Tiếng Anh 8 Unit 7 Project

1. Choose a serious pollution problem in your area (noise pollution, air pollution, water pollution, ...). Suggest solutions to the problem. 2. Make a poster. Write your solutions on your poster. Use picture or illustrate / decorate your poster. 3. Present your poster to the class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose a serious pollution problem in your area (noise pollution, air pollution, water pollution, ...). Suggest solutions to the problem.

(Chọn một vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng trong khu vực của bạn (ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,...). Đề xuất các giải pháp cho vấn đề.)

Lời giải chi tiết:

Air pollution is measured by a number called the Air Quality Index (AQI), which ranges from 0-500, with anything over 150 considered “unhealthy.” The World Health Organization considers any reading above 100 to be hazardous and recommends that people avoid prolonged exposure. While Vietnamese cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City have AHI readings around 100 or higher, many provinces have far worse levels of pollution. In some areas of the south, where there are large rubber plantations and coal mines, AQI numbers can surpass 500.

(Ô nhiễm không khí được đo bởi một con số gọi là Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI), có khoảng từ 0 đến 500, với bất cứ cái gì ở trên mức 150 sẽ được coi là “độc hại”. Tổ chức Y tế thế giới WHO cho rằng với mỗi lần đọc mà chỉ số trên 100 thì nghĩa là ở mức nguy hiểm và khuyến cáo mọi người tránh tiếp xúc lâu ở bên ngoài. Trong khi những thành phố ở Việt Nam như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đọc được chỉ số AHI khoảng 100 hoặc hơn, nhiều tính khác có mức độ ô nhiễm tệ hơn rất nhiều. Ở một vài vùng ở miền Nam, những vùng trồng cao su và mỏ than thì chỉ số AQI có thể vượt qua 500.)

Some simple way to reduce air pollution

(Vài cách đơn giản để giảm thiểu ô nhiễm không khí)

1. Using public transports

(Sử dụng phương tiện công cộng)

2. Turn off the lights when not in use

(Tắt điện khi không sử dụng)

3. Recycle and reuse

(Tái sử dụng và tái chế)

4. Say no to plastic bags

(Nói không với túi nhựa)

5. Reduction of forest fires and smoking

(Giảm thiểu cháy rừng và hút thuốc)

6. Use of fans instead of air conditioner

(Sử dụng quạt thay vì điều hòa)

7. Use filters for chimneys

(Sử dụng tấm lọc cho ống khói)

8. Avoid usage of crackers

(Tránh sử dụng pháo ống)

9. Avoid using of products with chemicals

(Tránh sử dụng các sản phẩm chứa nhiều chất hóa học)

10. Implement afforestation

(Tiến hành trồng rừng)

Bài 2

2. Make a poster. Write your solutions on your poster. Use picture or illustrate / decorate your poster.

(Làm một tấm áp phích. Viết giải pháp của bạn trên áp phích của bạn. Sử dụng hình ảnh hoặc minh họa / trang trí áp phích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

As we can know, air pollution is measured by a number called the Air Quality Index (AQI), which ranges from 0-500, with anything over 150 considered “unhealthy.” The World Health Organization considers any reading above 100 to be hazardous and recommends that people avoid prolonged exposure. While Vietnamese cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City have AHI readings around 100 or higher, many provinces have far worse levels of pollution. In some areas of the south, where there are large rubber plantations and coal mines, AQI numbers can surpass 500. So, what can we do to improve our air quality? Here are some simple way to reduce air pollution.

The first one is saving energy at home. You can save energy by reducing the need for heating and cooling in your house and replace normal light bulb to energy saving fluorescent lights to help the environment.

The second one is using public transport or walking or riding bike whenever you can. Doing that will not only reduce the carbon emission but also help saving money. Also, walking or riding bike is good for your health.

Next is saying no to plastic bags. The use of plastic products could be very harmful to the environment as they take a very long time to decompose, due to their material made up of oil. The use of paper bags instead is a better alternative as they decompose easily and are recyclable.

Implementing afforestation is also a way to lessen air pollution. There are a lot of volunteer group plating forests every year but we can practice it at our home by plant a tree or make a garden in the yard. Trees helps release oxygen and make the atmosphere cooler.

