Lesson 5 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 5 – Unit 2. My family sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

7. Look and number. Then say.

(Nhìn và và đánh số. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

a. 2. Look! It’s Uncle. (Nhìn kìa! Đó là chú.)

b. 4. Look! It’s aunt. (Nhìn kìa! Đó là dì.)

c. 3. Look! It’s grandad. (Nhìn kìa! Đó là ông.)

d. 1. Look! It’s mum. (Nhìn kìa! Đó là mẹ.)

Bài 8

8. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. Look! It’s mum

(Nhìn kìa! Đó là mẹ.)

2. Look! It’s Uncle Dan.

 (Nhìn kìa! Đó là chú Dan.)

3. Look! It’s aunt.

 (Nhìn kìa! Đó là dì.)

4. Look! It’s grandad

(Nhìn kìa! Đó là ông)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close