Tiếng Anh 8 Unit 4 Project

1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in. 2. Do a little research about it, focusing on its: 3. Make a poster (including pictures and information) to introduce the group. 4. Present your poster to the class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in.

(Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam mà bạn quan tâm nhất.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Do a little research about it, focusing on its:

(Thực hiện một nghiên cứu nhỏ về nó, tập trung vào)

 • living place (homes or villages). (nơi sống – nhà hay làng)
 • economy. (kinh tế)
 • traditional culture. (văn hóa truyền thống)

Lời giải chi tiết:

History: The Tay people were present in Vietnam very early, from the end of the first millennium BC and were one of the first owners of ancient Vietnam.

Population: According to the census on the 53 ethnic minorities as announced on April 1, 2019, the total population of the Tay ethnic group is 1,845,492.

Language: The Tay language is a subfamily of the Thai-Kadai language group.

Housing: Traditional houses of the Tay people include three basic types: houses on stilts, half-stilt houses and half-ground houses and defensive houses. In particular, the house on stilts is the most popular traditional type of house. The roof is covered with grass, palm leaves, cork or tile.

Economic conditions:

+ exploited the valleys and hills of their habitation into fields and fertile terraces, into forest gardens with palm, anise, and green fruit trees.

+ know how to diversify their crop structure, combining traditional farming techniques such as intercropping, crop rotation, the use of microbiological and chemical fertilizers, developing livestock with many types of cattle and poultry. The Tay people have many handicrafts such as knitting, weaving, dyeing indigo, making tiles, and woodworking.

Art: The Tay people have many folk songs such as luon, then, quan lang, vi singing, lullaby, and folk songs.

(Source: Committee for Ethnic Minority Affairs, ‘Vietnam’s ethnic groups’ book.)

Tạm dịch:

Lịch sử: người Tày xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm, từ cuối 1000 năm TCN và là những người chủ đều tiên của Việt Nam cổ đại.

Dân số: theo cuộc điều tra dân số trên 53 dân tộc thiểu số vào ngày 1/4/2019 thì tổng số người Tày là 1845492 người.

Ngôn ngữ: Ngôn ngữ người Tày là một nhánh của ngữ hệ Thái-Kađai.

Nhà ở: Nhà truyền thống của người Tày có 3 kiểu: nhà sàn, nửa nhà sàn nửa nhà đất và nhà phòng thủ. Hầu hết thì người ta ở nhà sàn. Mái nhà làm bằng cỏ, lá cọ, nứa hoặc gạch ngói.

Điều kiện kinh tế: khai phá đồi núi nơi sống thành ruộng hoặc ruộng bậc thang hoặc các vườn rừng trồng cọ, hoa hồi hoặc cây xanh ăn trái, biết cách kết hợp các kĩ thuật trồng trọt như xen canh, luân canh, sử dụng phân hóa học và phân vi sinh học, phát triển chăn nuôi với nhiều gia súc gia cầm. Người Tày có nhiều nghề thủ công như đan len, dệt vảim nhuộm vải, làm ngói và chế biến gỗ.

Nghệ thuật: Người Tày có nhiều bài hát như hát lượn, hát ví dặm, hát ru và các bài dân ca.

Nguồn: Ủy ban các dân tộc thiểu số, sách về các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bài 3

3. Make a poster (including pictures and information) to introduce the group.

(Làm một poster (bao gồm hình ảnh và thông tin) để giới thiệu về dân tộc đó.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Today, my group will introduce about the Tay people, an ethnic group which has been presented for over three millennium in Vietnam. The Tay people mostly live in valleys of Nothern provinces like Quang Ninh, Bac Giang, Lang Son, Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen, Ha Giang, Tuyen Quang to Lao Cai and Yen Bai. According to the census on the 53 ethnic minorities as announced on April 1, 2019, the total population of the Tay ethnic group is 1,845,492. The Tay people speak the subfamily of Thai-Kadai people.

Tay people live in three kinds of houses: houses on stilts, half-stilt houses and half-ground houses and defensive houses. But house on stilt is the most common one. And the roof is covered with grass, palm leaves, cork or tile so it’s environmentally friendly.

To earn a living, they exploited the valleys and hills to make fields for crops and forest garden to grow palm anise, and fruit tree. They also raise cattle and poultry and have many handicrafts such as knitting, weaving, dyeing indigo, making tiles, and woodworking.

Tay people have many folk songs such as luon, then, quan lang, vi singing, lullaby, and folk songs. They also have folk dance like then and traditional musical instrument like dan tinh.

Tạm dịch:

Hôm nay nhóm chúng mình sẽ giới thiệu về người Tày, một dân tộc thiểu số đã xuất hiện hơn ba thiên niên kỉ ở Việt Nam. Người Tày hầu hết sống ở trung du phía Bắc như Quảng Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái. Theo điều tra dân số thông báo vào ngày 1/4/2019, tổng dân số người Tày là 1845492 người. Người Tày nói tiếng trong ngữ hệ Thái -Kadai.

Người Tày thường sống trong ba kiểu nhà: nhà sàn, nhà nửa sàn nửa đất, nhà phòng hộ, nhưng nhà sàn là phổ biến hơn cả. Và mái nhà được làm từ cỏ, lá cọ, nứa hoặc ngói nên rất thân thiện với môi trường.

Người Tày kiếm sống bằng việc khai thác đồi núi để làm ruộng trồng nông sản hoặc vườn rừng để trồng cọ và cây ăn quả. Họ cũng chăn nuôi gia súc gia cầm và có nhiều nghề thủ công như đan, dệt vải, nhuộm vải, làm ngói và chế biến gỗ.

Người Tày có nhiều bài dân ca như hát lượn, hát then, vid dặm, hát ru và dân ca, họ cũng có những điệu múa dân gian như múa then và nhạc cụ truyền thống như đàn tình.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking back

  1. Match the words and phrases with the pictures. 2. Complete the sentences with the word and phrases from the box. 3. Write questions from the clues. 4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2

  1. Match the phrases with the correct pictures. 2. Listen and tick (✓) the activities that minority children do to help their families. 3. Listen again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Note five things you do to help your family. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you do to help your family. Use the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

  1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures. 2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class. 5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make a similar conversation to ask and give opinions about these topics. 3. QUIZ. How much do you know about ethnic groups in Viet Nam? 4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to ask and answer about the information. 5. Work in groups. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Change the sentences into Yes / No questions. 2. Choose the correct question word for each question below. 3. Write C (countable) or U (uncountable) for the underlined words. 4. Fill in each blank with a, much, many, a little, or a few. 5. GAME. Word games Work in groups. Think of six nouns related to each of the topics below, in which three nouns are countable and three nouns are uncountable. The group that comes up with the correct six words first wins.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close