Trắc nghiệm Unit 20 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

1. It’s

2. What

3. I can see

4. What’s

a. can you see?

b. the peacock doing?

c. climbing a tree.

d. a big tiger.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. It’s

c. climbing a tree.

2. What

a. can you see?

3. I can see

d. a big tiger.

4. What’s

b. the peacock doing?

Lời giải chi tiết :

1 – c

It’s climbing a tree. (Nó đang trèo cây.)

2 – a

What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?)

3 – d

I can see a big tiger. (Mình có thể nhìn thấy một con hổ rất to.)

4 – b

What’s the peacock doing? (Con công đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ can you see?

a. When 

b. What 

c. Do

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. What 

Lời giải chi tiết :

What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

It’s ______. 

 

a. dancing 

b. dance 

c. dances 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. dancing 

Lời giải chi tiết :

It’s dancing. (Nó đang nhảy múa.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What’s the monkey _______.

a. does

b. doing

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. doing

Lời giải chi tiết :

What’s the monkey doing? (Con khỉ đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ see some horses.  

a. can 

b. do 

c. am 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. can 

Lời giải chi tiết :

I can see some horses. (Mình có thể nhìn thấy vài con ngựa.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

The monkey _____ swinging.  

a. are 

b. is 

c. am 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. is 

Lời giải chi tiết :

The monkey is swinging. (Con khỉ đang đu đưa.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentences.  

It’s counting.  

It’s swinging.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It’s swinging.

Lời giải chi tiết :

It’s swinging. (Nó đang đu cây.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentences.  

I can see some elephants.

I can see some horses.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I can see some elephants.

Lời giải chi tiết :

I can see some elephants. (Mình có thể nhìn thấy vài con voi.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentences.  

I can see a tiger. It’s dancing.  

I can see a tiger. It’s climbing.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I can see a tiger. It’s climbing.

Lời giải chi tiết :

I can see a tiger. It’s climbing. (Mình có thể nhìn thấy một con hổ. Nó đang leo trèo.)

close