The next one is use fan instead of air conditioner. The usage of AC’s takes a lot of energy and emits a lot of heat which is bad for the environment. AC’s also take a lot of power and energy to work as compared to fans.

Finally, we reduce, reuse, repair and recycle. We should buy less stuff and buy second hand, fix what you can and recycle. This helps save a lot of money and protect the environment.

Tạm dịch:

Như chúng ta đã biết, ô nhiễm không khí được đo bởi một con số gọi là Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI), có khoảng từ 0 đến 500, với bất cứ cái gì ở trên mức 150 sẽ được coi là “độc hại”. Tổ chức Y tế thế giới WHO cho rằng với mỗi lần đọc mà chỉ số trên 100 thì nghĩa là ở mức nguy hiểm và khuyến cáo mọi người tránh tiếp xúc lâu ở bên ngoài.

Trong khi những thành phố ở Việt Nam như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đọc được chỉ số AHI khoảng 100 hoặc hơn, nhiều tính khác có mức độ ô nhiễm tệ hơn rất nhiều. Ở một vài vùng ở miền Nam, những vùng trồng cao su và mỏ than thì chỉ số AQI có thể vượt qua 500. Đây là vài cách đơn giản để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Đầu tiên là tiết kiệm điện ở nhà. Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm nhu cầu sưởi ấm và làm mát trong nhà và thay bóng đèn thường thành đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường. Thứ hai là đi phương tiện công cộng hoặc đi bộ hay đạp xe bất cứ khi nào có thể. Thực hiện việc đó có thể làm giảm khí thải cacbon mà còn tiết kiệm tiền. Đi bộ và đạp xe cũng giúp cải thiện sức khỏe. Thứ ba là nói không với túi ni-lông. Việc sử dụng túi ni lông rất có hại cho môi trường vì chúng rất khó phân hủy, do nhựa được làm từ dầu mỏ. Sử dụng túi giấy là một biện pháp thay thế tốt vì dễ phân hủy và có thể tái chế. Trồng rừng cũng là một cách để giảm ô nhiễm không khí. Hằng năm có rất nhiều nhóm tình nguyên tham gia trồng rừng nhưng chúng ta có thể thực hiện ở nhà bằng cách trồng cây hoặc làm một khu vườn. Cây cối giúp tạo ra oxi và giúp bầu không khí trở nên mát mẻ hơn. Tiếp theo là sử dụng quạt thay vì dùng điều hòa. Sử dụng điều hòa tốn nhiều năng lượng hơn và tỏa ra nhiều nhiệt, điều này có hại cho môi trường. So với quạt thì điều hòa cần rất nhiều năng lượng để hoạt động. Cuối cùng là giảm thiểu, tái sử dụng, sửa chữa và tái chế. Chúng ta nên mua ít đồ hơn, mua đồ xách tay, sửa chữa những gì có thể và tái chế. Điều này giúp tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Looking back

  1. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 2. Complete each of the sentences with a word or phrase from the box. 3. Complete the following sentences using a clause. Use your own ideas. 4. Circle A, B, or C to identify the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 2

  1. Work in groups. Make a list of some activities that cause water pollution. 2. Listen to the conversation and choose the correct word to complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to the following questions. Use no more than THREE words. 4. Work in pairs. Read the notice and match the headings (a - e) below with the numbers (1-5). 5. Write a notice for the Go Green Club leader to invite students to attend a lecture on water pollution. Use the following details.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture and say what you see. Then list the names of some endangered species you know. 2. Read the text and choose the words or phrases to make the following statements correct. 3. Read the text again and choose the correct opinion A, B or C. 4. Work in pairs. Ask and answer about Vu Quang National Park. Look at the facts. 5. Work in groups. Talk about Vu Quang National Park, using the answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give clarification for the following. 3. Read the passage and tick (✓) the correct answers. 4. Match the activities people do on Earth Day with their results. 5. Work in pairs. Ask and answer about the things you and your friends do on Earth Day.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Read the sentences and write I.C if the underlined clause is an independent clause or D.C if it is a dependent clause. 2. Choose A, B, or C to complete each sentence. 3. Match the clauses in the two columns to form complex sentences. 4. Combine each pair of sentences, using the conjunction in brackets. 5. GAME Matching game. Work in two groups, A and B. Group A write main clauses. Group B write adverb clauses of time.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close