Trắc nghiệm Unit 15 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ would you like to eat?

a. Where 

b. How 

c. What

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. What

Lời giải chi tiết :

What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like _____ milk? 

a. some 

b. is 

c. have 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. some 

Lời giải chi tiết :

Would you like some milk? (Bạn có muốn một chút sữa không?)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

I’d ____ some rice. 

a. am 

b. have 

c. like

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. like

Lời giải chi tiết :

I’d like some rice. (Mình muốn một chút cơm.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What would you like to ______? – I’d like some water, please.

a. eat 

b. drink 

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. drink 

Lời giải chi tiết :

What would you like to drink? – I’d like some water, please.

(Bạn muốn uống gì? – Mình muốn một chút nước, làm ơn.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Would you like some bread? - _____, please.

a. Yes 

b. No

c. Do

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Lời giải chi tiết :

Would you like some bread? - Yes, please.

(Bạn có muốn một chút bánh mì không? – Có, làm ơn.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentence.

A. Would you like some fish?

B. Would you like some meat? 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Would you like some meat? 

Lời giải chi tiết :

Would you like some meat? (Bạn có muốn một chút thịt không?)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentence.

Would you like some beans?

A. Yes, please. 

B. No, thanks. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. No, thanks. 

Lời giải chi tiết :

Would you like some beans? (Bạn có muốn một chút đậu không?)

No, thanks. (Mình không, cảm ơn.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentence.

A. I’d like some juice. 

B. I’d like some milk.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. I’d like some juice. 

Lời giải chi tiết :

I’d like some juice. (Mình muốn một chút nước ép.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentence.

What would you like to eat?

A. I’d like some bread. 

B. I’d like some eggs. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. I’d like some bread. 

Lời giải chi tiết :

What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)

I’d like some bread. (Mình muốn một chút bánh mì.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentence.

Would you like some chicken?

A. Yes, please. 

B. No, thanks. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Yes, please. 

Lời giải chi tiết :

Would you like some chicken? (Bạn có muốn chút thịt gà không?)

Yes, please. (Có, làm ơn.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make correct sentences.

to

you

What

drink

would

like

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

would

you

like

to

drink

Lời giải chi tiết :

What would you like to drink?

(Bạn muốn uống gì?)

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make correct sentences.

rice, 

like

I'd

some

please

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

like

some

rice, 

please

.

Lời giải chi tiết :

I’d like some rice, please.

(Mình muốn một chút cơm, làm ơn.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make correct sentences.

some

you 

Would

like 

juice

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

you 

like 

some

juice

Lời giải chi tiết :

Would you like some juice?

(Bạn có muốn một chút nước ép không?)

Câu hỏi 14 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make correct sentences.

eat 

like 

What

you 

to 

would 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

What

would 

you 

like 

to 

eat 

?

Lời giải chi tiết :

What would you like to eat?

(Bạn muốn ăn gì?)

close