Trắc nghiệm Unit 1 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. Ben

b. Mai

c. Minh

d. Hello

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. Hello

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

d. Hello (xin chào) 

Các phương án a, b, c đều là tên người; phương án d là câu chào.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. Hi

b. Hello

c. Lucy

d. Bye

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. Lucy

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. Hi (chào)

b. Hello (xin chào)

d. Bye (tạm biệt)

Các phương án a, b, d đều là các câu chào hỏi, tạm biệt; phương án c là tên người.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. How are you

b. Ben

c. Goodbye

d. Bye

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. Ben

Lời giải chi tiết :

a. How are you (Bạn có khỏe không?)

c. Goodbye (Bạm biệt)

d. Bye (Tạm biệt)

Các phương án a, c, d đều là các câu hỏi thăm và tạm biệt; phương án b là tên người.

Câu hỏi 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make correct words.

L

L

O

E

H

Đáp án của giáo viên lời giải hay

H

E

L

L

O

Lời giải chi tiết :

HELLO: xin chào 

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make correct words.

U

Y

C

L

Đáp án của giáo viên lời giải hay

L

U

C

Y

Câu hỏi 6 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make correct words.

O

Y

E

G

O

B

D

Đáp án của giáo viên lời giải hay

G

O

D

B

Y

Lời giải chi tiết :

GOODBYE: tạm biệt

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make correct words.

E

I

F

N

Đáp án của giáo viên lời giải hay

F

I

N

E

Lời giải chi tiết :

FINE: khỏe, tốt

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter(s).

Fi_e

a. n

b. m

c. l

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. n

Lời giải chi tiết :

fine: tốt, khỏe 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter(s).

H_, I’m Mai.

a. e

b. i

c. o

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. i

Lời giải chi tiết :

Hi, I'm Mai: Chào, mình là Mai. 

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter(s).

B_e, Ben

a. u

b. e 

c. y 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. y 

Lời giải chi tiết :

Bye, Ben: Tạm biệt, Ben. 

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter(s).

Go_dbye

a. o

b. e

c. a

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. o

Lời giải chi tiết :

Goodbye: Tạm biệt 

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter(s).

T_ank  yo_

a. l, n

b. k, u

c. h, u

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. h, u

Lời giải chi tiết :

Thank you: Cảm ơn 

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the excessive letter.

Heello

a. l       

b. o                     

c. e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. e

Lời giải chi tiết :

Hello: Xin chào 

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the excessive letter.

Thanks you

a. s                           

b. a                     

c. o

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. s                           

Lời giải chi tiết :

Thank you: Cảm ơn

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the excessive letter.

Goodbyea

a. o                           

b. d                     

c. a     

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. a     

Lời giải chi tiết :

Goodbye: Tạm biệt 

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the excessive letter.

Fione

a. i                            

b. o                     

c. e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. o                     

Lời giải chi tiết :

Fine: Khỏe, tốt 

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the excessive letter.

Holw

a. l                            

b. o                     

c. w

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. l                            

Lời giải chi tiết :

How: như thế nào

Câu hỏi 18 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and match.

Hi
Thank you
Bye
How
1. After greeting your friends, you say: “ ..... are you?"
2. When you receive a gift, you say this. .....
3. When you meet your friends, you say this. .....
4. When you go home, you say this to your friends. .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Hi
Thank you
Bye
How
1. After greeting your friends, you say: “
How
are you?"
2. When you receive a gift, you say this.
Thank you

3. When you meet your friends, you say this.
Hi

4. When you go home, you say this to your friends.
Bye
Lời giải chi tiết :

Hi: xin chào

Thank you: cảm ơn

Bye: tạm biệt

How: như thế nào

1. After greeting your friends, you say: “How are you?”

(Sau khi chào bạn bè của bạn thì bạn nói: “Cậu có khỏe không?”)

2. When you receive a gift, you say this. Thank you

(Khi bạn  nhận được một món quà, bạn nói câu này. Cảm ơn)

3. When you meet your friends, you say this. Hi

(Khi bạn gặp bạn bè của bạn, bạn nói câu này. Xin chào)

4. When you go home, you say this to your friends. Bye

(Khi bạn về nhà, bạn nói câu nàu với bạn bè của bạn. Tạm biệt)

Câu hỏi 19 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Look and write the missing word.

1. _______

 

2. _______

Bye
I'm fine
1. ..... , thank you.
2. ..... , Ben.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Bye
I'm fine
1.
I'm fine
, thank you.
2.
Bye
, Ben.
Lời giải chi tiết :

1. I’m fine

Hi, Mai. How are you? (Chào Mai, cậu thế nào?)

I’m fine, thank you. (Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu)

2. Bye

Goodbye, Mai. (Tạm biệt nhé, Mai.)

Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)

Câu hỏi 20 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Write words in the suitable column.

Ben

hi

hello

bye

how

h
b
Đáp án của giáo viên lời giải hay
h

hi

hello

how

b

Ben

bye

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. I 

b. Mai 

c. Minh 

d. Ben 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. I 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. I (tôi)

Các phương án b, c, d đều là tên người; phương án a là đại từ nhân xưng.

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. Thank you 

b. Hi

c. Hello 

d. Minh 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. Minh 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác với 3 từ còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. Thank you (cảm ơn)

b.Hi (chào)

c. Hello (xin chào)

d. Minh

Các phương án a, b, c đều là các câu chào và cảm ơn; phương án d là tên người.

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitable word. 

Hello Ben. 

are you? 


I'm great. 

you!

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hello Ben. 

are you? 


I'm great. 

you!

Lời giải chi tiết :

Hello Ben. How are you?

(Chào Ben. Cậu khỏe không?) 

I'm great. Thank you! 

(Mình khỏe lắm. Cảm ơn cậu!)

 

close