là:

$(20 + 18) \times 2 = 76\,(cm)$

Đáp số: $76\,cm$.

Đáp án cần chọn là C.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài bằng $50\,m$, chiều rộng kém chiều dài $17\,m$. Chu vi cái sân đó là:

A. $33\,m$

B. $166\,m$

C. $83\,m$

D. $176\,m$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $166\,m$

Phương pháp giải :

- Tìm chiều rộng của cái sân đó.

- Tính chu vi của hình chữ nhật

Lời giải chi tiết :

Chiều rộng của cái sân đó là:

$50 - 17 = \,33\,(m)$

Chu vi của cái sân đó là:

$\left( {50 + 33} \right) \times 2 = 166\,(m)$

Đáp số: $166\,(m)$.

Đáp án cần chọn là B.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Tìm số còn thiếu của bảng sau:

Số cần điền vào chỗ trống là:

\(cm\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số cần điền vào chỗ trống là:

\(cm\).

Phương pháp giải :

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.

Lời giải chi tiết :

Chu vi của hình vuông là:

$15 \times 4 = 60\,(cm)$

Đáp số: $60\,cm$.

Số còn thiếu của bảng là $60\,cm$.

Số cần điền vào chỗ trống là \(60\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh $20\,cm$. Người ta dùng $4$ viên, được ghép lại với nhau như hình bên dưới.

Chu vi của hình đó là:

A. $320\,cm$

B. $160\,cm$

C. $80\,cm$

D. $40\,cm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $160\,cm$

Phương pháp giải :

- Tìm cạnh của hình vuông sau khi ghép từ các viên gạch nhỏ

- Tìm chu vi của hình vuông.

Lời giải chi tiết :

Cạnh của hình vuông lớn là:

$20 \times 2 = 40\,(cm)$

Chu vi của hình vuông là:

$40 \times 4 = 160\,(cm)$

Đáp số: $160\,cm$.

Đáp án cần chọn là B.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một mặt bàn hình vuông có chu vi là $15\,dm\,2\,cm$. Cạnh của mặt bàn đó dài là:

A. $3\,cm$

B. $3\,dm$

C. $38\,dm$

D. $38{\rm{ }}cm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. $38{\rm{ }}cm$

Phương pháp giải :

- Đổi \(15dm2cm\) về đơn vị \(cm\).

- Muốn tìm cạnh của hình vuông khi biết chu vi của hình đó thì ta lấy chu vi chia cho \(4\).

Lời giải chi tiết :

Đổi: \(15\,dm\,2\,cm$ = $152\,cm\).

     Cạnh của mặt bàn hình vuông đó dài là:

           \(152\,:4 = \,38\,(cm)\)

                  Đáp số: \(38\,cm\).

Đáp án cần chọn là D.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho hình vuông và hình chữ nhật có các kích thước như sau:

Chu vi của hình chữ nhật ABCD bằng chu vi của hình vuông EFGH. Đúng hay Sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tìm chu vi của hình chữ nhật ABCD

- Tìm chu vi hình vuông EFGH

- So sánh chu vi của hai hình khi cùng đơn vị đo độ dài.

Lời giải chi tiết :

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

$(50 + 30) \times 2 = 160\,(cm)$

Chu vi hình vuông EFGH là:

$40 \times 4 = 160\,(cm)$

Vì $160\,cm = 160\,cm$ nên chu vi của hình chữ nhật ABCD bằng chu vi của hình vuông EFGH.

Đáp án cần chọn là Đúng.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một hình chữ nhật có chiều dài $21\,cm$ và chiều rộng $23\,cm$. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông đó là:

A. $12\,cm$

B. $12\,dm$

C. $22\,cm$

D. $24\,dm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $22\,cm$

Phương pháp giải :

- Tìm chu vi của hình vuông bằng cách tính chu vi của hình chữ nhật

- Tìm cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi hình vuông chia $4$.

Lời giải chi tiết :

Chu vi của hình vuông là:

$(21 + 23) \times 2 = 88\,(cm)$

Cạnh của hình vuông là

88 : 4 = 22 (cm)

Đáp số: 22 cm

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình chữ nhật có chiều rộng bằng $22\,cm$, chiều dài gấp $4$ lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. $110\,cm$

B. $125\,cm$

C. $220\,cm$

D. $125\,dm$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $220\,cm$

Phương pháp giải :

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật.

- Tìm chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.

Lời giải chi tiết :

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

$22 \times 4 = 88\,(cm)$

Chu vi hình chữ nhật là

(22 + 88) x 2 = 220 (cm)

Đáp số: 220 cm

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng $13\,m$, chiều dài gấp $3$ lần chiều rộng. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh mảnh vườn đó, có một cửa ra vào dài $2\,m$. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

A. $150\,m$

B. $360\,m$

C. $104\,m$

D. $102\,m$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. $102\,m$

Phương pháp giải :

- Tìm chiều dài

- Tìm chu vi của hình chữ nhật

- Tìm độ dài hàng rào bằng cách lấy chu vi trừ đi độ dài làm cửa.

Lời giải chi tiết :

Chiều dài của mảnh vườn đó là:

$13 \times 3 = 39\,(m)$

Chu vi của mảnh vườn đó là:

(13 + 39) x 2 = 104 (m)

Chiều dài của hàng rào là

104 - 2 = 102 (m)

Đáp số: 102 m

Đáp án cần chọn là D.

close