Trắc nghiệm Unit 14 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. This is

2. The door 

3. There are

4. The tables 

a. is big. 

b. are small. 

c. my kitchen. 

d. two windows in the room. 

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete sentences with the available words.

are
is
There
new
my
1. ..... is a lamp in the living room.
2. This is ..... bathroom.
3. There ..... three books on the table.
4. There ..... a cupboard in the kitchen.
5. The chairs are ..... .
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

The window is small.

 

True 

False 

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False. 

There is a lamp in the kitchen.

True 

False 

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

There is a chair in the bedroom.

True 

False 

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

The table is old.

True 

False 

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

There is a big window in the bathroom.

Đúng

False 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. This is

2. The door 

3. There are

4. The tables 

a. is big. 

b. are small. 

c. my kitchen. 

d. two windows in the room. 

Đáp án

1. This is

c. my kitchen. 

2. The door 

a. is big. 

3. There are

d. two windows in the room. 

4. The tables 

b. are small. 

Lời giải chi tiết :

1 – c

This is my kitchen. (Đây là phòng bếp của tôi.)

2 – a

The door is big. (Cái cửa ra vào thì to.)

3 – d

There are two windows in the room. (Có 2 cái cửa sổ trong phòng.)

4 – b

The tables are small. (Những chiếc bàn thì nhỏ.)

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete sentences with the available words.

are
is
There
new
my
1. ..... is a lamp in the living room.
2. This is ..... bathroom.
3. There ..... three books on the table.
4. There ..... a cupboard in the kitchen.
5. The chairs are ..... .
Đáp án
are
is
There
new
my
1.
There
is a lamp in the living room.
2. This is
my
bathroom.
3. There
are
three books on the table.
4. There
is
a cupboard in the kitchen.
5. The chairs are
new
.
Lời giải chi tiết :

1. There is a lamp in the living room. (Có một cái đèn trong phòng khách.)

2. This is my bathroom. (Đây là phòng tắm của tôi.)

3. There are three books on the table. (Có 3 quyển sách ở trên bàn.)

4. There is a cupboard in the kitchen. (Có một chiếc tủ đựng đồ ở trong phòng bếp.)

5. The chairs are new. (Những chiếc ghế thì mới.)

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

The window is small.

 

True 

False 

Đáp án

True 

False 

Lời giải chi tiết :

The window is small. (Chiếc cửa sổ thì nhỏ.)

=> False 

Sửa:The window is big. (Chiếc cửa sổ thì lớn.)

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False. 

There is a lamp in the kitchen.

True 

False 

Đáp án

True 

False 

Lời giải chi tiết :

There is a lamp in the kitchen. (Có một cái đèn trong phòng bếp.)

=> F

Sửa: There isn't a lamp in the kitchen. (Không có một cái đèn nào trong phòng bếp cả.)

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

There is a chair in the bedroom.

True 

False 

Đáp án

True 

False 

Lời giải chi tiết :

There is a chair in the bedroom. (Có một cái ghế trong phòng ngủ.)

=> True

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

The table is old.

True 

False 

Đáp án

True 

False 

Lời giải chi tiết :

The table is old. (Chiếc bàn thật cũ.)

=> True 

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

There is a big window in the bathroom.

Đúng

False 

Đáp án

Đúng

False 

Lời giải chi tiết :

There is a big window in the bathroom. (Có một chiếc cửa sổ lớn ở trong phòng tắm.)

=> F

Sửa: There is a big window in the living room. (Có một chiếc cửa sổ lớn trong trong phòng khách.)

close