Tiếng Anh 8 Unit 5 Project

1. Choose a custom or tradition practised in your hometown. 2. Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it. 3. Report your finding to your class. You can use visual aids to illustrate your report.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose a custom or tradition practised in your hometown.

(Chọn một phong tục hoặc truyền thống được thực hiện ở quê hương của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hung Kings' Festival (Giỗ tổ Hùng Vương)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it.

(Tìm kiếm thông tin về phong tục hoặc truyền thống đó. Bạn có thể hỏi cha mẹ hoặc ông bà của bạn về nó.)

Use the following guiding questions:

(Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn sau)

- What is the custom / tradition?

(Truyền thống/phong tục đó là gì?)

- Who practises it?

(Ai thực hiện nó?)

- Where and when do people practise it?

(Mọi người thực hiện nó ở đâu và khi nào?)

- What do people do?

(Mọi người thực hiện nó như thế nào?)

- Why do people practise that custom / tradition?

(Tại sao mọi người phải thực hiện truyền thống/ phong tục đó?)

Lời giải chi tiết:

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend. It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

Tạm dịch:

Hằng năm, hàng ngàn du khách khắp đất nước tham gia vào một lễ hội toàn quốc – Lễ hội Đền Hùng. Đây là một dịp lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, người đã có công dựng nước. Lễ Hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, những phần lễ chính sẽ diễn ra vào ngày 10, vào ngày đó thì người Việt sẽ được nghỉ làm. Phần lễ chính diễn ra tại Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Linh tỉnh Phú Thọ. Rất nhiều lá cờ cổ và cờ hiện đại được treo khắp dọc đường đến đề), có rất nhiều trò chơi như đánh đu, thi nấu cơm, cờ người. Bánh chưng và Bánh giày cũng được chuẩn bị để mọi người nhớ về truyền thuyết Lang Liêu. Không ngoa khi nói rằng Lễ hội Đền Hùng là lễ hội quan trọng và linh thiêng nhất của người Việt.

Bài 3

3. Report your finding to your class. You can use visual aids to illustrate your report.

(Báo cáo phần tìm kiếm của bạn cho lớp học của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương tiện trực quan để minh họa cho báo cáo của mình.)

Lời giải chi tiết:

The Hung King Temple Festival

(Lễ hội Đền Hùng)

Introduction

King Hung Temple Festival is a traditional festival which honors the first King of Vietnam - King Hung. It's occasion for every Vietnamese to remember their origin and express their respect as well as gratitude to ancestor of Vietnamese people. Therefore, it's considered as national festival of Vietnam.

(Giới thiệu: Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội truyền thống để tỏ lòng kính trọng đến những vị vua đầu tiên của người Việt – Vua Hùng. Đó là dịp để cho mỗi con người Việt Nam nhớ về cội nguồn của mình và bày tỏ sự tôn trọng và lòng thành kính đến tổ tiên của người Việt. Vậy nên, nó cũng được coi là một lễ hội quốc gia của Việt Nam.)

Picture 1: Hung King Temple Festival

(Ảnh 1: Lễ hội Đền Hùng)

Place and time

King Hung Temple Festival takes place yearly at King Hung Temple from the 8th to 11th day of the third lunar month in the year. According to the legend, the 10th day of that month is the death anniversary of King Hung. During the festival, Vietnamese people from all over the country as well as Vietnamese people living abroad head for King Hung Temple on Nghia Linh Mountain, Phu Tho Province to take part in this historical and meaningful festival.

(Nơi tổ chức và thời gian: Lễ hội đền Hùng được tổ chức hằng năm ở Đền Hùng từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Theo truyền thuyết thì ngày 10 tháng đó là ngày giỗ của Vua Hùng. Vào ngày lễ thì người Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng kiều bào hải ngoại đều hướng về Đền Hùng trên núi Nghĩa Linh để tham gia một lễ hội ý nghĩa và mang tính lịch sử này.)

The ceremony

To begin with, the spotlight is on bronze drum performance and competition of procession with participation of about 40 villages. After that, a solemn national ceremony is held with incense-offering liturgy. Governmental leaders will lead the procession up to Upper Temple (“Den Thuong”) – the highest temple of King Hung Temple Complex on Nghia Linh Mountain. Offering involves five-fruit trays, specialties from all regions in the country and indispensably a couple of “chung” cakes and “day” cakes, which are two traditional foods of Vietnam.

(Phần lễ: Đầu tiên thì điểm đáng chú ý của buổi lễ chính là phần trình diễn với trống đồng và hội rước với sự tham gia của 40 ngôi làng. Sau đó là một phần nghi lễ trang trọng được tổ chức với một đền thờ để dâng hương. Các nguyên thủ quốc gia sẽ dẫn đoàn rước kiệu lên Đền Thượng – nơi cao nhất của Khu Đền Hùng. Đồ cúng gồm mâm ngũ quả, sản vật từ khắp mọi miền đất nước và không thể thiếu một cặp bánh chưng bánh dày, hai món ăn truyền thống của người Việt.)

Picture 2: Procression in Hung King Temple Fesitival

(Ảnh 2: Rước kiện Đền Hùng)

Picture 3: Offerings in the ceremony

(Đồ cúng trong phần lễ)

The festival

The festival is featured with many folk games such as “danh du” (bamboo swings), “nem con” (game of throwing a sacred ball through the ring), rice cooking competitions, lion dance, human chess, water puppet performance, wrestling, etc. All folk games contribute a bustling ambiance to the festival and attract participation of various people. Besides, “xoan” singing and “gheo” singing are also performed at the festival by local residents.

(Phần hội: Hội có rất nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, ném còn, thi nấu cơm, múa lân, cờ người, múa rối nước, đấu vật. Tất cả các trò chơi dân gian đều mang lại một không khí nhộn nhịp và thu hút sự tham gia của rất nhiều người. Bên cạnh đó, người dân còn trình diễn những điệu hát xoan, hát ghẹo ở lễ hội.)

 

Picture 4: Danh du (Đánh đu)

Picture 5: Nem con (Ném còn)

Picture 6: Rice cooking competition (Thi nấu cơm)

Picture 7: Human Chess (Cờ người)

 

Picture 8: Xoan singing (Hát xoan)

Conclusion

Hung King Temple Festival is not only a festival but also a special occasion where tradition embodies spiritual solidarity and provides a good time to acknowledge national origins and sources of Vietnamese cultural and moral identity.

(Lễ Hội Đền Hùng không chỉ là lễ hội mà còn là dịp đặc biệt để những phong tục truyền thống thể hiện qua tinh thần đoàn kết và có thời gian để bày tỏ lòng biết ơn về cội nguồn và nguồn gốc bản sắc văn hóa đạo đức của người Việt. )

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking back

  1. Choose the correct option to complete each sentence below. 2. Fill in each blank with the suitable form of the word given. 3. Complete the sentences with a, an, the or Ø (zero article). 4. Complete the text with a, an, the or Ø (zero article).

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an email. Read part of his email below.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family party. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close