Trắc nghiệm Unit 19 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ is she doing?

A. What 

B. Where 

C. Who

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. What 

Lời giải chi tiết :

What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

She’s _____.

A. runs 

B. run 

C. running 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. running 

Lời giải chi tiết :

She’s running. (Cô ấy đang chạy.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Nam _____ playing badminton.

A. does

B. is 

C. are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. is 

Lời giải chi tiết :

Nam is playing badminton. (Nam đang chơi cầu lông.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ cycling. 

A. She 

B. He

C. He's 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. He's 

Lời giải chi tiết :

He’s cycling. (Anh ấy đang đạp xe.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

She's 

is 

flying 

a

kite. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She's 

is 

flying 

a

kite. 

Lời giải chi tiết :

She's = She is nên nếu thêm "is" vào câu thì nó sẽ là từ thừa trong câu này. 

Sửa: She’s flying a kite. (Cô ấy đang thả diều. )

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

What's 

she 

to 

doing? 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

What's 

she 

to 

doing? 

Lời giải chi tiết :

Sửa: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

 

Linh's 

playing 

the

badminton. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Linh's 

playing 

the

badminton. 

Lời giải chi tiết :

Sửa: Linh’s playing badminton. (Linh đang chơi cầu lông.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

He

is 

do 

painting. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He

is 

do 

painting. 

Lời giải chi tiết :

Sửa: He is painting. (Anh ấy đang vẽ.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

What's 

is 

Jay

doing?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

What's 

is 

Jay

doing?

Lời giải chi tiết :

What's = What is nên nếu thêm "is" vào câu thì nó sẽ là từ thừa trong câu này.

Sửa: What’s Jay doing? (Jay đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentences.  

What’s he doing?  

He’s skating.

 He’s skate.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He’s skating.

Lời giải chi tiết :

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s skating. (Anh ấy đang trượt pa-tin.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentences.  

What's she doing?

She skipping rope.

She is skipping rope.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She is skipping rope.   

Lời giải chi tiết :

What’s she doing? (Cô ấy dang làm gì vậy?)

She is skipping rope. (Cô ấy đang nhảy dây.)

Lưu ý: She is = She’s

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentences.  

What's she doing?

She’s walks.

 

She’s walking.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She’s walking.   

Lời giải chi tiết :

What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

She’s walking. (Cô ấy đang đi bộ.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and read. Choose the correct sentences.  

What's he doing?

He’s cycling.

He’re cycling.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He’s cycling.

Lời giải chi tiết :

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s cycling. (Anh ấy đang đạp xe.)

close