Trắc nghiệm Unit 12 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. job 

b. nurse 

c. teacher 

d. driver 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. job 

Lời giải chi tiết :

job (n): nghề nghiệp

nurse (n): y tá

teacher (n): giáo viên

driver (n): tài xế

Giải thích: Đáp án a là danh từ chỉ chung, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ một nghề nghiệp cụ thể.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. singer 

b. brother 

c. bike 

d. farmer 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. bike 

Lời giải chi tiết :

singer (n): ca sĩ

brother (n): anh/em trai

bike (n): xe đạp

farmer (n): nông dân

Giải thích: Đáp án c là danh từ chỉ đồ vật, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ người.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. kite 

b. car 

c. cook 

d. train 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. cook 

Lời giải chi tiết :

kite (n): con diều

car (n): xe hơi

cook (n): đầu bếp

train (n): tàu hỏa

Giải thích: Đáp án c là danh từ chỉ người, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ đồ vật.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. worker

b. nurse 

c. doll 

d. driver 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. doll 

Lời giải chi tiết :

worker (n): công nhân

nurse (n): y tá

doll (n): búp bê

driver (n): tài xế

Giải thích: Đáp án c là danh từ chỉ người, các phương án còn lại đều là danh từ chỉ đồ vật.

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. Doctor

b. Driver

c. Cook

d. Worker

e. Farmer

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

c. Cook

2. 

a. Doctor

3. 

b. Driver

4. 

e. Farmer

5. 

d. Worker

Lời giải chi tiết :

Doctor (n): bác sĩ

Driver (n): tài xế

Cook (n): đầu bếp

Worker (n): công nhân

Farmer (n): nông dân

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

The person who teaches students at school is a _______.

 

a. cook 

b. teacher 

c. doctor 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. teacher 

Lời giải chi tiết :

The person who teaches students at school is a teacher.

(Người mà dạy học sinh ở trường chính là giáo viên.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I am sick so I will see the ______.

a. doctor 

b. driver 

c. singer 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. doctor 

Lời giải chi tiết :

I am sick so I will see the doctor.

(Tôi bị ốm nên tôi sẽ đến gặp bác sĩ.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

The ______ drives the bus very carefully.

a. cook 

b. driver 

c. teacher 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. driver 

Lời giải chi tiết :

The driver drives the bus very carefully.

(Người tài xế lái xe buýt rất cẩn thận.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Her sister sings very well. She is a ______.

a. worker 

b. farmer 

c. singer 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. singer 

Lời giải chi tiết :

Her sister sings very well. She is a singer.

(Chị gái của cô ấy hát rất hay. Chị ấy là một ca sĩ.)

close