Trắc nghiệm Unit 11 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

brot_er

a. h

b. k 

c. m 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

fi_teen

a. u 

b. e 

c. f

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

t_enty 

a. w

b. n 

c. h

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

sur_

a. a

b. u 

c. e 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ster

a. y 

b. i 

c. o 

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Count and match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fourteen 

Sixteen 

Twelve 

Thirteen 

Eleven

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the paragraph with the available words.

      father       family       old       mother

My (1)

has three people: my father, my mother and me. My (2)

is 34. He is a doctor. My (3)

is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years (4)

and I am a student.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

brot_er

a. h

b. k 

c. m 

Đáp án

a. h

Lời giải chi tiết :

brother (n): anh/em trai

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

fi_teen

a. u 

b. e 

c. f

Đáp án

c. f

Lời giải chi tiết :

fifteen: số 15

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

t_enty 

a. w

b. n 

c. h

Đáp án

a. w

Lời giải chi tiết :

twenty: số 20

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

sur_

a. a

b. u 

c. e 

Đáp án

c. e 

Lời giải chi tiết :

sure (adj): chắc chắn

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

s_ster

a. y 

b. i 

c. o 

Đáp án

b. i 

Lời giải chi tiết :

sister (n): chị/em gái

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Count and match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fourteen 

Sixteen 

Twelve 

Thirteen 

Eleven

Đáp án

1. 

Eleven

2. 

Fourteen 

3. 

Sixteen 

4. 

Twelve 

5. 

Thirteen 

Lời giải chi tiết :

1 - Eleven: số 11

2 - Fourteen: số 14

3 - Sixteen: số 16

4 - Twelve: số 12

5 - Thirteen: số 13

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the paragraph with the available words.

      father       family       old       mother

My (1)

has three people: my father, my mother and me. My (2)

is 34. He is a doctor. My (3)

is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years (4)

and I am a student.

Đáp án

My (1)

has three people: my father, my mother and me. My (2)

is 34. He is a doctor. My (3)

is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years (4)

and I am a student.

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn hoàn chỉnh:

My family has three people: my father, my mother and me. My father is 34. He is a doctor. My mother is 32. She is a teacher. Finally, I am 8 years old and I am a student.

Tạm dịch:

Gia đình tôi có 3 người: bố tôi, mẹ tôi và tôi. Bố tôi 34 tuổi. Ông ấy là một bác sĩ. Mẹ tôi 32 tuổi. Bà ấy là một giáo viên. Cuối cùng, tôi 8 tuổi và tôi là một học sinh.

close