Trắc nghiệm Unit 17 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. I has two planes.

b. I have two planes. 

c. I have two plane.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. They haves some kites. 

b. They have three kites. 

c. They has three kites. 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. He have a truck. 

b. He has a truck. 

c. He has many trucks.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. I has two planes.

b. I have two planes. 

c. I have two plane.

Đáp án

b. I have two planes. 

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

- Chủ ngữ “I” đi với động từ nguyên mẫu là “have”

- “Two” là số nhiều nên danh từ theo sau nó phải ở dạng số nhiều (planes).

I have two planes. (Mình có 2 cái máy bay.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. They haves some kites. 

b. They have three kites. 

c. They has three kites. 

Đáp án

b. They have three kites. 

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Chủ ngữ “they” đi với động từ nguyên mẫu là “have”.

They have three kites. (Họ có 3 cái diều.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look and choose the correct sentence.

a. He have a truck. 

b. He has a truck. 

c. He has many trucks.

Đáp án

b. He has a truck. 

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

- Chủ ngữ là “He” thì đi kèm động từ ở dạng đã chia là “has”.

- Trong hình bạn nam chỉ có 1 cái xe tải, chúng ta dùng “a truck”.

 He has a truck. (Cậu bé có 1 chiếc xe tải.)

close