Lesson 6 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 6 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Match. Then say.

(Nối. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

1. horse (con ngựa)

2. duck (con vịt)

3. bat (con dơi)

4. fox (con cáo)

5. cow (con bò)

6. owl  (con cú)

Bài 11

11. Draw animals from Activity 10. Then listen and check.

(Vẽ các con vật từ hoạt đông 10. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close