Trắc nghiệm Unit 3 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

 

a.Mr Long 

b. Ms Hoa

c. teacher

d. it 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. it 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. Mr Long (thầy Long)

b. Ms Hoa (cô Hoa)

c. teacher (giáo viên)

d. it (nó)

Các phương án a, b, c đều chỉ người; phương án d thường được dùng để chỉ vật.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. Mr Long

b. that 

c. it

d. this 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Mr Long

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. Mr Long (thầy Long)

b. that (kia)

c. it (nó)

d. this (đây)

Các phương án b, c, d đều không phải từ chỉ người; phương án a chỉ người.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. Ms hoa 

b. Mr Long 

c. teacher 

d. friend

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. friend

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

a. Ms Hoa (cô Hoa)

b. Mr Long (thầy Long)

c. teacher (giáo viên)

d. friend (bạn bè)

Các phương án a, b, c đều chỉ giáo viên; phương án d chỉ bạn bè. 

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. Lucy 

b. Minh 

c. Ben 

d. Ms Hoa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. Ms Hoa

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 từ khác loại với 3 từ còn lại.  

Lời giải chi tiết :

Các phương án a, b, c đều là tên các bạn học sinh; phương án d là tên giáo viên.

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ms Hoa 

Linh 

Mary 

Ben 

Mr Long 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

Ben 

2. 

Ms Hoa 

3. 

Mr Long 

4. 

Linh 

5. 

Mary 

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter.

fr_end

a. n

b. o

c. i

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. i

Lời giải chi tiết :

friend: bạn bè 

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter.

tea_her

a. c

b. t

c. k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. c

Lời giải chi tiết :

teacher: giáo viên 

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter.

th_t 

a. u

b. e

c. a

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. a

Lời giải chi tiết :

that: kia, đó

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter.

t_is

a. h

b. k

c. l

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. h

Lời giải chi tiết :

this: đây 

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letter.

ye_

a. x

b. s

c. k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. s

Lời giải chi tiết :

yes: được, có 

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns. 

mother 

that 

thank you 

throw 

this
three
Đáp án của giáo viên lời giải hay
this

mother 

that 

three

thank you 

throw 

Phương pháp giải :

Các con tra cách phát âm và kéo thả các từ vào cột phù hợp. 

this /ðɪs/

three /θriː/

Câu hỏi 12 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read and match.

No
Friends
Teacher
Yes
1. You go to school, play, eat, study with these people. .....
2. This person teaches you lessons at school. .....
3. When you don’t agree with a person, you say this. .....
4. When you agree with a person, you say this. .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
No
Friends
Teacher
Yes
1. You go to school, play, eat, study with these people.
Friends

2. This person teaches you lessons at school.
Teacher

3. When you don’t agree with a person, you say this.
No

4. When you agree with a person, you say this.
Yes
Lời giải chi tiết :

No: không

Friends: bạn bè (số nhiều)

Teacher: giáo viên

Yes: có, được

 

1. You go to school, play, eat, study with these people. Friends

(Bạn đến trường, chơi đùa, ăn, học cùng những người này. Bạn bè)

2. This person teaches you lessons at school. Teacher

(Người này dạy bạn những bài học ở trường. Giáo viên)

3. When you don’t agree with a person, you say this. No

(Khi bạn không đồng ý với một người, bạn nói thế này. Không)

4. When you agree with a person, you say this. Yes

(Khi bạn đồng ý với một người, bạn nói thế này. Đúng vậy)

Câu hỏi 13 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

t

e

a

c

h

e

a

r

Đáp án của giáo viên lời giải hay

t

e

a

c

h

e

a

r

Lời giải chi tiết :

teacher: giáo viên 

Câu hỏi 14 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter. 

t

h

i

t

s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

t

h

i

t

s

Lời giải chi tiết :

this: đây 

Câu hỏi 15 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter. 

f

r

i

e

e

n

d

Đáp án của giáo viên lời giải hay

f

r

i

e

e

n

d

Lời giải chi tiết :

friend: bạn bè 

Câu hỏi 16 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter. 

t

h

e

a

t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

t

h

e

a

t

Lời giải chi tiết :

that: kia, đó 

Câu hỏi 17 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter. 

y

e

t

s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

y

e

t

s

Lời giải chi tiết :

yes: đúng, được, có

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answers.

This ____ Mr Hung.

a. are

b. is 

c. you 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. is 

Phương pháp giải :

This is ____. (Đây là ____.) 

Lời giải chi tiết :

This is Mr Hung. (Đây là thầy Hưng.)

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____, it is.

a. How

b. No 

c. Yes

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. Yes

Phương pháp giải :

Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)

Lời giải chi tiết :

Yes, it is. (Vâng, đúng vậy.)

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ Thao.

a. Thats

b. That

c. That’s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. That’s

Phương pháp giải :

That's _____. (Kia là ____.)

Lời giải chi tiết :

That’s Thao. (Kia là Thảo.)

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ Minh.

a. It’s

b. It 

c. Its

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. It’s

Phương pháp giải :

It's _____. (Đó là _____.)

Lời giải chi tiết :

It’s Minh. (Đó là Minh.)

Câu hỏi 22 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Look and match. 

1. 

2.  

3. 

4.  

This is Luna.

That’s Jenny.

This is Matt.

That’s Jack

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

This is Luna.

2.  

That’s Jack

3. 

That’s Jenny.

4.  

This is Matt.

Phương pháp giải :

This is _____. (Đây là _____.)

That is _____. (Kia là _____.)

Lời giải chi tiết :

1. This is Luna. (Đây là Luna.)

2. That’s Jack. (Kia là Jack.)

3. That’s Jenny. (Kia là Jenny.)

4. This is Matt. (Đây là Matt.)

close