Trắc nghiệm Unit 10 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I play volleyball at break time.

I play table tennis at break time.

I chat with my friend at break time.

I play basketball at break time.

I play badminton at break time.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Choose correct answers to complete the sentence.

What ____ you do at break time?

a. do 

b. is

c. are 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ word puzzles at break time. 

a. do 

b. play

c. how

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

I chat ____ my friends.

a. do 

b. to 

c. with 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

What _____ you?

a. about 

b. with 

c. how

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Use the given words to make a correct sentence.

I/football/break time. 

a. I play football at break time. 

b. I football at break time. 

c. I play football break time.  

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Read and match. 

Matt 

Luna

Jenny 

Jack 

Badminton

Word puzzles 

Basketball 

Chess

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I play volleyball at break time.

I play table tennis at break time.

I chat with my friend at break time.

I play basketball at break time.

I play badminton at break time.

Đáp án

1. 

I chat with my friend at break time.

2. 

I play basketball at break time.

3. 

I play table tennis at break time.

4. 

I play badminton at break time.

5. 

I play volleyball at break time.

Phương pháp giải :

 I _____ at break time. (Mình ______ vào giờ giải lao.)

Lời giải chi tiết :

1. I chat with my friend at break time.

(Mình nói chuyện với bạn vào giờ giải lao.)

2. I play basketball at break time.

(Mình chơi bóng rổ vào giờ giải lao.)

3. I play table tennis at break time.

(Mình chơi bóng bàn vào giờ giải lao.)

4. I play badminton at break time.

(Mình chơi cầu lông vào giờ giải lao.)

5. I play volleyball at break time.

(Mình chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Choose correct answers to complete the sentence.

What ____ you do at break time?

a. do 

b. is

c. are 

Đáp án

a. do 

Lời giải chi tiết :

What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ word puzzles at break time. 

a. do 

b. play

c. how

Đáp án

a. do 

Lời giải chi tiết :

do word puzzles at break time. (Mình chơi trò chơi ô chữ vào giờ giải lao.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

I chat ____ my friends.

a. do 

b. to 

c. with 

Đáp án

c. with 

Lời giải chi tiết :

I chat with my friends. (Mình nói chuyện  với bạn bè.)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer to complete the sentence.

What _____ you?

a. about 

b. with 

c. how

Đáp án

a. about 

Lời giải chi tiết :

What about you? (Bạn thì sao?)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Use the given words to make a correct sentence.

I/football/break time. 

a. I play football at break time. 

b. I football at break time. 

c. I play football break time.  

Đáp án

a. I play football at break time. 

Phương pháp giải :

Các con dựa vào những từ cho sẵn để chọn câu đúng. 

 I _____ at break time. (Mình _____ vào giờ giải lao.)

Lời giải chi tiết :

 I play football at break time. (Mình chơi bóng đá vào giờ giải lao.)

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Read and match. 

Matt 

Luna

Jenny 

Jack 

Badminton

Word puzzles 

Basketball 

Chess

Đáp án

Matt 

Basketball 

Luna

Chess

Jenny 

Word puzzles 

Jack 

Badminton

Phương pháp giải :

Các con đọc đoạn hội thoại giữa cô giáo và các bạn học sinh để nối tên các bạn với hoạt động mà từng người làm trong giờ ra chơi.

What do you do at break time? (Bạn làm gì vào giờ giải lao?)

I _____ at break time. (Mình _____ vào giờ giải lao.)

Lời giải chi tiết :

Matt - Basketball 

Luna - Chess

Jenny - Word puzzles 

Jack - Badminton

Tạm dịch bài hội thoại:

Teacher: What do you do at break time?

(Các em làm  gì vào giờ giải lao?)

Jenny: I play word puzzles.

(Em chơi giải ô chữ ạ.)

Matt: I play basketball.

(Em chơi bóng rổ cô ạ.)

Jack: I play badminton.

(Em chơi cầu lông ạ.)

Luna: I play chess with my friends.      

(Em chơi cờ với các bạn ạ.)

close