Trắc nghiệm Unit 14 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the words.

D

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D

Lời giải chi tiết :

Door (n): cửa ra vào

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the words.

W

Đáp án của giáo viên lời giải hay

W

Lời giải chi tiết :

Window (n): cửa sổ

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the words.

S

Đáp án của giáo viên lời giải hay

S

Lời giải chi tiết :

Small (adj): nhỏ, bé

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the words.

O

Đáp án của giáo viên lời giải hay

O

Lời giải chi tiết :

Old (adj):

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the words.

D

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D

Lời giải chi tiết :

Desk (n): bàn (dùng để học và làm việc)

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the unnecessary letter.

b

l

e

d

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

l

e

d

Lời giải chi tiết :

Bed (n): cái giường

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the unnecessary letter.

n

u

e

w

Đáp án của giáo viên lời giải hay

n

u

e

w

Lời giải chi tiết :

New (adj): mới

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the unnecessary letter.

r

o

o

m

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

r

o

o

m

e

Lời giải chi tiết :

Room (n): căn phòng

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the unnecessary letter.

w

i

n

g

d

o

w

Đáp án của giáo viên lời giải hay

w

i

n

g

d

o

w

Lời giải chi tiết :

Window (n): cửa sổ

Câu hỏi 10 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the unnecessary letter.

b

i

n

g

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

i

n

g

Lời giải chi tiết :

Big (adj): to lớn

close