Trắc nghiệm Unit 16 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. dog

b. pet

c. cat

d. parrot

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. pet

Lời giải chi tiết :

dog (n): chó

pet (n): thú cưng, vật nuôi

cat (n): mèo

parrot (n): vẹt

Giải thích: Đáp án B là anh từ chỉ vật nuôi nói chung, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ cụ thể một loại vật nuôi nào đó.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. goldfish

b. rabbit

c. bird

d. some

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. some

Lời giải chi tiết :

goldfish (n): cá vàng

rabbit (n): thỏ

bird (n): con chim

some: một vài

Giải thích: Chỉ có đáp án d không phải danh từ chỉ một loài vật nuôi, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ cụ thể một loài vật nuôi nào đó.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. bread

b. bean

c. many

d. juice

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. many

Lời giải chi tiết :

bread (n): bánh mì

bean (n): đậu

many: nhiều

juice (n): nước ép

Giải thích: Đáp án c là lượng từ chỉ số lượng, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ đồ ăn.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. farmer

b. rabbit

c. brother

d. teacher

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. rabbit

Lời giải chi tiết :

farmer (n): nông dân

rabbit (n): thỏ

brother (n): anh/em trai

teacher (n): giáo viên

Giải thích: Đáp án b là danh từ chỉ một loài động vật, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ người.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. pet

b. bathroom

c. bedroom

d. kitchen

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. pet

Lời giải chi tiết :

pet (n): thú cưng

bathroom (n): phòng tắm

bedroom (n): phòng ngủ

kitchen (n): phòng bếp

Giải thích: Đáp án a là danh từ chỉ thú cưng nói chung, các phương án còn lại là danh từ chỉ những căn phòng trong một ngôi nhà.

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1.

2. 

3. 

4. 

a. cat

b. rabbit

c. bird

d. goldfish

e. dog

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1.

c. bird

2. 

a. cat

3. 

e. dog

4. 

b. rabbit

d. goldfish

Lời giải chi tiết :

Cat (n): mèo

Rabbit (n): thỏ

Bird (n): con chim

Goldfish (n): cá vàng

Dog (n): chó

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

It has long ears and likes eating carrots. It’s the _______.

a. cat 

b. rabbit 

c. goldfish 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. rabbit 

Lời giải chi tiết :

It has long ears and likes eating carrots. It’s the rabbit.

(Nó có đôi tai dài và thích ăn cà rốt. Nó là con thỏ.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

It is colorful. You can teach it to say simple words. It’s the _______.

 

a. dog 

b. bird 

c. parrot 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. parrot 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

It’s yellow or orange and it lives in the water. It’s the _______.

 

a. goldfish 

b. rabbit 

c. cat 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. goldfish 

Lời giải chi tiết :

It’s yellow or orange and it can’t live without water. It’s the goldfish.

(Nó có màu vàng hoặc cam và nó không thể sống thiếu nước. Đó là con cá vàng.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

It isn’t playful as dog and it can catch mice. It’s the _______. 

a. rabbit 

b. parrot 

c. cat 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. cat 

Lời giải chi tiết :

It isn’t playful as dog and it can catch mice. It’s the cat.

(Nó không hiếu động như chó và nó có thể bắt chuột. Đó là con mèo.)

close