Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Match the phrases with the correct pictures. 4. Complete the sentences with the verbs from the box. 5. QUIZ New Years around the world People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tet is coming!

(Sắp đến Tết rồi!)

1. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


Elena: Wow, this girl looks so cute.

Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. Tet is coming soon, so many people visit flower villages to take pictures with the blooming flowers.

Elena: Oh, I'm fond of admiring the flowers. Does your family visit places like this too? 

Trang: Yes, we do. We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

Elena: I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for? 

Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

Elena: And what's that tall tree in the photo?

Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year.

Elena: Interesting! I didn’t know that.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Elena: Quào, cô bé này trông dễ thương quá.

Trang: Ừa… con bé là cháu mình đó. Nó đang ở làng hoa Sa Đéc. Tết sắp đến rồi, nên nhiều người đến làng hoa để chụp ảnh với những bông hoa đang nở.

Elena: Ồ, mình rất thích ngắm hoa. Gia đình cậu có đến những nơi thế này không? 

Trang: Có chứ. Nhà mình hay đến làng Nhật Tân để mua cây quất và hoa đào.

Elena: Những ngày này mình thấy cây và hoa dùng để trang trí ở khắp nơi. Chúng dùng để làm gì thế?

Trang: Người Việt Nam dùng cây và hoa để trang trí và cúng bái. Đó là một phần quan trọng trong truyền thống Tết.

Elena: Và cái cây cao trong hình là cái gì thế?

Trang: Thực ra nó là một cây nêu. Mọi người đặt nó ở sân đình. Họ treo những vật trang trí như chuông nhỏ và đèn lồng lên đó. Họ muốn xua đuổi những điều xấu và cầu nguyện một năm mới may mắn.

Elena: Thú vị quá! Mình không biết điều đó đấy!

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False).

(Đọc đoạn hội thoại lần nữa và đánh dấu () T (True) hoặc F (Sai).)

 

T

F

1. Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

 

 

2. Many people visit flower villages to take photos.

 

 

3. Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

 

 

4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

 

 

5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

(Elena và Trang đang ở làng hoa Sa Đéc.)

Thông tin: Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. 

(Ừa… con bé là cháu mình đó. Nó đang ở làng hoa Sa Đéc.)

2. T

Many people visit flower villages to take photos.

(Nhiều người đến làng hoa để chụp ảnh.)

Thông tin: Trang: Tet is coming soon, so many people visit flower villages to take pictures with the blooming flowers.

(Tết sắp đến rồi, nên nhiều người đến làng hoa để chụp ảnh với những bông hoa đang nở.)

3. T

Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

(Gia đình Trang thường mua cây quất và hoa đào ở làng Nhật Tân.)

Thông tin: Trang: Yes, we do. We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

(Có chứ. Nhà mình hay đến làng Nhật Tân để mua cây quất và hoa đào.)

4. F

Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

(Hoa không phải là một phần trong truyền thống của người Việt.)

Thông tin: Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

(Người Việt Nam dùng cây và hoa để trang trí và cúng bái. Đó là một phần quan trọng trong truyền thống Tết.)

5. T

People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

(Mọi người trang trí cây nêu với những quả chuông nhỏ và lồng đèn cho Năm mới.)

Thông tin: Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year.

(Thực ra nó là một cây nêu. Mọi người đặt nó ở sân đình. Họ treo những vật trang trí như chuông nhỏ và đèn lồng lên đó. Họ muốn xua đuổi những điều xấu và cầu nguyện một năm mới may mắn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Match the phrases with the correct pictures.

(Nối các cụm từ với hình ảnh đúng.)

Lời giải chi tiết:

1 – d. ornamental tree: cây để chưng/ trang trí

2 – a. bamboo pole: cây nêu

3 – e. decorative items: đồ trang trí

4 – b. blooming flowers: hoa nở

5 – c. communal house: đình làng

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the sentences with the verbs from the box.

(Hoàn thành các câu với các động từ từ hộp.)

                         admire                    chase                          pray                      place

1. The British decorate their Christmas trees and _____ presents under them.

2. Tomi likes to _____ the view from the hill.

3. In many cultures, knocking on wood is a way to _____ away bad spirits.

4. Many Asians go to Buddhist temples to _____ for good luck.

Phương pháp giải:

- admire (v): chiêm ngưỡng/ ngưỡng mộ

- chase (v): đuổi theo

- pray (v): cầu nguyện

- place (v): đặt/ để

Lời giải chi tiết:

1. place

2. admire

3. chase

4. pray

1. The British decorate their Christmas trees and place presents under them.

(Người Anh trang trí cây Giáng sinh và đặt quà dưới nó.)

2. Tomi likes to admire the view from the hill.

(Tomi thích tận hưởng cảnh vật từ ngọn đồi.)

3. In many cultures, knocking on wood is a way to chase away bad spirits.

(Trong nhiều nền văn hóa, gõ vào đồ gỗ là một gách để xua đuổi tà ma.)

4. Many Asians go to Buddhist temples to pray for good luck.

(Nhiều người châu Á đến nơi thờ Phật để cầu chúc may mắn.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. QUIZ New Years around the world

(QUIZ Năm mới trên khắp thế giới)

People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

(Mọi người trên khắp thế giới ăn mừng năm mới khác nhau. Chọn quốc gia với mỗi truyền thống dưới đây.)

1. Visiting pagodas 

A. The US     

B. Viet Nam

2. Throwing water at each other

A. Thailand     

B. Japan

3. Ringing a bell 108 times

A. Japan     

B. Viet Nam

4. Giving and receiving lucky money

A. The US     

B. Viet Nam

5. Watching a ball drop at midnight in Times Square

A. Thailand     

B. The US

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

1. B

Visiting pagodas - Viet Nam

(Đi chùa – Việt Nam)

2. A

Throwing water at each other – Thailand

(Té nước vào người nhau – Thái Lan)

3. A

Ringing a bell 108 times – Japan

(Rung chuông 108 lần – Nhật Bản)

4. B

Giving and receiving lucky money - Viet Nam

(Cho và nhận tiền lì xì – Việt Nam)

5. B

Watching a ball drop at midnight in Times Square - The US

(Xem quả cầu rơi xuống lúc nửa đêm ở Quảng trường Thời đại - Mỹ)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Write a phrase from the box under each picture. 2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /ŋ/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family party. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an email. Read part of his email below.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close