Trắc nghiệm Unit 15 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ would you like to eat? - I would like some chicken. 

a. Where 

b. How 

c. What

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like _____ milk? 

a. some 

b. is 

c. have 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

I’d ____ some rice. 

a. am 

b. have 

c. like

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like some bread? - _____, please.

a. Yes 

b. No

c. Do

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ would you like to eat? - I would like some chicken. 

a. Where 

b. How 

c. What

Đáp án

c. What

Lời giải chi tiết :

Câu trả lời mang thông tin về sự vật nên ở câu hỏi ta sẽ dùng "What". 

What would you like to eat? - I would like some chicken. 

(Bạn muốn ăn gì? - Tôi muốn một chút thịt gà.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like _____ milk? 

a. some 

b. is 

c. have 

Đáp án

a. some 

Lời giải chi tiết :

Would you like some milk? (Bạn có muốn một chút sữa không?)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

I’d ____ some rice. 

a. am 

b. have 

c. like

Đáp án

c. like

Lời giải chi tiết :

I’d like some rice. (Mình muốn một chút cơm.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like some bread? - _____, please.

a. Yes 

b. No

c. Do

Đáp án

a. Yes 

Lời giải chi tiết :

Would you like some bread? - Yes, please.

(Bạn có muốn một chút bánh mì không? – Có, làm ơn.)

close