Trắc nghiệm Unit 10 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

play football 

play basketball 

play chess 

play table tennis 

play badminton 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

play chess 

2. 

play badminton 

3. 

play football 

4. 

play basketball 

5. 

play table tennis 

Lời giải chi tiết :

1. play chess (chơi cờ)

2. play badminton (chơi cầu lông)

3.  play football (chơi bóng đá)

4. play basketball (chơi bóng rổ)

5. play table tennis (chơi bóng bàn)

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word. 

b

t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

t

Lời giải chi tiết :

break time (giờ giải lao)

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word. 

w

p

Đáp án của giáo viên lời giải hay

w

p

Lời giải chi tiết :

word puzzles (trò chơi ô chữ)

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the word. 

c

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c

Lời giải chi tiết :

chat (trò chuyện, tán gẫu)  

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the word. 

v

Đáp án của giáo viên lời giải hay

v

Lời giải chi tiết :

volleyball (bóng chuyền)

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word. 

b

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

Lời giải chi tiết :

basketball (bóng rổ)

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Rearrange letters to make the correct word.

A

V

L

Y

B

L

E

L

O

L

Đáp án của giáo viên lời giải hay

V

O

L

L

E

Y

B

A

L

L

Lời giải chi tiết :

VOLLEYBALL: bóng chuyền

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Rearrange letters to make the correct word.

H

T

A

C

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C

H

A

T

Lời giải chi tiết :

CHAT: trò chuyện, tán gẫu

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Rearrange letters to make the correct words

O

E

D

R

L

Z

W

U

Z

P

S

Đáp án của giáo viên lời giải hay

W

O

R

D

P

U

Z

Z

L

E

S

Lời giải chi tiết :

WORD PUZZELS: trò chơi ô chữ

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Rearrange letters to make the correct word.

M

R

T

A

K

B

E

I

E

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B

R

E

A

K

T

I

M

E

Lời giải chi tiết :

BREAK TIME: giờ giải lao

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in suitable columns.

fine

vote 

vase 

football 

face

volleyball 

f
v
Đáp án của giáo viên lời giải hay
f

fine

football 

face

v

vote 

vase 

volleyball 

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 12 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and match. 

Chat
Breaktime
Table tennis
Word puzzles
1. You use a ball to play this. .....
2. You talk to your friends when you do this. .....
3. You can chat, eat, play in the .....
4. You need to find words when play this. .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Chat
Breaktime
Table tennis
Word puzzles
1. You use a ball to play this.
Table tennis

2. You talk to your friends when you do this.
Chat

3. You can chat, eat, play in the
Break time

4. You need to find words when play this.
Word puzzles
Lời giải chi tiết :

1. You use a ball to play this. Table tennis

(Bạn cần dùng một quả bóng khi chơi cái này. Bóng bàn)

2.You talk to your friends when you do this. Chat

(Bạn nói chuyện với bạn bè của bạn khi làm điều này. Trò chuyện, tán gẫu)

3. You can chat, eat, play in the break time.

(Bạn có thể tán gẫu, ăn, chơi trong giờ giải lao.)

4. You need to find words when play this. Word puzzles

(Bạn cần tìm những ô chữ khi chơi cái này. Trò chơi ô chữ)

Câu hỏi 13 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

v

o

l

l

e

i

y

b

a

l

l

Đáp án của giáo viên lời giải hay

v

o

l

l

e

i

y

b

a

l

l

Lời giải chi tiết :

Volleyball: môn bóng chuyền             

Câu hỏi 14 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

f

o

o

t

b

a

l

l

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

f

o

o

t

b

a

l

l

e

Lời giải chi tiết :

Football: môn bóng đá

Câu hỏi 15 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

b

a

s

s

k

e

t

b

a

l

l

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

a

s

s

k

e

t

b

a

l

l

Lời giải chi tiết :

Basketball: môn bóng rổ

Câu hỏi 16 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

b

e

a

d

m

i

n

t

o

n

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

e

a

d

m

i

n

t

o

n

Lời giải chi tiết :

Badminton: môn cầu lông

Câu hỏi 17 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

c

h

e

k

s

s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c

h

e

k

s

s

Lời giải chi tiết :

Chess: môn cờ 

close