Trắc nghiệm Unit 19 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

pai_ting 

a. m 

b. n 

c. d 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ating

a. k 

b. h 

c. p 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

_kipping 

a. f 

b. r

c. s

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

cyc_ing

a. l 

b. m 

c. p 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

w_lking

a. a 

b. e 

c. o 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

par_

a. k 

b. l 

c. g 

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. flying 

2. skipping 

3. painting 

4. outdoor 

5. playing 

a. rope

b. badminton

c. a picture

d. a kite

e. activities

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the pictures and complete the words.

R

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

pai_ting 

a. m 

b. n 

c. d 

Đáp án

b. n 

Lời giải chi tiết :

painting: vẽ (bằng cọ)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ating

a. k 

b. h 

c. p 

Đáp án

a. k 

Lời giải chi tiết :

skating: trượt băng, trượt pa-tin

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

_kipping 

a. f 

b. r

c. s

Đáp án

c. s

Lời giải chi tiết :

skipping: nhảy (dây)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

cyc_ing

a. l 

b. m 

c. p 

Đáp án

a. l 

Lời giải chi tiết :

cycling: đạp xe

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

w_lking

a. a 

b. e 

c. o 

Đáp án

a. a 

Lời giải chi tiết :

walking: đi bộ

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

par_

a. k 

b. l 

c. g 

Đáp án

a. k 

Lời giải chi tiết :

park (n): công viên

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. flying 

2. skipping 

3. painting 

4. outdoor 

5. playing 

a. rope

b. badminton

c. a picture

d. a kite

e. activities

Đáp án

1. flying 

d. a kite

2. skipping 

a. rope

3. painting 

c. a picture

4. outdoor 

e. activities

5. playing 

b. badminton

Lời giải chi tiết :

1 –  d

flying a kite: thả diều

2 – a

Skipping rope: nhảy dây

3 – c

Painting a picture: vẽ tranh

4 – e

Outdoor activities: những hoạt động ngoài trời

5 – b

Playing badminton: chơi cầu lông

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the pictures and complete the words.

R

Đáp án

R

Lời giải chi tiết :

Running: chạy bộ

close