Trắc nghiệm Unit 16 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some candies. 

B. There are many candies. 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs. 

B. There are many eggs. 

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs.

B. There are many eggs. 

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some cats. 

B. There are many cats. 

Câu 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence. 

There are some cats.

There are many cats.

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you _____ any birds?

a. make 

b. have 

c. do 

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you have any rabbits? – Yes, _______.

a. I do

b. I don’t

c. I am

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ dogs do you have?

a. How 

b. What about 

c. How many 

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ have any goldfish.  

a. don't

b. not 

c. do 

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ some parrots.

a. have 

b. has

c. do 

Câu 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

How many cats do you have?

a. I have three cats.

b. I have four cats.

Câu 12 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any rabbits?

a. Yes, I have one.

b. I just have two parrots.

Câu 13 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any dogs?  

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Câu 14 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any parrots? 

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some candies. 

B. There are many candies. 

Đáp án

B. There are many candies. 

Lời giải chi tiết :

There are many candies. (Có rất nhiều kẹo.)

Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs. 

B. There are many eggs. 

Đáp án

A. There are some eggs. 

Lời giải chi tiết :

There are some eggs. (Có vài quả trứng.)

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs.

B. There are many eggs. 

Đáp án

B. There are many eggs. 

Lời giải chi tiết :

There are many eggs. (Có rất nhiều trứng.)

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some cats. 

B. There are many cats. 

Đáp án

B. There are many cats. 

Lời giải chi tiết :

There are many cats. (Có rất nhiều chú mèo.)

Câu 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence. 

There are some cats.

There are many cats.

Đáp án

There are some cats.

Lời giải chi tiết :

There are many cats. (Có rất nhiều chú mèo.)

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you _____ any birds?

a. make 

b. have 

c. do 

Đáp án

b. have 

Lời giải chi tiết :

Do you have any birds? (Cậu có chú chim nào không?)

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you have any rabbits? – Yes, _______.

a. I do

b. I don’t

c. I am

Đáp án

a. I do

Lời giải chi tiết :

Do you have any rabbits? – Yes, I do. (Cậu có chú thỏ nào không? – Mình có.)

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ dogs do you have?

a. How 

b. What about 

c. How many 

Đáp án

c. How many 

Lời giải chi tiết :

How many dogs do you have? (Cậu có bao nhiêu chú chó?)

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ have any goldfish.  

a. don't

b. not 

c. do 

Đáp án

a. don't

Lời giải chi tiết :

I don’t have any goldfish. (Mình không có chú cá vàng nào cả.)  

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ some parrots.

a. have 

b. has

c. do 

Đáp án

a. have 

Lời giải chi tiết :

I have some parrots. (Mình có vài chú vẹt.)

Câu 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

How many cats do you have?

a. I have three cats.

b. I have four cats.

Đáp án

b. I have four cats.

Lời giải chi tiết :

How many cats do you have? (Cậu có bao nhiêu chú mèo?)

I have four cats. (Mình có 4 chú mèo.)

Câu 12 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any rabbits?

a. Yes, I have one.

b. I just have two parrots.

Đáp án

a. Yes, I have one.

Lời giải chi tiết :

Do you have any rabbits? (Cậu có chú thỏ nào không?)

Yes, I have one. (Có, mình có 1 bé.)

Câu 13 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any dogs?  

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Đáp án

b. No, I don’t.

Lời giải chi tiết :

Do you have any dogs? (Cậu có chú mèo nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

Câu 14 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any parrots? 

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Đáp án

a. Yes, I do.

Lời giải chi tiết :

Do you have any parrots? (Cậu có chú vẹt nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

close