Trắc nghiệm Unit 16 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some candies. 

B. There are many candies. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. There are many candies. 

Lời giải chi tiết :

There are many candies. (Có rất nhiều kẹo.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs. 

B. There are many eggs. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. There are some eggs. 

Lời giải chi tiết :

There are some eggs. (Có vài quả trứng.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some eggs.

B. There are many eggs. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. There are many eggs. 

Lời giải chi tiết :

There are many eggs. (Có rất nhiều trứng.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentences.

A. There are some cats. 

B. There are many cats. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Lời giải chi tiết :

There are many cats. (Có rất nhiều chú mèo.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence. 

There are some cats.

There are many cats.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There are some cats.

Lời giải chi tiết :

There are many cats. (Có rất nhiều chú mèo.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you _____ any birds?

a. make 

b. have 

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. have 

Lời giải chi tiết :

Do you have any birds? (Cậu có chú chim nào không?)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Do you have any rabbits? – Yes, _______.

a. I do

b. I don’t

c. I am

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. I do

Lời giải chi tiết :

Do you have any rabbits? – Yes, I do. (Cậu có chú thỏ nào không? – Mình có.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ dogs do you have?

a. How 

b. What about 

c. How many 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. How many 

Lời giải chi tiết :

How many dogs do you have? (Cậu có bao nhiêu chú chó?)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ have any goldfish.  

a. don't

b. not 

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. don't

Lời giải chi tiết :

I don’t have any goldfish. (Mình không có chú cá vàng nào cả.)  

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ______ some parrots.

a. have 

b. has

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. have 

Lời giải chi tiết :

I have some parrots. (Mình có vài chú vẹt.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

How many cats do you have?

a. I have three cats.

b. I have four cats.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. I have four cats.

Lời giải chi tiết :

How many cats do you have? (Cậu có bao nhiêu chú mèo?)

I have four cats. (Mình có 4 chú mèo.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any rabbits?

a. Yes, I have one.

b. I just have two parrots.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Yes, I have one.

Lời giải chi tiết :

Do you have any rabbits? (Cậu có chú thỏ nào không?)

Yes, I have one. (Có, mình có 1 bé.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any dogs?  

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. No, I don’t.

Lời giải chi tiết :

Do you have any dogs? (Cậu có chú mèo nào không?)

No, I don’t. (Mình không có.)

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answers for the questions.

Do you have any parrots? 

a. Yes, I do.

b. No, I don’t.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Yes, I do.

Lời giải chi tiết :

Do you have any parrots? (Cậu có chú vẹt nào không?)

Yes, I do. (Mình có.)

close