Trắc nghiệm Unit 6 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Let’s go to the gym.

Let’s go to the computer room.

Let’s go to the classroom.

 Let’s go to the library.

Let’s go to school. 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

No, it ____.

a. is 

b. isn't 

c. isnt

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

____ go to the gym.

a. Let's 

b. Let 

c. Lets

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

Yes, ____ is. 

a. its

b. it's

c. it 

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers to the question.

Is this our art room?

Yes, it is. 

No, it isn't. 

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Is this our school?

2. Let’s go to the playground.

3. I like reading books.

a. Let’s go to the library.

b. Yes, it is.

c. OK, let’s go.

Câu 7 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find an excessive word in the sentence below.

Is

this

how

our

computer 

room?

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and complete. 

What's
Is
like
is
music room
Lucy: ..... this our school?
Nam: Yes, it ..... .
Nam: ..... your hobby?
Lucy: I ..... playing the guitar.
Nam: Let's go to the ..... .
Lucy: Ok, let’s go.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Let’s go to the gym.

Let’s go to the computer room.

Let’s go to the classroom.

 Let’s go to the library.

Let’s go to school. 

Đáp án

1.  

 Let’s go to the library.

2. 

Let’s go to the classroom.

3. 

Let’s go to the gym.

4. 

Let’s go to school. 

5. 

Let’s go to the computer room.

Phương pháp giải :

Let’s go to (the) _______. (Hãy cùng đến ______ nào.)

Lời giải chi tiết :

1 – Let’s go to the library. (Hãy cũng đến thư viện nào.)

2 – Let’s go to the classroom. (Hãy cùng đến lớp học nào.)

3 – Let’s go to the gym. (Hãy cùng đến phòng thể dục nào.)  

4 – Let’s go to school. (Hãy cùng đến trường nào.)

5 – Let’s go to the computer room. (Hãy cùng đến phòng máy vi tính nào.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

No, it ____.

a. is 

b. isn't 

c. isnt

Đáp án

b. isn't 

Phương pháp giải :

No, it isn’t. (Không, không phải.)

isn't = is not 

Lời giải chi tiết :

No, it isn’t. (Không, không phải.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

____ go to the gym.

a. Let's 

b. Let 

c. Lets

Đáp án

a. Let's 

Phương pháp giải :

Let’s go to (the) _______. (Hãy cùng đến ______ nào.)

Lời giải chi tiết :

Let’s go to the gym. (Hãy cùng đến phòng thể dục nào.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers to complete the sentence.

Yes, ____ is. 

a. its

b. it's

c. it 

Đáp án

c. it 

Lời giải chi tiết :

  Yes, it is. (Đúng vậy.)

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers to the question.

Is this our art room?

Yes, it is. 

No, it isn't. 

Đáp án

Yes, it is. 

Phương pháp giải :

Is this our _____? (Đây có phải ____ của chúng ta không?)

Yes, it is. (Đúng vậy.)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

Lời giải chi tiết :

Is this our art room? (Đây có phải phòng vẽ của chúng ta không?)

Yes, it is. (Đúng vậy.)

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Is this our school?

2. Let’s go to the playground.

3. I like reading books.

a. Let’s go to the library.

b. Yes, it is.

c. OK, let’s go.

Đáp án

1. Is this our school?

b. Yes, it is.

2. Let’s go to the playground.

c. OK, let’s go.

3. I like reading books.

a. Let’s go to the library.

Phương pháp giải :

- Is this our _____? (Đây có phải ____ của chúng ta không?)

  Yes, it is. (Đúng vậy.)

- Let’s go to (the) _______. (Hãy cùng đến ______ nào.)

  OK, let’s go. (Được, cùng đi nào.)

- I like + động từ có đuôi –ing. (Tôi thích + động từ có đuôi –ing.)  

Lời giải chi tiết :

1 – b

Is this our school? (Đây có phải trường học của chúng ta không?)

Yes, it is. (Đúng vậy.)

2 – c

Let’s go to the playground. (Hãy cùng đến sân chơi nào.)

OK, let’s go. (Được, cùng đi nào.)

3 – a

I like reading books. (Tớ thích đọc sách.)

Let’s go the library. (Vậy hãy cùng đến thư viện nào.)

Câu 7 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find an excessive word in the sentence below.

Is

this

how

our

computer 

room?

Đáp án

Is

this

how

our

computer 

room?

Lời giải chi tiết :

Is this our computer room? (Đây có phải phòng máy vi tính của chúng ta không?)

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and complete. 

What's
Is
like
is
music room
Lucy: ..... this our school?
Nam: Yes, it ..... .
Nam: ..... your hobby?
Lucy: I ..... playing the guitar.
Nam: Let's go to the ..... .
Lucy: Ok, let’s go.
Đáp án
What's
Is
like
is
music room
Lucy:
Is
this our school?
Nam: Yes, it
is
.
Nam:
What's
your hobby?
Lucy: I
like
playing the guitar.
Nam: Let's go to the
music room
.
Lucy: Ok, let’s go.
Phương pháp giải :

- Is this our _____? (Đây có phải ____ của chúng ta không?)

  Yes, it is. (Đúng vậy.)

- What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

- Let’s go to (the) _______. (Hãy cùng đến ______ nào.)

  OK, let’s go. (Được, cùng đi nào.)

- I like + động từ có đuôi –ing. (Tôi thích + động từ có đuôi –ing.)  

Lời giải chi tiết :

Lucy: Is this our school? (Đây có phải trường học của chúng ta không?)

Nam: Yes, it is. (Đúng vậy.)

Nam: What’s your hobby? (Sở thích của cậu là gì?)

Lucy: I like playing guitar. (Tớ thích chơi guitar.)

Nam: Let’s go to the music room(Vậy hãy cùng đến phòng nhạc nào.)

Lucy: Ok, let’s go. (Được, cùng đi nào.)

close