Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

1. Write a phrase from the box under each picture. 2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /ŋ/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Write a phrase from the box under each picture.

(Viết một cụm từ từ hộp dưới mỗi hình ảnh.)

wedding ceremony          whale worship              food offerings                  family reunion                 martial arts                       festival goers

Lời giải chi tiết:

1. family reunion: cuộc đoàn tụ gia đình       

2. wedding ceremony: lễ cưới

3. food offerings: mâm cúng

4. whale worship: tục thờ cá ông       

5. martial arts: võ thuật          

6. festival goers: người đi trẩy hội

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C.

(Hoàn thành mỗi câu với lựa chọn đúng A, B hoặc C.)

1. We have a tradition of holding a family _____ on the first day of Tet.

A. reunion                  

B. work                      

C. meal

2. It’s a tradition for shops to have a lion dance performance at their opening _____.

A. worship                 

B. celebration             

C. ceremony

3. The tradition of _____ whales is popular in Vietnamese coastal villages.

A. admiring                

B. worshipping           

C. praying

4. She broke with family tradition by not practicing _____.

A. acrobat                  

B. martial arts            

C. offering

5. Traditionally, the Vietnamese prepare _____ to worship their ancestors during Tet.

A. offerings                

B. decoration             

C. worshipping

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

1. A

We have a tradition of holding a family reunion on the first day of Tet.

(Chúng tôi có truyền thống tổ chức một buổi đoàn tụ gia đình vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán.)

2. C

It’s a tradition for shops to have a lion dance performance at their opening ceremony.

(Đó là truyền thống của các cửa hàng có một bài múa lân lúc khai trường cửa hàng.)

3. B

The tradition of worshipping whales is popular in Vietnamese coastal villages.

(Tục thờ cá Ông phổ biến ở các làng biển Việt Nam.)

4. B

She broke with family tradition by not practicing martial arts.

(Cô ấy đã phá vỡ truyền thống gia đình bằng cách không luyện tập võ thuật.)

5. A

Traditionally, the Vietnamese prepare offerings to worship their ancestors during Tet.

(Theo truyền thống thì người Việt Nam chuẩn bị đồ cúng để cầu nguyên cho với tổ tiên trong dịp Tết.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Complete the sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp.)

custom                   practise                        keep                        break                      traditionally

1. This year, we will _____ with tradition and go on holiday instead of staying at home during Tet.

2. _____ children in the US go from house to house to ask for sweets on Halloween.

3. Holding a party to wish our grandparents longevity is one of the customs we _____ at Tet.

4. Organising a folk song club is one way for us to _____ our traditions alive.

5. It's becoming a _____ for young people to celebrate New Years in addition to Tet.

Phương pháp giải:

- custom (n): phong tục

- practise (v): thực hành

- keep (v): giữ gìn

- break (v): làm vỡ

- traditionally (adv): theo truyền thống

Lời giải chi tiết:

1. break

2. traditionally

3. practise

4. keep

5. custom

1. This year, we will break with tradition and go on holiday instead of staying at home during Tet.

(Năm nay, chúng ta sẽ phá vỡ truyền thống một lần và đi du lịch thay vì ở nhà trong dịp Tết.)

2. Traditionally, children in the US go from house to house to ask for sweets on Halloween.

(Theo truyền thống thì vào ngày Halloween, trẻ em Mỹ sẽ đi khắp các ngôi nhà để xin kẹo ngọt.)

3. Holding a party to wish our grandparents longevity is one of the customs we practise at Tet.

(Tổ chức một bữa tiệc để chúc ông bà sống lâu là một phong tục chúng ta thực hiện vào ngày Tết.)

4. Organising a folk song club is one way for us to keep our traditions alive.

(Tổ chức một câu lạc bộ dân ca là một cách để giữ cho truyền thống sống mãi.)

5. It's becoming a custom for young people to celebrate New Years in addition to Tet.

(Việc người trẻ ăn mừng Tết Dương Lịch và cả Tết Nguyên Đán đã trở thành phong tục.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /ŋ/. 

(Lắng nghe và lặp lại các từ. Hãy chú ý đến các âm /n/ và /ŋ/)


/n/

/ŋ/

thin /θɪn/: gầy

thing /θɪŋk/: nghỉ

land /lænd/: vùng đất

thank /θæŋk/: cảm ơn

ceremony /ˈser.ɪ.mə.ni/: nghi lễ, lễ bái

single /ˈsɪŋɡl/: độc thân

longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/: sự trường thọ

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ

tradition /trəˈdɪʃn/: truyền thống

offering /ˈɒfərɪŋ/: đồ cúng

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

(Nghe và thực hành các câu. Gạch dưới những từ có âm /n/ và khoanh tròn những từ có âm /ŋ/)


1. Mary wore a pink dress last night.

(Mary mặc một chiếc váy hồng tối qua.)

2. I think we should buy this ornamental tree.

(Tôi nghĩ chúng ta nên mua cây trang trí này.)

3. He thanked the host for the enjoyable party.

(Anh ta cảm ơn gia chủ về bữa tiệc thú vị.)

4. My mum made the spring rolls for the longevity party.

(Mẹ tôi làm chả giò cho bữa tiệc mừng thọ.)

5. I will bring some food to the party on Saturday.

(Tôi sẽ đem một ít đồ ăn đến bữa tiệc tối thứ 7.)

Lời giải chi tiết:

1. Mary wore a pink dress last night.

pink /pɪŋk/

night /naɪt/

2. I think we should buy this ornamental tree.

think /θɪŋk/

ornamental /ˌɔːnəˈmentl/

3. He thanked the host for the enjoyable party.

thank /θæŋk/

enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbl/

4. My mum made the spring rolls for the longevity party.

spring /sprɪŋ/

longevity /lɒnˈdʒevəti/

5. I will bring some food to the party on Saturday.

bring /brɪŋ/

onn/

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family party. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an email. Read part of his email below.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking back

  1. Choose the correct option to complete each sentence below. 2. Fill in each blank with the suitable form of the word given. 3. Complete the sentences with a, an, the or Ø (zero article). 4. Complete the text with a, an, the or Ø (zero article).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close