Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

1. Search for a village in Viet Nam or a foraign country that you would like to visit. 2. Design a poster about that village, including: 3. Present your poster to the class.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Search for a village in Viet Nam or a foraign country that you would like to visit.

(Tìm kiếm một ngôi làng ở Việt Nam hoặc một quốc gia nước ngoài mà bạn muốn đến thăm.)

Lời giải chi tiết:

We went to Doi Tam, a village famous for its drum making techniques, in Ha Nam Province last month. The craft was first introduced to the village sometime in the 8th or 9th century. Today there are more than six hundred drum makers living in Doi Tam village.

I was amazed to see big drums in front of every house in the village. People say that it takes four workers three days to make a drum with a diameter of 1.5 metres. To make a drum, the craftsmen have to follow an eight-stage process. Stretching the drumhead is the most challenging stage since they have to carefully assess the sound it makes. The other steps do not require such high skills.

Nowadays, Doi Tam drums are not only famous in Viet Nam but are also sold to other countries such as Laos, Cambodia, Japan, and the USA.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã đến Đọi Tam, một ngôi làng nổi tiếng với kỹ thuật làm trống, ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước. Nghề thủ công lần đầu tiên được đưa vào làng vào khoảng thế kỷ 8 hoặc 9. Ngày nay có hơn sáu trăm người làm trống sống ở làng Đọi Tam.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc trống lớn trước mỗi ngôi nhà trong làng. Người dân cho biết, để làm ra một chiếc trống có đường kính 1,5 mét, bốn công nhân phải mất hơn ba ngày. Để làm ra một chiếc trống, những người thợ thủ công phải tuân theo một quy trình gồm 8 công đoạn. Kéo căng đầu trống là giai đoạn khó khăn nhất vì họ phải đánh giá kỹ lưỡng âm thanh mà nó tạo ra. Các bước khác không yêu cầu kỹ năng cao như vậy.

Ngày nay, trống Đọi Tam không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được bán sang các nước khác như Lào, Campuchia, Nhật Bản, Mỹ.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Design a poster about that village, including:

(Thiết kế poster về ngôi làng đó.)

 • name (tên)
 • location (địa điểm)
 • scenery (phong cảnh)
 • people and their activities (con người và hoạt động)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Present your poster to the class.

(Trình bày tấm áp phích trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Today, I will introduce about Doi Tam Village, a village lying on the foot of Doi Mountain. This village has a traditional drum-making craft for over 1000 years, which has been recognized as “representative craft village”. Doi Tam Village helps maintain historical values, which have been in Vietnamese’s mind for a long time. The village is located at Tien Son Commune, Duy Tan Town, Ha Nam Province. Doi Tam village is famous for its traditional drum making techniques. Doi Tam’s drums has such great reputation that they are used in many important festival of the country. Additionally, the landscapes in the village are beautiful and the air is fresh. The villagers are kind and helpful too. I hope one day you can get the chance to visit this amazing village.

Tạm dịch:

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về làng Đọi Tam, một ngôi làng nằm dưới chân núi Đọi, Ngôi làng này có truyền thống làm trống hơn 1000 năm và đã được công nhận là “làng nghề tiêu biểu”. Làng Đọi Tam đã giúp duy trì được những giá trị lịch sử đã in dấu trong tâm trí người Việt. Ngôi làng nằm ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tân, tỉnh Hà Nam. Làng Đọi Tam nổi tiếng với kĩ thuật làm trống truyền thống. Danh tiếng của Trống Đọi Tam lớn đến nỗi mà người ta dùng nó trong các lễ hội quan trọng của đất nước. Hơn nữa phong cảnh ở đây rất đẹp và không khí trong lành. Người trong làng cũng tốt bụng và nhiệt tình nữa. Mong một ngày các cậu có thể ghé thăm ngôi làng tuyệt vời này.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking back

  1. Write the phrase from the box under the correct picture. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 4. Underline the mistakes in the sentences and correct them.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss and write what you like or dislike about life in the countryside. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about what you like or dislike about life in the countryside.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions. 2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Make notes about the village or town where you live or which you know. 5. Work in groups. Take turns to talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to practice giving and responding to compliments, using the cues below. 3. Read the adverts for the two beautiful villages. Tick (v) the boxes to show which village the statements describe. Sometimes both boxex need to be ticked. 4. Work in groups. Take turns to talk about the similarities and differences between Duong Lam and Hollum. 5. Work in pairs. Which village in 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Write the comparative forms of the adverbs in the table below. 2. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 3. Complete the sentences with suitable comparative forms of the adverbs from the box. 4. Read the situations and complete the sentences using the comparative forms of the adverbs in brackets. 5. Work in pairs. Ask and answer to find out who:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close