Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

Work in groups. 1. Think about a club you would like to have at your school. Brainstorm details about the club by answering these questions. 2. Create a poster about the club. 3. Present your poster to the class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

1. Think about a club you would like to have at your school. Brainstorm details about the club by answering these questions.

(Hãy suy nghĩ về một câu lạc bộ mà bạn muốn có ở trường của bạn. Suy nghĩ chi tiết về câu lạc bộ bằng cách trả lời những câu hỏi này.)

 • What club is it?
 • What specific activities will the club have?
 • How often will the club meet? When?
 • What will you contribute to the club?

Lời giải chi tiết:

A: What club is it?

(Câu lạc bộ đó là gì?)

B: It’s a chess club.

(Đó là câu lạc bộ cờ vua.)

A: What specific activities will the club have?

(Những hoạt động cụ thể mà câu lạc bộ sẽ có?)

B: We will play chess and learn advanced lesson about playing chess. Also, you can make new friends.

(Chúng ta sẽ chơi cờ và học các bài nâng cao về cách chơi cờ. Các bạn cũng có thể làm quen với những người bạn mới.)

A: How often will the club meet? When?

(Câu lạc bộ gặp nhau gặp mặt thường xuyên không? Khi nào?)

B: We will meet on Wednesday, from 2.00 – 4.00 in the afternoon.

(Chúng tôi sẽ gặp nhau vào chiều thứ tư, từ 2 giờ đến 4 giờ.)

A: What will you contribute to the club?

(Bạn sẽ đóng góp gì cho câu lạc bộ?)

B: I will invite my friends to play chess there. I think I can win the prize for the club.

(Mình sẽ mời bạn bè đến chơi cờ ở đây. Mình nghĩ mình có thể thắng giải cho câu lạc bộ.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Create a poster about the club.

(Tạo một tấm áp phích về câu lạc bộ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone, today I will introduce about the school chess club. At chess club, you can play chess as well as learning intensive lession about playing chess. We will learn and discuss together about the move in playing chess. Also, you can make a lot of new friends there. We will meet on Wednesday, from 2 to 4 in the afternoon at the school library. We don’t have classes at that time so it really suits you. For more information, you can contact Ms. Phương, the librarian. Her phone number is 0084 235698.

Tạm dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về câu lạc bộ cờ vua ở trường. Ở câu lạc bộ cờ, chúng ta sẽ cùng nhau chơi cờ và có những buổi học tăng cường về cách chơi cờ. Chúng ta sẽ học và cùng nhau thảo luận về các nước đi trong cờ vua. Và các cậu cũng có thể kết bạn với nhiều người ở đó nữa. Câu lạc bộ sẽ gặp mặt vào chiều thứ tư, từ 2 giờ đến 4 giờ ở thư viện. Chúng ta không có tiết vào giờ đó nên rất thuận lợi cho các cậu. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên lạc với cô Phương thủ thư. Số của cô ấy là 0084 235698.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct form of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided to connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below do you think teens face? 2. Listen to a conversation and choose the correct answer to each question. 3. Listen to the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than one solution to a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs do you want to join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a forum about different social media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close