Trắc nghiệm Unit 6 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. teacher

b. music room 

c. Mr Long 

d. friend 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. music room 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. teacher (giáo viên)

b. music room (phòng nhạc)

c. Mr Long (thầy Long)

d. friend (bạn bè)

Các phương án a, c, d đều là những từ chi người; đáp án b chỉ địa điểm. 

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. school

b. gym 

c. art room 

d. library 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. school

Lời giải chi tiết :

a. school (trường học)

b. gym (phòng thể dục)

c. art room (phòng vẽ)

d. library (thư viện)

Các phương án b, c, d đều là những danh từ chỉ các địa điểm cụ thể; đáp án a là danh từ chỉ trường học, là một địa điểm có phạm vi rộng hơn nhưng địa điểm còn lại.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. cooking 

b. playground 

c. painting 

d. running 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. playground 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. cooking (nấu ăn)

b. playground (sân chơi)

c. painting (tô màu)

d. running (chạy bộ)

Các phương án a, c, d đều là những từ chỉ bộ hoạt động; đáp án b là từ chỉ địa điểm.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. Lucy 

b. computer room 

c. music room 

d. classroom 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Lucy 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. Lucy

b. computer room (phòng máy tính)

c. music room (phòng nhạc)

d. classroom (phòng học)

Các phương án b, c, d đều là danh từ chỉ địa điểm; phương án a là tên người.

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Music room 

Classroom 

Art room

Playground 

Library 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1.  

Art room

2. 

Library 

3. 

Playground 

4. 

Classroom 

5. 

Music room 

Lời giải chi tiết :

1 – art room (phòng vẽ)

2 – library (thư viện)

3 – playground (sân chơi)

4 – classroom (phòng học)

5 – music room (phòng nhạc)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter in the word below.

s_hool

a. k

b. c

c. n

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. c

Lời giải chi tiết :

school: trường học

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter in the word below.

comp_ter room

a. u

b. a

c. o 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. u

Lời giải chi tiết :

computer room: phòng máy vi tính

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter in the word below.

c_ass room

a. l 

b. h

c. k 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. l 

Lời giải chi tiết :

classroom: phòng học

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter in the word below.

play grou_d

a. e 

b. n 

c. l 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. n 

Lời giải chi tiết :

play ground: sân chơi

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter in the word below.

_rt room

a. a 

b. e 

c. u 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. a 

Lời giải chi tiết :

art room: phòng vẽ

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the letters to make the correct word.

C

A

O

S

R

L

O

M

S

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C

L

A

S

S

R

O

O

M

Lời giải chi tiết :

CLASSROOM: lớp học

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the letters to make the correct word.

I

R

R

Y

B

L

A

Đáp án của giáo viên lời giải hay

L

I

B

R

A

R

Y

Lời giải chi tiết :

LIBRARY: thư viện 

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the letters to make correct words.

M

Y

G

Đáp án của giáo viên lời giải hay

G

Y

M

Lời giải chi tiết :

GYM: phòng thể chất 

Câu hỏi 14 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the letters to make the correct word.

U

S

M

C

O

O

M

I

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

M

U

S

I

C

R

O

Lời giải chi tiết :

MUSIC ROOM: phòng nhạc 

Câu hỏi 15 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns.

play 

classroom 

playground

clock 

please

clay 

pl
cl
Đáp án của giáo viên lời giải hay
pl

play 

playground

please

cl

classroom 

clock 

clay 

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 16 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and complete. 

Art room
Music room
Classroom
Library
Computer room
1. You sing in this room. .....
2. You read books in this room. .....
3. You study with the teacher in this room. .....
4. You use the computer in this room. .....
5. You draw and paint in this room. .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Art room
Music room
Classroom
Library
Computer room
1. You sing in this room.
Music room

2. You read books in this room.
Library

3. You study with the teacher in this room.
Classroom

4. You use the computer in this room.
Computer room

5. You draw and paint in this room.
Art room
Phương pháp giải :

Art room: phòng vẽ

Music room: phòng nhạc

Classroom: phòng học

Library: thư viện

Computer room: phòng máy vi tính  

Lời giải chi tiết :

1. You sing in this room. Music room

(Bạn hát trong phòng này. Phòng nhạc)

2. You read books in this room. Library

(Bạn đọc sách trong phòng này. Thư viện)

3. You study with teacher in this room. Classroom

(Bạn học với giáo viên trong phòng này. Lớp học)

4. You use computer in this room. Computer room

(Bạn sử dụng máy vi tính trong phòng này. Phòng máy tính)

5. You draw and paint in this room. Art room

(Bạn vẽ và tô màu trong phòng này. Phòng vẽ)

close