Trắc nghiệm Unit 12 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Read and match.

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. He is a farmer.

b. She is teacher.

c. She is a nurse

d. He is a cook.

e. He is a worker.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

d. He is a cook.

2. 

e. He is a worker.   

3. 

b. She is teacher.

4. 

a. He is a farmer.

5. 

c. She is a nurse

Lời giải chi tiết :

1 – d

He is a cook. (Anh ấy là một đầu bếp.)

2 – e

He is a worker. (Anh ấy là một công nhân.)

3 – b

She is teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)

4 – a

He is a farmer. (Anh ấy là một nông dân.)

5 – c

She is a nurse. (Cô ấy là một y tá.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ his job?

a. What 

b. How

c. What's 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. What's 

Lời giải chi tiết :

What’s his job? (Nghề ngiệp của anh ấy là gì?)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Is she a singer? – Yes, she _____. 

a. is 

b. isn't 

c. does 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. is 

Lời giải chi tiết :

Is she a singer? – Yes, she is.

(Cô ấy là một ca sĩ phải không? – Đúng vậy.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What’s his ______? – He’s a driver.

a. hobby 

b. pet 

c. job 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. job 

Lời giải chi tiết :

What’s his job? – He’s a driver.

(Nghề nghiệp của anh ấy là gì? – Anh ấy là một tài xế.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ a farmer.  

a. She 

b. She's 

c. Her 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. She's 

Lời giải chi tiết :

She’s a famer. (Cô ấy là một nông dân.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make correct sentences.

job 

What's 

her 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

What's 

her 

job 

Lời giải chi tiết :

What’s her job? (Nghề nghiệp của cô ấy là gì?)

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make correct sentences.

is 

mother 

teacher 

My 

a

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

mother 

is 

a

teacher 

.

Lời giải chi tiết :

My mother is a teacher. (Mẹ tôi là một giáo viên.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make correct sentences.

brother 

a

Is

your 

worker 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Is

your 

brother 

a

worker 

?

Lời giải chi tiết :

Is your brother a worker? (Anh trai bạn là một công nhân có phải không?)

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make correct sentences.

father 

is 

cook 

My 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

father 

is 

cook 

.

Lời giải chi tiết :

My father is a cook. (Bố tôi là một đầu bếp.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make correct sentences.

My 

are 

pupils 

friends 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

friends 

are 

pupils 

.

Lời giải chi tiết :

My friends are pupils. (Các bạn của tôi đều là học sinh.)

close