Trắc nghiệm Unit 11 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

brot_er

a. h

b. k 

c. m 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. h

Lời giải chi tiết :

brother (n): anh/em trai

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

fi_teen

a. u 

b. e 

c. f

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. f

Lời giải chi tiết :

fifteen: số 15

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

t_enty 

a. w

b. n 

c. h

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. w

Lời giải chi tiết :

twenty: số 20

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

sur_

a. a

b. u 

c. e 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. e 

Lời giải chi tiết :

sure (adj): chắc chắn

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ster

a. y 

b. i 

c. o 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. i 

Lời giải chi tiết :

sister (n): chị/em gái

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Count and match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fourteen 

Sixteen 

Twelve 

Thirteen 

Eleven

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

Eleven

2. 

Fourteen 

3. 

Sixteen 

4. 

Twelve 

5. 

Thirteen 

Lời giải chi tiết :

1 - Eleven: số 11

2 - Fourteen: số 14

3 - Sixteen: số 16

4 - Twelve: số 12

5 - Thirteen: số 13

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the paragraph with the available words.

      father       family       old       mother

My (1)

has three people: my father, my mother and me. My (2)

is 34. He is a doctor. My (3)

is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years (4)

and I am a student.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My (1)

has three people: my father, my mother and me. My (2)

is 34. He is a doctor. My (3)

is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years (4)

and I am a student.

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn hoàn chỉnh:

My family has three people: my father, my mother and me. My father is 34. He is a doctor. My mother is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years old and I am a student.

Tạm dịch:

Gia đình tôi có 3 người: bố tôi, mẹ tôi và tôi. Bố tôi 34 tuổi. Ông ấy là một bác sĩ. Mẹ tôi 32 tuổi. Bà ấy là một giáo viên. Cuối cùng, tôi 8 tuổi và tôi là một học sinh.

close