Tiếng Anh 8 Unit 12 Project

1. Choose a planet in our solar system that you like and search for the information about it. 2. Design a poster about that planet, including: 3. Present your poster to the class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose a planet in our solar system that you like and search for the information about it.

(Chọn một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta mà bạn thích và tìm kiếm thông tin về nó.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Design a poster about that planet, including: 

(Thiết kế một poster về hành tinh đó.)

- The planet’s name: What does its name mean?

(Tên của hành tinh: Ý nghĩa của nó?)

- Size: How big is it?

(Độ lớn)

- Atmosphere: What is its atmosphere like? Is it a thick or a thin atmosphere?

(Bầu khí quyển: Bầu khí quyển như thế nào? Dày hay mỏng?)

- Temperature: What is its average temperature? How hot and cold does it get?

(Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình là bao nhiêu? Nóng lạnh như thế nào?)

- Appearance: What does it look like?

(Hình dáng: Trông nó như thế nào?)

- Something special: Is there anything special about it?

(Điều đặc biệt: Có gì đặc biệt về nó không?)

Lời giải chi tiết:

Câu 3

3. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone, today I will talk about Mars, the 4th planet in our solar system. The name of Mars originally comes from the name of the Roman god of war and agriculture. It may not seem like these two things go together, but they do. Mars protected those who fought for their communities and stayed home to raise crops for food. Mars has two natural satellites, and their names are Phobos and Deimos. With a radius of 2,106 miles (3,390 kilometers), Mars is about half the size of Earth. The atmosphere of Mars is much thinner than Earth's. It contains more than 95% carbon dioxide and much less than 1% oxygen.  Mar's temperatures are from -151°C to 20°C. Mars is colder than Earth. If you were to stand on the surface of Mars on the equator at noon, it would feel like spring at your feet and winter at your head. Mar's surface is rocky, with canyons, volcanoes, dry lake beds and craters all over it. It's called Red Planet because iron minerals in the Martian soil oxidize, or rust, causing the soil and atmosphere to look red. One day on Mars takes a little over 24 hours. Mars makes a complete orbit around the Sun in 687 days. Thanks for listening.

(Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về Sao Hỏa, hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời. Tên của Sao Hỏa bắt nguồn từ tên của vị thần chiến tranh và nông nghiệp của La Mã. Nghe thì hai mảng này có thể không liên quan đến nhau, nhưng thần Mars bảo vệ những người chiến đấu cho cộng đồng của mình và cả những người ở nhà trồng nông sản để lấy thức ăn. Sao Hỏa có hai vệ tinh tự nhiên là Phobos and Deimos. Với bán kính 3390 ki lô mét, Sao Hỏa chỉ lớn bằng một nửa Trái Đất. Khí quyển trên Sao Hỏa mỏng hơn nhiều so với Trái Đất. Nó bao gồm hơn 95% CO2 và ít hơn 1% O2. Sao Hỏa lạnh hơn trái đất. Nếu bạn đứng ở trên xích đạo của Sao Hỏa vào buổi trưa, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân ở dưới chân và sự lạnh lẽo của mùa đông ở trên đầu. Bề mặt Sao Hỏa rất là nhiều đất đá, với các hẻm núi, núi lửa, lòng hồ cạn và các hố va chạm. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ vì các khoáng sắt trên đất Sao Hỏa bị ô xi hóa hoặc rỉ sét gây ra màu đó cho đất đá và bầu khí quyển. Một ngày ở trên Sao Hỏa thì dài hơn 24 tiếng một chút nhưng để đi hết một vòng quỹ đạo (1 năm của sao Hỏa) thì cần 687 ngày. Cám ơn các bạn đã lắng nghe.)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back

  1. Write a word under each picture. 2. Circle the correct words to complete the sentences. 3. Rewrite each sentence so that it is closest in meaning to the original one. 4. Which of the underline parts in each questions is incorrect? Find and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions. 2. You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C. 3. Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear. 4. Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) desc

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the following questions.4. Work in pairs. Tick (v) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life. 5. Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the information below and answer the questions that follow. 4. Work in pairs. Discuss and match the three planets in 3 with the pictures (1 - 3) below. 5. Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in 3.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Underline the correct word or phrase for each sentence. 2. Put the words and phrases in the correct order to make reported questions. 3. Change the following questions into reported questions. 4. Report the conversation between An and Mai. 5. Work in pairs. Ask your partner five questions about his / her daily routine and make notes of his / her answers. Then report your questions and your partner’s answers to the class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close