Tiếng Anh 8 Unit 11 Project

1. Think about a problem you have at home or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application ...) that helps you deal with your problem. 2. Discuss and answer the following questions: 3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to your class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Think about a problem you have at home or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application ...) that helps you deal with your problem.

(Nghĩ về một vấn đề bạn gặp phải ở nhà hoặc ở trường. Hãy tưởng tượng một phát minh (công cụ, máy móc, ứng dụng...) giúp bạn giải quyết vấn đề của mình.)

Lời giải chi tiết:

Problem: can't sleep well

(Vấn đề: không thể ngủ ngon)

Product: Aroma Lamp

(Sản phẩm: đèn Aroma) 

Bài 2

2. Discuss and answer the following questions:

(Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau)

 • What is the name of the invention?
 • What does it look like?
 • How can it help you solve the problem?

Lời giải chi tiết:

- Product's name (Tên sản phẩm): Aroma Lamp 

- Its appearance (Diện mạo của nó)

- Main function: diffuse calming scents and colors into your room, creating a cozy and comfortable environment for you to sleep (Chức năng chính: khuếch tán hương thơm và màu sắc dịu nhẹ vào phòng của bạn, tạo ra một môi trường ấm cúng và thoải mái cho bạn khi ngủ.)

Bài 3

3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to your class.

(Chuẩn bị một bài thuyết trình áp phích có hình ảnh hoặc mô hình giấy của sáng chế và trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

A busy working and studying day makes me really tired and quickly wants to sleep to recharge my energy. But then I realize that I can’t go to sleep like normal, but sleep if there’s a scent in my room. So I created the Aroma Lamp to help me deal with the problem. The Aroma Lamp is a lamp that diffuses calming scents and colors into your room, creating a cozy and comfortable environment for you to sleep. The lamp has a built-in aromatherapy device that lets you choose from different essential oils, such as lavender, chamomile, or vanilla, and adjust the intensity and duration of the diffusion. The lamp also has a color-changing LED light that matches the mood of the scent. The Aroma Lamp can help you with your sleep by creating a soothing and relaxing environment in your bedroom. The lamp diffuses calming scents and colors that can reduce stress, anxiety, and insomnia. The scents can also trigger positive memories and emotions that can make you feel more comfortable and peaceful. The colors can also affect your mood and energy levels, as well as your circadian rhythm. By using the Aroma Lamp before bed, you can prepare your mind and body for a good night’s sleep. You should use the lamp for about 30 minutes to an hour before your desired bedtime, as this can give enough time for the scents and colors to take effect and help you relax. You can also adjust the intensity and duration of the diffusion according to your needs and liking. You can experiment with different settings and see what works best for you.

(Một ngày học tập và làm việc bận rộn khiến mình mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ để nạp lại năng lượng. Nhưng mình nhận ra là mình không thể ngủ như bình thường, mà chỉ có thể ngủ nếu có một mùi hương ở trong phòng. Vậy nên mình tạo ra Đèn xông tinh dầu để giải quyết vấn đề của mình. Đèn xông tinh dầu là loại đèn khuếch tán hương thơm và màu sắc dịu nhẹ vào phòng của bạn, tạo ra một môi trường ấm cúng và thoải mái cho bạn khi ngủ. Đèn có một thiết bị trị liệu bằng hương thơm tích hợp cho phép bạn chọn từ các loại tinh dầu khác nhau, chẳng hạn như hoa oải hương, hoa cúc hoặc vani, đồng thời điều chỉnh cường độ và thời gian khuếch tán. Đèn cũng có đèn LED thay đổi màu sắc phù hợp với tâm trạng của mùi hương. Đèn xông tinh dầu có thể giúp bạn có giấc ngủ ngon bằng cách tạo ra một môi trường nhẹ nhàng và thư giãn trong phòng ngủ của bạn. Đèn khuếch tán mùi hương và màu sắc dịu nhẹ có thể làm giảm căng thẳng, lo lắng và mất ngủ. Mùi hương cũng có thể kích hoạt những ký ức và cảm xúc tích cực khiến bạn cảm thấy thoải mái và yên bình hơn. Màu sắc cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức năng lượng cũng như nhịp sinh học của bạn. Bằng cách sử dụng Đèn xông tinh dầu trước khi đi ngủ, bạn có thể chuẩn bị tinh thần và thể chất cho một giấc ngủ ngon. Bạn nên sử dụng đèn trong khoảng 30 phút đến một giờ trước giờ đi ngủ mong muốn, vì điều này có đủ thời gian để mùi hương và màu sắc phát huy tác dụng và giúp bạn thư giãn. Bạn cũng có thể điều chỉnh cường độ và thời gian khuếch tán theo nhu cầu và ý thích của mình. Bạn có thể thử nghiệm với các cài đặt khác nhau và xem cài đặt nào phù hợp nhất với mình.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

  1. Circle the option that goes with each verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box. You may have to change the form of the word or phrase. 3. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 4. Rewrite the following sentences, using the words in BOLD.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

  1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can do. 2. Listen to the conversation and fill in each blank with ONE word. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. 5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to express your opinion. Use the notes in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools? 2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning). 3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Commmunication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Give news and respond to the news in the following situations. 3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. 4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? 5. Report the answers of one of your group members to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. 2. Complete the second sentences using the correct verb forms. 3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box. 4. Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first one. 5. GAME. He / She said that... Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap role

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close