Trắc nghiệm Unit 19 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

pai_ting 

a. m 

b. n 

c. d 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. n 

Lời giải chi tiết :

painting: vẽ (bằng cọ)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ating

a. k 

b. h 

c. p 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. k 

Lời giải chi tiết :

skating: trượt băng, trượt pa-tin

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

_kipping 

a. f 

b. r

c. s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. s

Lời giải chi tiết :

skipping: nhảy (dây)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

cyc_ing

a. l 

b. m 

c. p 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. l 

Lời giải chi tiết :

cycling: đạp xe

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

w_lking

a. a 

b. e 

c. o 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. a 

Lời giải chi tiết :

walking: đi bộ

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

par_

a. k 

b. l 

c. g 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. k 

Lời giải chi tiết :

park (n): công viên

Câu hỏi 7 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. flying 

2. skipping 

3. painting 

4. outdoor 

5. playing 

a. rope

b. badminton

c. a picture

d. a kite

e. activities

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. flying 

d. a kite

2. skipping 

a. rope

3. painting 

c. a picture

4. outdoor 

e. activities

5. playing 

b. badminton

Lời giải chi tiết :

1 –  d

flying a kite: thả diều

2 – a

Skipping rope: nhảy dây

3 – c

Painting a picture: vẽ tranh

4 – e

Outdoor activities: những hoạt động ngoài trời

5 – b

Playing badminton: chơi cầu lông

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the pictures and complete the words.

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

R

Lời giải chi tiết :

Running: chạy bộ

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture and complete the word.

C

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C

Lời giải chi tiết :

Cycling: đạp xe

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture and complete the word.

P

Đáp án của giáo viên lời giải hay

P

Lời giải chi tiết :

Painting: vẽ (bằng cọ)

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture and complete the word.

W

Đáp án của giáo viên lời giải hay

W

Lời giải chi tiết :

Walking: đi bộ

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture and complete the word.

P

Đáp án của giáo viên lời giải hay

P

Lời giải chi tiết :

Park (n): công viên

close