Trắc nghiệm Unit 19 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ is she doing?

A. What 

B. Where 

C. Who

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

She’s _____.

A. runs 

B. run 

C. running 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Nam _____ playing badminton.

A. does

B. is 

C. are 

Câu 4 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

He

is 

do 

painting. 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ is she doing?

A. What 

B. Where 

C. Who

Đáp án

A. What 

Lời giải chi tiết :

What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

She’s _____.

A. runs 

B. run 

C. running 

Đáp án

C. running 

Lời giải chi tiết :

She’s running. (Cô ấy đang chạy.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Nam _____ playing badminton.

A. does

B. is 

C. are 

Đáp án

B. is 

Lời giải chi tiết :

Nam is playing badminton. (Nam đang chơi cầu lông.)

Câu 4 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose an unnecessary word in each sentence below.

He

is 

do 

painting. 

Đáp án

He

is 

do 

painting. 

Lời giải chi tiết :

Sửa: He is painting. (Anh ấy đang vẽ.)

close