Trắc nghiệm Unit 15 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Look and match. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

a. Juice

b. Bread

c. Meat

d. Bean

e. Rice

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1.  

d. Bean

2. 

b. Bread

3. 

a. Juice

4. 

e. Rice

5. 

c. Meat

Lời giải chi tiết :

Juice (n): nước ép

Bean (n): đậu

Meat (n): thịt (nói chung)

Bread (n): bánh mì

Rice (n): gạo, cơm

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. bean 

b. fish 

c. egg

d. chicken 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. bean 

Lời giải chi tiết :

a. bean (n): đậu

b. fish (n):

c. egg (n): trứng

d. chicken (n): thịt gà

Giải thích: Đáp án a chỉ một loại đồ ăn có nguồn gốc từ thực vật, các phương án còn lại đều là những đồ ăn có nguồn gốc từ động vật.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. juice

b. bread

c. rice

d. meat

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. juice

Lời giải chi tiết :

juice (n): nước ép

bread (n): bánh mì

rice (n): gạo, cơm

meat (n): thịt

Giải thích: Đáp án a là đồ uống, các phương án còn lại đều là đồ ăn.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. bread

b. bean

c. food

d. egg

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. food

Lời giải chi tiết :

bread (n): bánh mì

bean (n): đậu

food (n): đồ ăn (nói chung)

egg (n): trứng

Giải thích: Đáp án c là danh từ chỉ đồ ăn nói chung, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ một loại đồ ăn cụ thể.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. drink

b. juice

c. rice

d. healthy

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. healthy

Lời giải chi tiết :

drink (n): đồ uống (nói chung)

juice (n): nước ép

rice (n): gạo, cơm

healthy (adj): lành mạnh

Giải thích: Đáp án d là tính từ, các phương án còn lại đều là danh từ.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. drink

b. water

c. juice

d. milk

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. drink

Lời giải chi tiết :

drink (n): đồ uống (nói chung)

water (n): nước

juice (n): nước ép

milk (n): sữa

Giải thích: Đáp án a là danh từ chỉ đồ uống nói chung, các phương án khác đều là những danh từ chỉ một loại đồ uống cụ thể.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

_ater

m

w

k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

w

Lời giải chi tiết :

water (n): nước

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

chic_en

h

t

k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

k

Lời giải chi tiết :

chicken (n): thịt gà

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

health_

y

i

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

y

Lời giải chi tiết :

healthy (adj): lành mạnh

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

d_ink

r

s

z

Đáp án của giáo viên lời giải hay

r

Lời giải chi tiết :

drink (n): đồ uống

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

br_ad

a

i

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

e

Lời giải chi tiết :

bread (n): bánh mì

close