Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can do. 2. Listen to the conversation and fill in each blank with ONE word. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. 5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to express your opinion. Use the notes in 4.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can do.

(Đánh dấu (v) những điều bạn nghĩ giáo viên người máy có thể làm.)

1. It can teach different subjects.                   

2. It can mark students’ work.                        

3. It can teach students how to behave.          

Lời giải chi tiết:

1. It can teach different subjects.                   ✅

(Nó có thể dạy học sinh nhiều môn khác nhau.)

2. It can mark students’ work.                       ✅

(Nó có thể chấm điểm bài làm của học sinh.)

3. It can teach students how to behave.          

(Nó có thể dạy học sinh cách cư xử.)

Bài 2

2. Listen to the conversation and fill in each blank with ONE word.

(Nghe đoạn hội thoại và điền vào mỗi chỗ trống bằng MỘT từ.)


Things a robot teacher can do

(Điều mà giáo viên người máy có thể làm)

Things a robot teacher can’t do

(Điều mà giáo viên người máy không thể làm)

- Speak many (1) _________

- Tech languages, (2) ________, and many other subjects

- (3) _______ with students

- Teach students how to (4) ________

- Have emotional connections with students

- Solve (5) _______ between students

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Tom: I heard that in Finland, a robot called Ellas can speak 23 languages. This robot teaches many subjects like languages and maths to school students.

Lan: Wow! Can it interact with students?

Tom: Yes. Students can practise English with Ellas in real time. Ellas can even do a Gangnam style dance for the students.

Lan: Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

Tom: Exactly! This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

Lan: So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

Tom: Definitely I think one day robot teachers will replace human teachers.

Lan: I don't think so. They can't teach students how to behave

Tom: Hmm...That's true. Also robots don't have emotional connections with students like humans do

Lan: One more thing is that robots can't solve problems between students...

Tạm dịch:  

Tom: Tớ nghe nói rằng ở Phần Lan, một người máy tên là Ellas có thể nói được 23 ngôn ngữ. Người máy này dạy nhiều môn học, như ngôn ngữ và toán học cho học sinh.

Lân: Chà! Nó có thể tương tác với học sinh không?

Tom: Được. Học sinh có thể thực hành tiếng Anh với Ellas trong thời gian thực. Ellas thậm chí có thể nhảy Gangnam style cho học sinh xem nữa cơ.

Lan: Nghe có vẻ thú vị đấy. Tớ nghĩ trẻ em sẽ thích học trong lớp với Elias.

Tom: Chính xác! Robot này kiên nhẫn và không cảm thấy mệt mỏi khi lặp lại các từ. Nó cũng có thể đặt câu hỏi phù hợp với trình độ của học sinh nữa.

Lan: Như vậy học sinh có thể trả lời những câu hỏi không quá khó, và khi mắc lỗi học sẽ không cảm thấy xấu hổ đúng không?

Tom: Tớ chắc chắn rằng một ngày nào đó giáo viên người máy sẽ thay thế giáo viên là con người thôi

Lan: Tớ thì không nghĩ vậy. Họ đâu thể dạy học sinh cách cư xử.

Tom: Hừm... Đúng vậy. Ngoài ra, người máy không có kết nối cảm xúc với học sinh như con người.

Lan: Một điều nữa là người máy không thể giải quyết vấn đề giữa các học sinh...

Lời giải chi tiết:

1. languages

2. maths

3. interact

4. behave

5. problems

 

Things a robot teacher can do

(Điều mà giáo viên người máy có thể làm)

Things a robot teacher can’t do

(Điều mà giáo viên người máy không thể làm)

- Speak many languages

(nói nhiều ngôn ngữ)

- Teach languages, maths, and many other subjects

(dạy ngôn ngữ, toán và nhiều môn học khác)

- Interact with students

(tương tác với học sinh)

- Teach students how to behave

(dạy học sinh cách cư xử)

- Have emotional connections with students

(Có kết nối cảm xúc với học sinh)

- Solve problems between students

(giải quyết vấn đề giữa các học trò)

Bài 3

3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False).

(Nghe lại và đánh dấu (v) T (True) hoặc F (False).)


 

 

T

F

1. Elias can do a Gangnam style dance.

(Elias có thể nhảy điệu phong cách Gangnam.)

 

 

2. Students can practise English with the robot in real time.

(Học sinh có thể luyện tập tiếng Anh với rô bốt trong thời gian thực.)

 

 

3. The robot feels tired when it repeats words.

(Người máy cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp lại từ ngữ.)

 

 

4. The robot asks questions that are too difficult for students to answer.

(Người máy hỏi câu hỏi quá khó để học sinh có thể trả lời.)

 

 

5. Robots can teach students how to behave correctly.

(Người máy có thể dạy học sinh cư xử đúng cách.)

 

 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Tom: I heard that in Finland, a robot called Ellas can speak 23 languages. This robot teaches many subjects like languages and maths to school students.

Lan: Wow! Can it interact with students?

Tom: Yes. Students can practise English with Ellas in real time. Ellas can even do a Gangnam style dance for the students.

Lan: Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

Tom: Exactly! This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

Lan: So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

Tom: Definitely I think one day robot teachers will replace human teachers.

Lan: I don't think so. They can't teach students how to behave.

Tom: Hmm...That's true. Also robots don't have emotional connections with students like humans do

Lan: One more thing is that robots can't solve problems between students...

