Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1

1. Match a word / phrase in column A with a word in column B to make expressions about likes. 2. Fill in each blank with a correct word from the box. 3. Complete the sentences about what you like or dislike doing. Use the word or phrases from the box or your own ideas. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /u:/. Then put the words into the correct columns. Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /ʊ/, and circle the bold words with /u:/.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Match a word / phrase in column A with a word in column B to make expressions about likes.

(Nối một từ hoặc cụm từ ở cột A với một từ ở cột B để tạo các cụm từ biểu đạt về cái thích.)

A

B

1. be fond

2. be keen

3. be interested

4. be crazy

5. be

a. about

b. in

c. on

d. into

e. of

 

Lời giải chi tiết:

1. e

2. c

3. b

4. a

5. d

1 – e: be fond of (adj): yêu thích

2 – c: be keen on (adj): thích

3 – b: be interested in (adj): có hứng thú với

4 – a: be crazy about (adj): say mê ai/ cái gì

5 – d: be into (adj): thích điều gì

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Fill in each blank with a correct word from the box.

(Điền vào mỗi chỗ trống một từ đúng trong khung.)

into                  fond                keen                 interested                    about

1. I'm _____ of taking photos. In my free time, I usually go out and take photos of people and things.

2. Mai is _____ in history. She often goes to museums to see new exhibits and learn about the past.

3. My sister is _____ on cooking. She wants to become a chef in the future.

4. My brother spends lots of time surfing the net, but I'm not _____ it.

5. I'm not crazy _____ doing DIY. I'm never able to finish any DIY projects I start.

Lời giải chi tiết:

1. fond

2. interested

3. keen

4. into

5. about

1. I'm fond of taking photos. In my free time, I usually go out and take photos of people and things.

(Mình yêu thích chụp ảnh. Vào thời gian rảnh, mình thường ra ngoài và chụp ảnh người và các đồ vật.)

2. Mai is interested in history. She often goes to museums to see new exhibits and learn about the past.

(Mai có hứng thú với lịch sử. Cô ấy thường đến viện bảo tàng để xem vật triển lãm mới và học hỏi về quá khứ.)

3. My sister is keen on cooking. She wants to become a chef in the future.

(Chị của mình rất thích nấu ăn. Chị ấy muốn trở thành đầu bếp trong tương lai.)

4. My brother spends lots of time surfing the net, but I'm not into it.

(Anh trai tôi dành nhiều thời gian lướt mạng, nhưng tôi không thích chuyện đó.)

5. I'm not crazy about doing DIY. I'm never able to finish any DIY projects I start.

(Mình không say mê việc tự làm ra các đồ dùng. Mình chưa bao giờ hoàn thành các dự án tự làm đồ dùng mình tạo ra.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Complete the sentences about what you like or dislike doing. Use the word or phrases from the box or your own ideas.

(Hoàn thành các câu bên dưới về những gì bạn thích làm và không thích làm. Sử dụng các từ hoặc cụm từ trong khung hoặc ý tưởng riêng của bạn.)

cooking           playing sport               doing DIY                   doing puzzles              surfing the net

messaging friends

Example: I'm interested in doing DIY.

(Ví dụ: Tôi thích tự làm đồ thủ công.)

1. I'm crazy about _____.

2. I'm keen on _____.

3. I'm fond of _____.

4. I'm not interested in _____.

5. I'm not into _____.

Phương pháp giải:

doing DIY: tự làm đồ thủ công

cooking: nấu ăn

doing puzzle: giải câu đố

playing sport: chơi thể thao

surfing the net: lướt mạng

messaging friends: nhắn tin cho bạn bè

Lời giải chi tiết:

1. I'm crazy about cooking.

(Tôi say mê nấu ăn.)

2. I'm keen on doing puzzle.

(Tôi thích giải câu đố.)

3. I'm fond of playing sport.

(Tôi thích chơi thể thao.)

4. I'm not interested in surfing the net.

(Tôi không hứng thú với việc lướt mạng.)

5. I'm not into messaging friends.

(Tôi không thích nhắn tin với bạn bè.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

/ʊ/ and /u:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /u:/. Then put the words into the correct columns.

(Lằng nghe và lặp lại các từ sau. Chú ý đến các âm /ʊ/ và /u:/. Sau đó xếp các từ vào trong các cột đúng.)


cook

group

push

June

school

would

woman

move

 

/ʊ/

/u:/

 


 

Lời giải chi tiết:

/ʊ/

/u:/

cook /kʊk/: nấu ăn

push /pʊʃ/: đẩy

would /wʊd/: muốn

woman /ˈwʊm.ən/: phụ nữ

group /ɡruːp/: nhóm

June /dʒuːn/: tháng 6

school /skuːl/: trường học

move /muːv/: di chuyển

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /ʊ/, and circle the bold words with /u:/.

(Lắng nghe và luyện tập các câu sau. Gạch chân các từ in đậm với /ʊ/ và khoanh tròn các từ in đậm với /u:/.)


1. She likes reading books and swimming in the pool.

(Cô ấy thích đọc sách và bơi trong hồ bơi.)

2. When it is cool, we like to play football.

(Khi trời mát, chúng tôi thích chơi bóng đá.)

3. She drew and made puddings in her free time.

(Cô ấy vẽ và làm bánh pút-đinh vào thời gian rảnh.)

4. My mum loves pumpkin soup and coffee with a little sugar.

(Mẹ tôi thích súp bí ngô và cà phê ít đường.)

5. My brother is fond of watching the cartoon about a clever wolf.

(Em trai mình thích xem hoạt hình về một con sói thông minh.)

Lời giải chi tiết:

Lưu ý: Từ có chứa âm /ʊ/ được gạch dưới, từ có chứa âm /u:/ được tô nền màu vàng nổi bật.

1. She likes reading books and swimming in the pool.

book /bʊk/

pool /pl/

2. When it is cool, we like to play football.

cool /kl/

football /ˈfʊtbɔːl/

3. She drew and made puddings in her free time.

drew /dr/

pudding /ˈpʊdɪŋ/

4. My mum loves pumpkin soup and coffee with a little sugar.

soup /sp/

sugar /ˈʃʊɡə(r)/

5. My brother is fond of watching the cartoon about a clever wolf.

cartoon /kɑːˈtn/

wolf /wʊlf/

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable form. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen to an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen to the interview again. Fill in each blank in the table with no more than TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an email (80 - 100 words) to a penfriend to tell him / her about what you usually do with your friends in your free time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close