Trắc nghiệm Unit 18 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What _____ you doing?

 

A. is 

B. are 

C. do 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ writing a letter to my friend.

A. I'm 

B. I 

C. He 

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. I’m writing.

b. I’m watching TV.

c. I’m reading a book.

d. I’m listening to music.

e. I’m drawing a picture.   

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What _____ you doing?

 

A. is 

B. are 

C. do 

Đáp án

B. are 

Lời giải chi tiết :

Động từ to be đi kèm "you" ở thì hiện tại là "are". 

What are you doing? (Cậu đang làm gì vậy?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ writing a letter to my friend.

A. I'm 

B. I 

C. He 

Đáp án

A. I'm 

Lời giải chi tiết :

I’m writing a letter to my friend. (Mình đang viết một bức thư cho bạn của mình.)

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. I’m writing.

b. I’m watching TV.

c. I’m reading a book.

d. I’m listening to music.

e. I’m drawing a picture.   

Đáp án

1. 

d. I’m listening to music.

2. 

e. I’m drawing a picture.   

3. 

b. I’m watching TV.

4. 

a. I’m writing.

5. 

c. I’m reading a book.

Lời giải chi tiết :

1 – d

I’m listening to music. (Mình đang nghe nhạc.)

2 – e

I’m drawing a picture.  (Mình đang vẽ một bức tranh.)

3 – b

I’m watching TV. (Mình đang xem TV.)

4 – a

I’m writing. (mình đang viết.)

5 – c

I’m reading a book. (Mình đang đọc một cuốn sách.)

close