Tiếng Anh 8 Unit 8 Project

1. Imagine a shopping place you would like to have in your neighborhood. 2. Draw it or find a picture similar to it. 3. Present it to the class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Imagine a shopping place you would like to have in your neighborhood.

(Hãy tưởng tượng một địa điểm mua sắm mà bạn muốn có trong khu phố của mình.)


Lời giải chi tiết:

I would like to have a new shopping place which has a large playground for the children and a large swimming pool in my neighborhood.

(Tôi muốn có một nơi mua sắm mới có sân chơi lớn cho trẻ em và một cái hồ bơi lớn ở khu phố mình.)


Bài 2

2. Draw it or find a picture similar to it.

(Vẽ nó hoặc tìm một hình ảnh tương tự như nó.)


Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Present it to the class.

(Trình bày nó trước lớp.)


Lời giải chi tiết:

My dream shopping mall is a secret mall, hidden from sight with the building situated underground of the central park near the place where I live. The only way to access this mall is from the levitating lift camouflaged by a random tree in the park. It takes a while to find this lift but it is worth, once you get down to the hidden mall. Once you enter the elevator, the elevator’s cab will move down to the lobby, where you can see the mall with a wide-angle view when it runs down. This mall has 4 floors: The lobby and three shopping floors. At the lobby, there are a lot of food stall that customers can sit there and have a conversation or just relax after shopping. On the three other floors, there are dozens of pop-up stores with many kinds of products. These stores attract bunches of shoppers to buy products or even some people just have a window shopping. The first shopping floor focus on food, drinks and household products. The second shopping floor sells every products for kids that we could ever find. They also have a super large children playground. There is a large bookstore, a electric store and an arcade for teenagers on the third shopping floor. This floors caught much teenagers’ attention. I hope one day my dream shopping place will come true.

Tạm dịch:

Trung tâm mua sắm mơ ước của tôi là một trung tâm bí mật, bị ẩn khỏi tầm nhìn với tòa nhà được đặt dưới lòng đất của công viên trung tâm gần nơi tôi sống. Cách duy nhất để vào được khu mua sắm là từ một chiếc thang máy được ngụy trang ở một cái cây bất kì trong công viên. Phải mất một lúc thì mới tìm được cái cây. Nhưng khi bạn xuống đến trung âm mua sắm ẩn, thì bạn sẽ cảm thấy nó xứng đáng. Một khi mà bạn bước vào thang máy, thang sẽ đưa bạn xuống tầng trệt, nơi bạn có thể nhìn được cái trung tâm với một góc rất rộng khi thang máy đi xuống đi xuống. Trung tâm thương mại này có 4 tầng: tầng trệt và 3 tầng mua sắm. Ở tầng trệt có rất nhiều cửa hàng đồ ăn mà khách có thể ngồi đó và tám chuyện hoặc chỉ đơn giản là thư giãn sau khi đi mua sắm. Trên 3 tầng mua sắp có hàng tá các cửa hàng chớp nhoáng với rất nhiều loại sản phẩm. Những cửa hàng này thu hút lượng lớn khách hàng đến mua sản phẩm hay thậm chí vài người chỉ đi xem qua thôi. Tầng mua sắm đầu tiên tập trung vào đồ ăn, thức uống và hàng gia dụng. Tầng mua sắm thứ hay bày bán tất cả các mặt hàng cho trẻ em mà bạn có thể tìm thấy. Họ cũng có một sân chơi siêu rộng cho trẻ em nữa. Có một hiệu sách lớn, một cửa hàng điện tử và một khu trò chơi điện tử dành cho thiếu niên. Tầng này thu hút sự chú ý của các thiếu niên nhất. Mong một ngày khu mua sắm mơ ước của mình sẽ thành hiện thực.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Looking back

  1. Match the words and phrases (1 - 5) with the meanings (a - e). 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 3. Complete each sentence with a suitable adverb of frequency. 4. Use the correct tense and form of the verbs in brackets to complete the sentences.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss and tick (v) the things related to online shopping. 2. Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Choose a type of shopping from the list. Discuss and take notes of its advantages and disadvantages.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1

  1. Read the list below and tick (✓) the most common reason(s) why you go shopping. 2. Read the passage and choose the correct answer A, B or C. 3. Fill in each blank with ONE word from the passage. 4. Work in pairs. Ask and answer about a new shopping centre. 5. Work in pairs. Ask and answer about a shopping centre, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner’s answers and report them to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. In turn, make complaints about the situations below. 3. Listen to three people talking about their favourite shopping places and tick (v) the place they mention. 4. Work in pairs. Take turns to ask and answer what each person in 3 likes about their shopping place. 5. Work in groups. Share your favourite shopping place with your group. You can include:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with the adverbs of frequency from the box. 2. Read the schedule of the field trip for the grade 8 students tomorrow, and underline the verbs in the sentences. Then answer the questions. 3. Write A next to a sentence if it refers to a timetable, schedule or plan, and B if it is an unplanned future action. 4. Choose the correct option to complete each sentence. 5. Work in pairs. Ask and answer to check planned events for the community fair next month.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close