Trắc nghiệm Unit 18 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What _____ you doing?

 

A. is 

B. are 

C. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. are 

Lời giải chi tiết :

What are you doing? (Cậu đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ writing a letter to my friend.

A. I'm 

B. I 

C. He 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. I'm 

Lời giải chi tiết :

I’m writing a letter to my friend. (Mình đang viết một bức thư cho bạn của mình.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I’m ______ TV.

A. watch 

B. watching 

C. watches

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. watching 

Lời giải chi tiết :

I’m watching TV. (Mình đang xem TV.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I’m listening ______ music .

A. in 

B. on 

C. to 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. to 

Lời giải chi tiết :

I’m listening to music. (Mình đang nghe nhạc.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I’m ______ basketball.

A. playing 

B. play 

C. watching

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. playing 

Lời giải chi tiết :

I’m playing basketball. (Mình đang chơi bóng rổ.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. I’m writing.

b. I’m watching TV.

c. I’m reading a book.

d. I’m listening to music.

e. I’m drawing a picture.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

d. I’m listening to music.

2. 

e. I’m drawing a picture.   

3. 

b. I’m watching TV.

4. 

a. I’m writing.

5. 

c. I’m reading a book.

Lời giải chi tiết :

1 – d

I’m listening to music. (Mình đang nghe nhạc.)

2 – e

I’m drawing a picture.  (Mình đang vẽ một bức tranh.)

3 – b

I’m watching TV. (Mình đang xem TV.)

4 – a

I’m writing. (mình đang viết.)

5 – c

I’m reading a book. (Mình đang đọc một cuốn sách.)

Bài 3. Reorder words to make cor

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder words to make correct sentences.  

basketball 

I'm 

playing 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I'm 

playing 

basketball 

.

Lời giải chi tiết :

I’m playing basketball. (Mình đang chơi bóng rổ.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder words to make correct sentences.  

doing 

are 

What 

you 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

you 

doing 

?

Lời giải chi tiết :

What are you doing? (Cậu đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder words to make correct sentences.  

picture 

I'm 

a

drawing

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I'm 

drawing

a

picture 

.

Lời giải chi tiết :

I’m drawing a picture. (Mình đang vẽ một bức tranh.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder words to make correct sentences.  

to 

music 

I'm 

listening 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I'm 

listening 

to 

music 

Lời giải chi tiết :

I’m listening to music. (Mình đang nghe nhạc.)

close