Tạm dịch:  

Tom: Tớ nghe nói rằng ở Phần Lan, một người máy tên là Ellas có thể nói được 23 ngôn ngữ. Người máy này dạy nhiều môn học, như ngôn ngữ và toán học cho học sinh.

Lân: Chà! Nó có thể tương tác với học sinh không?

Tom: Được. Học sinh có thể thực hành tiếng Anh với Ellas trong thời gian thực. Ellas thậm chí có thể nhảy Gangnam style cho học sinh xem nữa cơ.

Lan: Nghe có vẻ thú vị đấy. Tớ nghĩ trẻ em sẽ thích học trong lớp với Elias.

Tom: Chính xác! Người máy này kiên nhẫn và không cảm thấy mệt mỏi khi lặp lại các từ. Nó cũng có thể đặt câu hỏi phù hợp với trình độ của học sinh nữa.

Lan: Như vậy học sinh có thể trả lời những câu hỏi không quá khó, và khi mắc lỗi học sẽ không cảm thấy xấu hổ đúng không?

Tom: Tớ chắc chắn rằng một ngày nào đó giáo viên người máy sẽ thay thế giáo viên là con người thôi

Lan: Tớ thì không nghĩ vậy. Họ đâu thể dạy học sinh cách cư xử.

Tom: Hừm... Đúng vậy. Ngoài ra, người máy không có kết nối cảm xúc với học sinh như con người.

Lan: Một điều nữa là người máy không thể giải quyết vấn đề giữa các học sinh...

Lời giải chi tiết:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

1. Elias can do a Gangnam style dance.

(Elias có thể  nhảy điệu nhảy Gangnam Style.)

=> T 

Thông tin: Ellas can even do a Gangnam style dance for the students.

(Ellas thậm chí có thể nhảy Gangnam style cho học sinh xem nữa cơ.)

2. Students can practise English with the robot in real time.

(Học sinh có thể luyện tập tiếng Anh với người máy trong thời gian thực.)

=> T 

Thông tin: Students can practise English with Ellas in real time.

(Học sinh có thể thực hành tiếng Anh với Ellas trong thời gian thực.)

3. The robot feels tired when it repeats words.

(Người máy cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp lại từ ngữ.)

=> F 

Thông tin: This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. 

(Người máy này kiên nhẫn và không cảm thấy mệt mỏi khi lặp lại các từ.)

4. The robot asks questions that are too difficult for students to answer.

(Người máy hỏi câu hỏi quá khó để học sinh có thể trả lời.)

=> F

Thông tin: It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

(Nó cũng có thể hỏi những câu hỏi phù hợp với trình độ học sinh.)

5. Robots can teach students how to behave correctly.

(Người máy có thể dạy học sinh cư xử đúng cách.)

 

=> F

Thông tin: They can't teach students how to behave. 

(Họ đâu thể dạy học sinh cách cư xử.)

Bài 4

4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem bạn đồng ý hay không đồng ý rằng robot sẽ sớm thay thế giáo viên tại trường học. Viết nguyên nhân vào bảng)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to express your opinion. Use the notes in 4.

(Bây giờ hãy viết một đoạn văn (80 - 100 từ) để bày tỏ ý kiến của mình. Sử dụng các ghi chú trong 4)

Start your paragraph as shown below.

I agree / disagree that robots will soon replace teachers at school. First, they _________.

Lời giải chi tiết:

I agree that robots will soon replace teachers at school. First, robot can better remember things than teachers. For example, teachers sometimes forget to mark the students’ works, but robot teachers can remember it well and finish doing the marking on time. Second, robots provides variety of educational methods including interactive ones. This makes the pupils focus more on the lesson and memorize it better. Finally, if a robotic machine is the subject mentor of a classroom, pupil will be unafraid, and therefore give less seriousness in the study. Overall, I totally agree that robot will soon teach at school.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý rằng rô bốt sẽ sớm thay thế chỗ của giáo viên ở trường. Đầu tiên thì rô bốt có thể nhớ mọi thứ tốt hơn giáo viên. Ví dụ như đôi khi giáo viên quên chấm bài cho học sinh, nhưng rô bốt có thể nhớ tốt và hoàn thành việc chấm bài đúng giờ. Thứ hai, rô bốt có thể cung cấp đa dạng các phương pháp giáo dục, kể cả những phương pháp có tính tương tác. Điều này giúp học sinh tập trung vào bài học và ghi nhớ nó tốt hơn. Cuối cùng, nếu một người máy là cố vấn học tập trong một lớp, thì học sinh sẽ bớt e dè hơn và không khí học tập sẽ ít căng thẳng hơn. Tóm tại, tôi đồng ý rằng rô bốt sẽ sớm được dạy ở trường.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

  1. Circle the option that goes with each verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box. You may have to change the form of the word or phrase. 3. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 4. Rewrite the following sentences, using the words in BOLD.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project

  1. Think about a problem you have at home or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application ...) that helps you deal with your problem. 2. Discuss and answer the following questions: 3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools? 2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning). 3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Commmunication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Give news and respond to the news in the following situations. 3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. 4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? 5. Report the answers of one of your group members to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. 2. Complete the second sentences using the correct verb forms. 3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box. 4. Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first one. 5. GAME. He / She said that... Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap role

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close